ޚަބަރު / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ބަލި މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މޯދީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ ސަލާމްކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ފަރުވާތައް ހޯދަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދީ، ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދީފައިވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި ވާތީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވިފައި ތިބި ހާލު ބޮޑު 37 މީހުން އެބަ ތިބި ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ފަރުވާ ހޯދަން އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އިން މި ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް އަދި އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު އާންމުކޮށް ހުޅުވައެއް ނުލަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ނުދެވޭ ބަލިތަކުގެ ހާލު ބޮޑު މީހުން، އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާ ލިބޭ ގައުމުތަކަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަން އާސަންދަ ކުންފުނިން އިއުލާންކުރީ މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް މިކަމުގެ ހުއްދަ އެހެން ގައުމުތަކުން ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ބޭސްފަރުވާއަށް ހަމައެކަނި އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އަށް ދާން ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ހަފުތާގައި އެ ގައުމަށް، ބަލި މީހުން ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއީ ވެސް އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށެވެ.

އާސަންދަ އިން ބުނި ގޮތުގައި، ބޭސް ފަރުވާ އަށް ޜާއްޖޭން ބޭރަށް ދާން ޖެހިފައި ތިބި 200 އެއްހާ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ފޮނުވަނީ ހަމައެކަނި ހާލު ބޮޑު އަދި އަވަސް ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ރޭޑިއޭޝަން ނަގާ މީހުންނާއި ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަން ޖެހިފައި ތިބި މީހުން ވެސް އެބަތިބި ކަމަށް އާސަންދައިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 25 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 84%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 16%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އައްޔުބެ

24 June 2020

އިންޑިޔާއަށް އެންމެ ފައިދާވާ އެއްކަމަކީ މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމް. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މެޑިކަލް ޓުއަރިސްޓުން އެންމެ ގިނައިންގޮސް އެންމެ ބޮޑެތިހޭދަކުރާ އެއްޤައުމު. އަތަށް ވަންނަ ކީލިގަނޑު ނައްޓާލަން އިންޑިޔާއަށް ދާމީހާވެސް ޖެހޭނެ 3 މަސް ކޮށްފައި އަނެއްކާ ފޮލޯއަޕަށް ދާން. މިގޮތަށް ހައެއްކަފަހަރު ދާންނުޖެހޭ ބަލިމީހަކާއި އަހަންނަކަށް ދިމާވަނީ މަދުފަހަރަކު. ބޭސްފަރުވާއަށްދާމީހުންގެ އެތަކެއް ބޭކާރު ޓެސްޓުތައްހަދާނެ. ބްލަޑްޓެސްޓް، އެމްއާރއައިއާއި ސްކޭންތައް.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދުއްދީން

24 June 2020

ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަން ވެއްޖެއެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިކްރާމު786

24 June 2020

ޢިންޑިއާ މި ގައުމުގެ ބިން ފޭރެމުން ދަނީ ތިޔަ ހުއްދަ ދިނީ އުލިގަމު އިންޑިއާ ސިފައިނަށް ދޭ ގޮތައް އެއްބަސް ވުމުން ނޫން ކަމެއް ވެސް ނޭގެ.އިންދިއާ ސިފައިން މި ގައުމުން ބާލަ އަދި ރޯ ގެ އެޖެންޓް ސޮނާވާ ހިންގާ ށޯނޫ ވެސް މި ގައުމުން ބޭރުކުރަން ޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަދީމް45

24 June 2020

ކަލޯގެޔާ،މަ މީ އުލިގަމު މީހެއް. މިތާކު ނެތް ތިބުނާ،ކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ހެއުހިތުން

24 June 2020

އިންޑިޔާގަ ފަތުއަޑު ކިޔާފަ ބަލި ފެތުރޭ މި ވަގުތުގަ ދިވެހިން އެތަނަށް ގޮސް އައީމަ ރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކާ ނުހަނު ބޮޑު

The name is already taken The name is available. Register?

އައިންތު

24 June 2020

ދިވެހިން އަމިއްލަ އަށް އިންޑިއާއަށް ދާން ބޭނުންވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ވސަލާން

23 June 2020

ތިކަން ހުއްޓޭނެ ދުވަހެއް ނާންނާނެ. ކުދި ބިސްކޯދުކޮޅެއް މިގައުމުގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ދިއްކޮށްލާފަ ބޮޑެތި ކޭކްކާން ކޮންމެހެންވެސް އިންޑިއާއަށް ދާންނުޖެހޭ ވަރެއް އިންޑިއާ ރަގަޅުކަމުން ދުވަހަކުވެސް ވިޔަނުދޭނެ. މެޓާކޮޅެއް ދީފަ ވަގުތީ ގޮތުން އަނގަފޮނިކޮށްލުވާފަ ބައިތިއްބުވާނީ. އެގައުމަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާންނުޖެހޭވަރު ދުވަހަކުވެސް ނުކޮށްދޭނެ. ޒަމާންވީ ގުޅުމުގެ އެންމެ ފަހަތުގައި އަބަދުވެސް ސިއްހީ ދާއިރާ ބޭއްވީމަ އިންޑިއާއަށް ވާ ފައިދާ އެހާ ބޮޑު.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

23 June 2020

މަނިކުފާނަކީ ގައުމަށް އެހާ ހެޔޮ އެދޭ މީހެއް ނަމަ މިއަދު ޕްރެސްގަ އިންޑިއާއަށް އެހާ ތައުރީފު ނުކުރީސް. ޗައިނާއިން ކޮވިޑްަާއި ގުޅިގެން ދިން އެހީއާއި ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށްވެސް އިންޑިއާއިން އެހީއެއް ނުވެވުނު. ޗައިނާ ސަރުކާރުންވެސް ރައީސްގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ،

The name is already taken The name is available. Register?

ނަދީމް45

24 June 2020

ޗައިނާއިން ދުނިޔޭގައި ހިންގަނީ އިގްތިސާދީ އިސްތިއު މާރުގެ ޖަރީ މާ. ބޮޑެތި އިންޓަރެސްޓް ލޯނުތައް ގައު މުތަކުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ އެތައް ޖީލަކަށް ދަރަނިވެރި ކުރުވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454