ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ނުލިބިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، 13 ދިވެއްސަކު ރަހީނުކޮށް ހިންހި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީން ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަން އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން 15 ދުވަސް ދީފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އެ ބިދޭސީންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އޭދަފުށީ ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަން 15 ދުވަސް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ބޮޑުފިނޮޅުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކޮމްޕެނީ އެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރިޒް ކުންފުނީގެ 203 މުވައްޒަފަކު އެ ރަށުގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ރަށުން ފޭބިޔަ ނުދީ ހުރަސް އެޅުމުން ފުލުހުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓުކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ރަށަށް ދިޔައީ ބޮޑުފިނޮޅާ އެއް ފަޅެއްގައި އޮންނަ ބ .ތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުން ކަމަށާއި ފުލުހުން ދިއުމުން އެ މީހުންނާ ދިމާލަށް އޮށްގަލާއި ދަގަނޑު އުކައި ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މި ހަމަލާތަކުގައި އެއް ފުލުހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސް، އެހެން ފުލުހެއްގެ އިނގިއްޔެއް ބިންދައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން އެތައް ފުލުހުންނަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެފައިވެ އެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގެ ބަނދަރު ކައިރީގައި ހުރެ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ކުޑަވަރެއްގެ ލޯންޗެއްގައި ފުލުހުން ތޮށިގަނޑާ ގާތްކުރަން އައި އިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ތިބީ ލަޓިބުރިބުރި އާއި ގަލާއި ދަގަނޑުބުރި ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ރުޅިވެރިކަމުގަ އެވެ. އެ މީހުން ތިބީ ބޮޑު ކުރިމަތިލުމަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަން އެ މީހުންގެ ހަރަކާތްތަކުން އެނގެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު ފުލުހުން ވަނީ ބޮޑުފިނޮޅަށް އަރައި ރަށުން ފޭބިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާގައި ތިބި 13 ދިވެހީން ސަލާމަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެ އެންމެންގެ ވެސް ހާލު ރަނގަޅެވެ.

ހަަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން ވަނީ ރަށުގެ ބައެއް އިމާރާތްތަކާއި ވެހިކަލްތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފަ އެވެ.

ހަމަނުޖެހުން ހިނގަން ފެށީ ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުންނަށް އެތައް މަހެއްގެ މުސާރަ ނުދީ އޮތް މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަލީ ރިޒާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މުސާރަ ނުދެވި އޮތީ، ރަށުގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވާ ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން ފައިސާ ލިބުން ލަސްވެގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީލް ކުންފުނުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ރިޒް ކުންފުންޏަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.