ޚަބަރު / އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީސް

ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ނުދޭން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އަންގައިފި

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވިޔަސް، އެ ކުންފުންޏަށް އެ އުސޫލުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދޭން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ބައެއްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ދީބާޖާ އަށް ފައިސާ ދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވީ، އެ ކުންފުންޏާ އެކު، ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ސެޓްލްމެންޓް ކޮމިޓީން ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު އެ މަނިކުފާނަށް ލަފާ އެރުވުމުންނެވެ.

އެކަމަކު، ރައީސް ވަކި ހިސާބަކުން، ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މުރާޖައާ ކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތަށް މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 22 ގައި އެންގެވި އެވެ. އެ އެންގެވުމާ އެކު، އެ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައި، އެ ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ ވަނީ އެ މައްސަލަ މާޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބަލައިގަނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޭގެ ފަހުން އަދި ކުރިއަކަށް ނުދެ އެވެ.

ދީބާޖާ އަށް ބަދަލުދިނުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފަހު، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ބުނީ އެ ކުންފުންޏާ އެކު، ފެބްރުއަރީ 1، 2010 ގައި ސަރުކާރުން ހެދި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީ ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މެއި 30، 2013 ގައި ބާތިލް ކޮށްފައި ވަނީ ދީބާޖާ އިން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދޭތީ ކަމަށެވެ.

"ފެރީ ދަތުރުފަތުރުތައް އައުމާއި އަދި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަލުން ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވޭ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ކަމުގައިވާ އާރްއެފްޕީގެ 6.32.1 ވަނަ މާއްދާގެ "ޑީ" ގެ ދަށުން އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ކަމަށް ވާތީ، ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާ ގުޅިގެން ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދިނުމަށް ދަންނަވަން،" އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ސަރުކާރަށް އަންގާފައި ވެ އެވެ.

Dheebaajaa massalaige hukum review kurumuge massala SC in balaigenfi

Dheebaajaa massalaige hukum review kurumuge massala SC in balaigenfi

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ހުމުން ރިވިއު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަތުން

ދީބާޖާ އާއެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ރ. ކުޑަކުރަތު ދޫކޮށްފައިވަނީ، ހިދުމަތަށް ސަބްސިޑައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި އެ ރަށް ދިނީ ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވައިލުމުން އެ ރަށް އަނބުރާ ސަރުކާރަށް ނެގޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވެ އެވެ.

"ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭއިރު އެ ރަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ސަބްލީޒްކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ ފަރާތަކާއެކު އަލުން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ކަމަށް ވާތީ އާއި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޝަރުތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ރަށް މިހާރު ވަނީ ސަބްލީސް ކުރި ފަރާތަށް ހެޑް ލީސް ބަދަލު ކުރެވިފައި ކަމަށް ވާތީ ދީބާޖާ އިން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ މާލީ ބަދަލެއް ނުދިނުމަށް ދަންނަވަން" އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވެ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނީ، ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފަދަ އާއްމު ހިދުމަތްތަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ފަދަ ތަންތަން ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ފަޅު ރަށްރަށް ހޯދުމަށް ފަހު، ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ހަވާލުވާ ކުންފުނިން އެ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލުމުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އާއްމު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅުވައިގެން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓާއި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ފަޅާއި ރަށްރަށް ދޫނުކުރުމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އަންގަވާފައ ވެ އެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށަކުން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދީބާޖާ އަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް މެއި 5، 2010 ގައި ސޮއި ކުރި ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ދީބާޖާ އަށް ކުޑަކުރަތު ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށުގެ މުޅި ބިމާއި ފަޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް 37.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީބާޖާ އަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ސައިޒަށް ވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާތީ، މިއީ އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންފާތަކެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެ ކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ވެސް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ.

މިއީ ކޮން މައްސަލައެއް؟

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދީބާޖާއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން 2013 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބާތިލްކުރި މައްސަލައިގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް އެ ކުންފުނިން 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާ ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 348 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ކޯޓުން ކުރިން އޮތީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ.

Dheebaja ge audit avas kuran edheynan: Yaugoob

Dheebaja ge audit avas kuran edheynan: Yaugoob

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ދީބާޖާގެ އޮޑިޓް އަވަސް ކުރަން އެދުން

ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ނުދީ އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި، މެމްބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އެކަމުގައި އަޑި ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުން އޭރު ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކާ އެކު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސައިލުމަށް ފަހު، އެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް މުރާޖައާ ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލަށް ދެންނެވުމަށެވެ. ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް މުރާޖައާ ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އޭޖީ ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ. އަދ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވެސް އެ ކޯޓުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުން ދެން ނިންމީ، ދީބާޖާއާ އެކު ސަރުކާރުން ވި އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިނގާފައިވާ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތައް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލައި ފާހަގަ ކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ދީބާޖާއާ އެކު ސަރުކާރުންވި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދީބާޖާ އިން އިހުމާލުވެފައިވުން ހިމެނެ އެެވެ. އަދި ދީބާޖާ އަށް ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 46 ބިމުގެ ތެރެއިން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 26 ބިން ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިއީ ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ. އެހެންވެ، އެ ހުކުމް މުރާޖައާ ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އޭރު އެކަން މަޑުޖައްސައިލެއްވީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރެވުނު ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބަދަލު އައި ނަމަވެސް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ އަދިވެސް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި ނުވާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

45 ކޮމެންޓް, 100 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 88%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 11%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އައްޑޫބެއްޔާ

23 July 2020

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެ ދުވަސް ތިދިއައީ. މަޖިލިސް ރައީސް ވަރަށް ކޯފާވާނެ އެމަނިކުފާނު ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކު ތިޔަފަދަ މޭރުމަކުން ކަންކަން މަނާ ކުރީމާ. އެމަނިކުފާނު މާދަމާ މަޖިލީހަށް އޭޖީ ޒިޔަތު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރާނެ. ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ. މިގައުމު ކުރިއަށްދާންވާޏީ މަޖިލިސް ރައީސް ޕާޓީ ރައީސް ރައީސުންގެ ރައީސް ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ނަނަވިނި

23 July 2020

ތިވާހަކަ ދައްކަންވީ ކޯޓުން ނިމުނީމަކާ ނޫން. ބަލަ އާދައިގެ މީހާވެސް އެނޫނީ ކޯޓުގެ ހުކުމުގަ އޮންނަ އަދަދު ނުދައްކާނަމޭ ބުނެވެންވާނެ. ދަޢުލަތް ބޮޑުވެފަ ބިޔަ ވީމަ ލިބެނީ ބޮޑު ބިޔަ އިންސާފުކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެ. މިހެން ބުނާއިރުވެސް އެނގޭ މީ ބިލާހެއްކަން. މިރާއްޖޭގަ ދައުލަތް ޒިންމާދާރުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް ގާއިމްވެ ނެތްކަން. ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ކިތަންމެ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމިޔަސް ފިނޭންސުން ލާރި ލިބޭނީ 3-4 މަސް ނިމޭފަހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނެގުނުކަތީބު

23 July 2020

ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކަންކަން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރާއިރު އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ އެކަމުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި އެކަމުން ރުޖޫޢަ ނުވެވޭގޮތަށް އޮންނަ ނަމަ އެއީ އެކަންކުރާ ބަޔަކު ނުއަތުން ކަޓުނެގުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާކަމެއް! ދެން އަންނަ ސަރުކާރުތަކުން އެފަދަ އެއްބަސްވުން ތަކުން ނިކުންނަންޖެހޭނީވެސް ބަދަލު ދިނުމަކާއި ނުލައި ސަލާމަތް ވެވޭގޮތަށް! އޮޑިޓަރުގެ ނިންމެވުމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

އެޑަމް

23 July 2020

ައަދިވެސް އެބަތިބި ފެރީިދަތުރުތައް ކޮށްދިނުން ސަރުތުކޮއް,ރައްތަކަާބިންތައްހޯދައިގެން ބައެއްރައްތައް ވިއްކާލާފައަނެއްރައްހަދައިގެން,ފެރީދަތުރު ހުއްޓާލާފަ ރައްޔިތުންގެމުދަލުން ބޮޑަތިނާޖާއިޒުފައިދާނަގަމުންދާއެތައްބައެއް އެމްޑީޕީގަބަތިބިމީވެސްހަމަދައުލަތުންބަލާދޭންޖެހޭނެކަމެއްޢަދުލު އިންސާފުޤާއިމްކުރައްވާ,އޮޑިޓަރުމިފެރީޚިދުމަތްދޭންބުނެ,ރައްތަކާ,ބިތައްނަގައިގެންތިބި އެންމެންގެކަންތައްބައްލަވާ!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޚިޔާލު

23 July 2020

މިއީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދުގެ ރައީސްކަމުގައި ފެއްޓި ކަމެއް. ކުޑަވަރެއްގެ ދެ ފެރީ ދޯނި ބޭނުންކޮށްގެން ދެތިން އަތޮޅު ތެރޭ ދަތުރުކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޕާޓީގެ ގާތްކުދިންނަށް ތިން ހަތަރު ރިސޯޓާއި 20 ފަޅުރަށް ދިނުމުގެ ކަންތައް. މިކަންތައް ހިންގީ ސީދާ ނަޝީދު އިސްވެ ހުރެ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް ކިޔާ ތަނެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތެރޭ ހަދައިގެން. އަދިވެސް ގައުމު މިއުޅެނީ މިކަމުން ސަލާމަތް ނުވެގެން. ދީބާޖާ އެއްބަސްވުން ސޮއިކުރިއިރު ދީބާޖާގެ ލޯޔަރަކީ ކާކު؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބްރޫ ބްރޫ

22 July 2020

މިއޮތީ އެނގި ސާބިތުވެފަ އޭޖީ ގަތީ ގަނޑެއްކަން، އަދި އެކަން ރައީސް ބައްލަވަން ޖެހޭނެ.. ޑީލް އެޅުވި ވާހަކަ އޭރު ގިނަބަޔަކު ދެއްކި މިއަދު އެވާޙަކަ އެބަ ގަބޫލުކުރެވޭ. ހަރުދަނާ ތެދުވެރި ޒިންމާދާރު މީހުން ތަންތަނަށްލުމަށް ރައީސްއަށް ގޮވާލަން. ލަދުން ބޯހަލާކު.

The name is already taken The name is available. Register?

ޚިޔާލު

23 July 2020

އޭޖީގެ ވަރަށް ގާތް މީހެއް ނޫންތަ ދީބާޖާ އެއްބަސްވުން ސޮއިކުރި އިރު ދީބާޖާގެ ލޯޔަރަކަށް ހުރީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބިލިއަނުންބަދަލޭދޭނީ

22 July 2020

ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ނުދޭން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ނިންމި ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ފިނޭންސް ކޮށީގައި އަޅަން އޮތް 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ކޮށް އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރި މެލޭޝިއާ ގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ކޮށްކޮށް ހުއްޓާ އެމަސައްކަތް ހުއްޓުވާލީ އެއީ ކުރީގެ ރައީސް ކުރަން ފެށި ކަމަކަށްވާތީވެ އެކަމާއި ހަސަދަ ވެރިވެގެންނޭ އެނޫން ކަމެއް އެއަކު ނެތޭ ދެން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހެއޭ މިސަރުކާރު ނިމޭއިރު

The name is already taken The name is available. Register?

ޢައްޓަމަސް

22 July 2020

މިއަދު އިސްކުރަންވީ ގައުމީ މަސްލަހަތު

The name is already taken The name is available. Register?

ޥިސްނާ

22 July 2020

މިނޫންވާހަކައެއް އަޑެއްނީވޭ، ތީ ރަށްޔިތުންގެ ފައިސާ މަގޭވެސް ފައިސާ، މީހަކު ހިތުހުރިގޮތަކަށްބަހައިގެން ނުވާނެ، އަނގަޔާއަތާ ދިމާނުވެގެން މިއުޅެނީ އެކަމު ކޮންމެވެސް ދިބާޖާ ކަބާޖާއެއް ބިގެއް ވިގެއް ކިޔާ ވެރިޔަކަށްހުންނަމީހާއަށް ޕޮރެޝަރުކޮށްގެން ނުވަތަ އޭނަވެސް ބައިވެރިވެގެން މި އޮންނަނީ ހުސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ދަވާލެވުނުވަރެއް ދަވާލުން، ރައްޔިތުންނޭ ހޭއަރާބަލަ ހެޔޮނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

މުބީނު މާރނީ

22 July 2020

ތިގޮތަށް ކެރޭ ދިވެހި ދަރިން ތިބޭނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454