ޚަބަރު / ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިއްތިހާދު

ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުވަނީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ފަށާތީ އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ: ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާއެއް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލް ކުރި-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން އެދިފައިވަނިކޮށް، އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލް ކުރުމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން މިރޭ ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދަވާ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ މަނިކުފާނަށް އިތުރު ދައުވާތަކެއް އުފުލައިފައިވެ އެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން ޕަބްލިކްސް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) މެދުވެރިކޮށް ރ. ފުށްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއަކާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ އެކެވެ. މި ދެ ދައުވާއާ ގުޅޭ ޝަރީއަތް ފަށާނީ މާދަމާ އެވެ.

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ، އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކާ ގުޅޭ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއަށް ތާވަލު ކުރުމަކީ، ޔާމީނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އަނިޔާވެރިކަމެއް ކަމަށާއި އެ ގޮތް ދޫކޮށް، ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން އިސްކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިދިކޮޅުން ބުނީ ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީން ޔާމީނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ފަހު ނޫނީ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ނުގެންދަން އެދިފައިވެ އެވެ.

ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން އެދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރި މުހައްމަދު ހަމީދުއާ ވެސް އިދިކޮޅުން ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަދޭން ހައި ކޯޓުން މީގެ ކުރިން އަންގާފައިވާ އިރު، މިދުވަސްވަރު ޔާމީންއާ ބައްދަލުކުރެވޭނީ ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް އެކަނި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބުނެފައިވެ އެވެ.

26 ކޮމެންޓް, 33 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 15%
icon sad icon sad 30%
icon angry icon angry 55%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޝޮކްތެރަޕީ

16 August 2020

ޖޭޕީ އުޅިނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޖޭބީގެ ތާއީދު ގެއްލިއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

Male City

16 August 2020

ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރެވޭ. ވަކީލުންނާ ކިހިނެއް ބައްދަލުކުރަން ތިޔަ އުޅެނީ؟ އެކަހެރި ބައްދަލުބުމެއްތަ؟؟ ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

ބަލާސިޓީ

16 August 2020

ކަލޭ ޖަލުގަ ހުރެ ވީޑިއޯ ކޯލްކުރަން ބޭނުންވާނެތޯ ވިސްނާލަބަލަ އިހަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޓިނު

16 August 2020

ޤާާސި މް ހޮސްޕިޓަލް އޮއްވާ ދަންވަރު 2 ޖެހިއިރު ހުކު މް ކުރިއިރު އަދުރޭ ހުރީ ކޮންތާކު؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގިޔާސް

16 August 2020

މިހާރު ގާސިމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްއުޅޭތޯ ކަލޭ އެބަ ބަލަންތަ؟ ހުއްޓާލާކަށްނުވާނެ އެކަހަލަ ކަންކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރިހި ރާންބާގަސް

16 August 2020

ލިބޭމިންވަރު ނިކަންދަނެގެން ވިބޭނުންތައް ބަހާލައިގެން އުޅޭނަމައީ ފިކުރުކޮށްގެން މިބޭޒާރެއް ނުވެސްވާނޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

މޮންގް

16 August 2020

ޝަރީއަތް ފަށާކަށް ކޮއްމެހެން ވަކީލަކު ހުއްނާކަށް ނުޖެހޭ. މައްސަލަ ހުށައެޅުމުން މައްސަލަ ސާފްވާކަމަށާއި އަދި ބޭނުންވަނީ ވަކީލަކު އައްޔަން ކޮއްގެން ކުރިއަށް ދާންކަމަށް ބުނުމުން ފަޑިޔާރު ހަމަޖެހިފައިވާ އިސޫލުން ހުއްދަ ދޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު.

16 August 2020

އެޖެންޑާ19ގަ ހައްގުމިންވަރު ހޯދައިދޭން ވީހާ ވައުދު ކޮބާ؟ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓާލަން ބުނިންތަ؟ ހުރިހާ އިންޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ބުނިންތަ؟ އަނބިދަރިންގެ ހިސާބުތައް ހާމަކުރަން ބުނިންތަ؟ ހުޅުމާލެއާ ގުޅީފަޅުން ގޯތިދޭން ބުނިންތަ؟ އެލް.ޖީ.އޭ އޮވާލާ އަތޮޅާ ރަށުސަރުކާރަށް ބާރުތައް ބަހާލަން ބުނިންތަ؟ އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮކުރަން ބުނިންތަ؟ ކޮމިޝަންތަކެއް ހަދާ ތަހުގީގުތަކެއް ހާމަކުރަން ބުނިންތަ؟ ވަޒީފާ ގެއްލުވާލިމީހުންނަށް ވަޒީފާ ދޭން ބުނިންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

16 August 2020

ޔާމީނު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ނުކުރަން އެ ހުންނަނީ. އޭނަގެ ބޮޑާކަމާ ކިބުރުވެރިކަމުން ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ނުވަނީ. މި ޙާލަތުގައި ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ވެވެން އޮތްގޮތަށް ސަރުކާރުން އެވަނީ ފުރުސަތު ދީފައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ރީތި މޫސަ

16 August 2020

މިހާރު މިކަންކުރަމުންމިގެންދަނީ އެއްވެސް އުސޫލަކުންނޫން ދުއިސައްތަ އެތައްމީހުނެއްގެ ވާހަކަދައްކާފަ މިހާރު ހަމައެކަނި ޔާމީނު އެހެންވީމަ ކަމަކުނުދޭ މަޖުލީސްތެރޭ މަޖުލީހުގެ ނައިބު ރައީސްވެސްވަނީ މިވާހަކަގޮވާފަ މަޖުލީހުގަވެސް މިފައިސަޔާގުޅޭބަޔަކު ތިބިކަމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ވަކީލު ސާހަބު

15 August 2020

ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ވީޑިޢޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް، ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުގައި ޑޮކްޓަރަށްވެސް މިދައްކަނީ މިހެން ޝަރީޢަތް ހިންގަނީ މިހެން މައިންބަފައިންނާވެސް ބައްދަލު ކުރަނީމިހެން ދެން ކޮބާތަ ވަކީލުންނާ ބައްދު ނުވުމަކީ، ވަކީލުންގެ ގައިގާ ހިފައިގަނެގެންތަ ބައްދަލު ކުރަނީ. ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވެ ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެނަމަ އަނެއްކާ އަނެއް ކަންތައް ޔާމީނުގެ ރައްކަލަކަށް އެ ތަނަށް އިތުރު މީހުން ނުވައްދަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

މޮއްބެ

16 August 2020

ކަލެޔަށް އެނގޭނެތޭ ވަކީލެއް ފެނުނަސް

The name is already taken The name is available. Register?

އިއްސެ

16 August 2020

ކޮން ހާލަތެއްގައި ތޯ؟ އަޅުގަނޑު މިދިޔަ ހަފްތާގައިވެސް ދޫނިދޫ އަށް ގޮސް އެތަނުގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައްދަލުކުރިން އިނގޭތޯ.. އެހެންކަމުން އެކަން ޔާމީނަށް ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް....ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމަކީ މޮޔައިންވެސް ކުރާނެކަމެއް ނޫން....ޢަލީ ފުރަތަމަ ދާންވީ ކިޔަވަން އިނގޭތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ބާހަބު

16 August 2020

ޔާމީނަށް ކޮވިޑް ޖެހެން ތިކަހަލަ ވަކީލު ސާހަބުން ހަގީގަތުގެ އެދިއެދި ތިބޭނީ. ޔާމީނުގެ ރައްކަލަކަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރާނެ މިސަރުކާރުންނެއް. ކޮވިޑް ބަހަނާއަކަށް ހަދައިގެން ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވިޔަ ނުދިނުމަކީ ނުލަފާކަން ދެއްކުން. ޔާމީނުވެސް ވަކީލާ ބައްދަލުކުރާނީ ޑިސްޓެންސް ބަހައްޓައިގެން ކަލެއަށް އެވަރު ނޭނގުނަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރަނި ދަންތުރަ

15 August 2020

މިހާރު ސަރުކާރުގެ ކަންތަށް ހައްދުފަހަނައަޅާ ތިޔަދަނީ ، އެމް ޑި ޕީ ޔަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނޫން ބަޔަކުވެސް މިގައުމުގައި ތިބިކަން ހަނދާންކުރާތި މިބުނީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ކުރުކޮށް ...

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454