ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ތާއްޓެއް ނުވަން، ލިސްޓު މި މަހު ނެރެން ފަށާނެ: އަސްލަމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 7،000 ފްލެޓުގައި މި ސަރުކާރުން ތާށިވެފައި ނެތް ކަމަށާއި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓްތައް މި މަސް ނިމޭއިރު އިއުލާން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފާޑުކިއުންތަކަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.


ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު ނިންމަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވެފައި އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވި އިރު އެ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ބޮޑެތި ޝަކުވާތަކެއް ހުއްޓަސް މި ސަރުކާރުން ވައުދުވީ ހައްގުވެރިން ހޯދައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފްލެޓްތައް ނިންމައި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ފްލެޓް ނިމޭނެ ކަަމަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އެކި ތާރީޚުތަކެއް ވެސް ދިނެވެ.

ފްލެޓްތައް ދިނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތައް ބަލައި ހައްގުވެރިން ހޯދަން ވަކި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން ފޯމުތައް ޗެކްކުރާތާ ވެސް ދޮޅު އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން އަމާޒު ހިފި އެ މަސައްކަތް ނުނިމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތްއިރު، ފްލެޓްތައް ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަ ތަފާތެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމީ އެއީ ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންވާ ސައިޒަށް ވުރެން ކުޑަ ހާސްކަން ބޮޑު ތަންތަނަށް ވާތީ، ސްޓްރަކްޗާ އަށް ބަދަލު ގެނެސް ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް ތިން ކޮޓަރި އަށް ބަދަލުކުރާށެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން މި މަޝްވަރާތައް މަޑުޖެހި، މި ސަރުކާރުން ދެން އިއުލާންކުރީ ފިނިޝިން ނުނިންމައި ހަވާލުކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ފްލެޓްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހަވާލުކުރާށެވެ. ފިނިޝިން ނިންމަން 42 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގާނެ ކަން ވެސް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން އިއުލާންކުރި އެވެ.

އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ލަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ފިނިޝިން ވެސް ނުނިންމައި ދިނުން ކަމަށެވެ. އެ ފްލެޓްތައް ދޫނުކޮށް ތިބެން ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ނޫސްވެރިންނަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ފިނިޝިން ނުނިންމައި ވެސް ފްލެޓްތައް އަދި ހަވާލުކުރަން އަށް މަސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ، ފެނާއި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރަން ނަގާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ފްލެޓްތައް ލަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މި ސަރުކާރުން ވައުދުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ފެށުން ލަސްވެ، ހިޔާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ އެކި ވާހަކަތަކުގައި ސަރުކާރު ތާށިވެ، ދޫކުރުން ލަސްވާ މައްސަލައިގައި އާއްމުންގެ ކަންބޮޑުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން "މިހާރު"ން ސުވާލުކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ "ސަރުކާރުން ކަމެއް ލަސްކުރީ ނޫން" ކަމަށެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް އުޅެނީ ތާއްޓެއްގައި ކަމަށާއި ފްލެޓްތައް ނިންމަމުން އެ ދަނީ އެކަން ކުރަން ތިބި މީހުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން ކަމެއް ލަސްކުރީކީއެއް ނޫން. ޕްރޮޖެކްޓް ހިނގާ ސްޕީޑުގައި ޕްރޮޖެކްޓާ އެކީގައި ކަންތައްތައް ދާނެ ވަރު އަޅުގަނޑު މި [ފްލެޓްތައް ނިމެން އަށް މަސް ނަގާނެ ކަމަށް] މި ދެންނެވީ. --އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑާ އެކު ހަތަރު މަސް މި މަޝްރޫއުގައި ވެސް ގެއްލިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. އާ ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވި އަށް މަހަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރާ އެކު މި ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކޮށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަަމަށް އެއްބަސްވީ ތާރީޚް ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ތެދެއް ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުނު ދޮރު ހަރުކޮށް ޓައިލްސް ޖަހާ ބޮކި ހަރުކޮށް ތަންތަން ހަވާލުކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އޮރިޖިނަލީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި އޮތް ގޮތެއް ނޫން. އެހެން އޮއްވައި އެކަން ކުރުމަށް ވުރެން ފަހުން ވިސްނުނީ ނުކުރުމޭ އެންމެ ރަނގަޅީ. އެއީ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ، މިހާރު ވާވަރަށް ވުރެން ލަސްވާނެ.

ފްލެޓްތައް ނިންމަން އަދި އަށް މަސް ނަގާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވި އިރު ފްލެޓްތައް ދައްކާލަން ނޫސްވެރިން ދެވަނަ ފޭހަށް ގެންގޮސް އެޗްޑީސީން އެންމެ ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެން ފެށޭވަރުވާނެ އެވެ.

ފްލެޓް ހައްގުވާ ލިސްޓު ސެޕްޓެމްބަރުގައި އިއުލާންކޮށް ނިމޭނެ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހިޔާ މަޝްރޫއަށް 25،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ފޯމުލާފައިވާ ކަން ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. މީގެތެރެއިން 21،000 ފޯމު ފްލެޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޓަވަރުތަކެއް: ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 7،000 ފްލެޓްގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 6،720 އަށް މަދުވެފައި.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން މިހާރު އަންނަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަަލަން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުން ކަަމާށާއި މިހާތަނަށް 40 ޕަސެންޓް ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބާކީ ހުރި 60 ޕަސެންޓް ގެތަކުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ފަހު، މި މަސް ނިމޭއިރު ލިސްޓް އާއްމުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑު ގާތު އެބަ ވިދާޅުވޭ ޖުލައި މަސް ނިމޭހާ ތަނުން ފެށިގެން ކެޓަގަރީތައް ވަކިވަކިން އިއުލާން ކުރަން ފަށާނެކަން. މުޅި މަސައްކަތް އެކީގައި، ހުރިހާ ކެޓަގަރީ 6،720 ފްލެޓަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އެކީގައި އިއުލާންކޮށް ނިމޭނީ ސެޕްޓެމްބަރާ ހަމައަށް ކަމަށް،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވީ މީހުންނަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުގެ ލިއުން ދީފަ އެވެ. އެކަމަކު ފޯމުތައް ވަކިވަކިން ޗެކްކޮށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލަމުން އަންނަނީ މުޅިން އާ ލިސްޓެކެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ލިސްޓާއި ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުގެ ކަށަވަރުކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މުޅިން އާ އިވެލުއޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ގެންދަނީ އެ ލިއުމާއި ލިސްޓަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.