ފެން ފަންޑުން 10.82 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރީ އުސޫލެއް ނެތި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން މާލެއިން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑުމުން އުފެއްދި "މާލޭ ވޯޓާ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑް" އަށް 127.52 މިިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު އެ ފަންޑުން ހަރަދުކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑަ ނާޅަައި 10.82 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.


ފެން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދާއި ހަރަދުކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ހޯދަން ކުރި އޮޑިޓަށް ފަހު އާއްމު ކުރި ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ އިން ހަރަދުކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑަ ނާޅައި 10.82 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރި އިރު، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ހުށަހެޅި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ދަތިވަމުން ދިޔަ އެވެ.

ވޯޓާ ކްރައިސިސްއާ ގުޅިގެން އެހީހޯދަން އުފެއްދި އެ ފަންޑަށް ޖަމާކުރި 127.52 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 85.82 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ އެ ކާރިސާ އިން އަރައިގަތުމަށެވެ. އަދި ބާކީ ހުރި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ ލޯން އަދި ކެޕިޓަލް ވޯކްސް ފަންޑަށެވެ.

ފަންޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތަތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފންޑު އެކުލަވައިލީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަދަ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކުރި ހަރަދަށް ވުރެ އިތުރަށް 12.75 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައި ވުން ހިމެނެ އެވެ.

ފެން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ މެނޭޖްކުރި ގޮތަށް ބަލައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް އިސްލާހު ކުރަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ދީފައިވާ އެއް ލަފަޔަކީ ދައުލަތުގެ ވަކި ބޭނުމަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަކީ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމެވެ.