ޔަމަން މީހާ ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނުދިން

ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ޔަމަނު ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޔާސިރު ޔަހްޔާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވަގުުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.


މާލޭގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް މާޗް، 2017 ގައި ޔާސިރު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ތަހުގީގެއް އަދި ދައުވާއެއް ކުރުމެއް ނެތި އޭނާ ބަންދު ކޮށްފައި ހުރީ އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގަ އެވެ. ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށް އަދި ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައިވާ ޔާސިރު ވިސާ ކެންސަލްކޮޮށް، އޭނާ ޑީޕޯޓް ކުރަން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޔާސިރުގެ ވިސާ ކެންސަލްކޮށް އަދި ޑީޕޯޓް ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ހުއްޓުވުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިިމެންދެން އޭނާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އޭނާގެ ފަރާތުން އެދުމުން ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނިންމާފައިވަނީ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް ޔާސިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް އެ ނިންމުމުގައިވެ އެވެ.

ޔާސިރުގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ ބަންދު ކޮށްފައި ހުރީ އޭނާ ފުރުވާލެވެންދެން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓާއި ލިޔުންތައް ނެތުމުން އޭނާ ފުރުވާލުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޔާސިރު ވަނީ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލްގައި ދާދި ފަހުން ވެސް ފަރުވާ ދީފަ އެވެ. އޭގެކުރިން ވެސް އޭނާ އެފަދަ ހަޅުތާލެއް ކުރި އެވެ.