ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ބިރުދައްކައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.


އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ، ނ. ލަންދޫ، ޗިޗަންޑާގެ، އިބްރާހީމް ނިހާނު، 22، އަށެވެ.

ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ބިރުދައްކައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް، ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް އެ ކުއްޖާ ގެންގޮސް ޖިންސީގޯނާ ކުރި ކަމަށެވެ. މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނިހާދު ހައްޔަރު ކުރީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

ނިހާނު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލައަކަށްވެފައި، އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެކަމަށް ބަލައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބަންދު ކުރުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކުޑަ ކުދިންނަށް ބިރުދައްކައި، ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތަކާއި އިންޓަނެޓްގެ ޒަރީއާ އިން ކުޑަކުދިން ގްރޫމްކޮށްގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިއުކުރާއިރު އެ ކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ނާންނާނޭގޮތަށް ޝާއިއު ކުރުމަށް ވެސް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކޮށް، އެ ވާހަކަތައް ދައްކާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އަދި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުންތައް ވެސް އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ.