ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 10،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްްވި މީހުންނާ އެކު ރާއްޖޭން އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 10،000 އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެ އެވެ.


އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ އާއްމުކުރި ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އެ ބައްޔަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަަދަކީ 75 އެވެ. އެއާ އެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލައަކީ މިހާރު 10،014 އެވެ.

މިއަދު އަލަށް ޕޮޒިޓިވް 75 މީހުންގެ ތެރެއިން 53 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވާން ފެށީ މިދިޔަ ޖުލައިމަހުގެ ފަހުކޮޅުގަ އެވެ. އެ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރާއްޖޭން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ފެށީ އޭރުން ފެށިގެންނެވެ. ރާއްޖޭން މިހައިތަނަށް އެބަލީގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައިން ފެނުނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު އެވެ.

މި މަހު ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެންނަ އަދަދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވި ނަމަވެސް ސިއްހީ މާހިރުުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެންނަ ވަރު މަދުވިޔަސް ރާއްޖެ އަދި ގްރީން ޒޯނަށް ނުދާ ކަމަށެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވީ، ނަމްބަރުތައް ދަށްވަމުންދާތީ އެއީ ބަލި ކޮންޓްރޯލްވީ ކަމަށް ދެކިގެން ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އިންޑިކޭޓާސްތަކަށް ބަލާއިރު އަދި ގްރީން ޒޯނަށް ނުދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކޮޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތީ މާލޭގައި އެކަނި ކަމަށް ވިޔަސް އެބަލީގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގެ 26 ރަށަކާއި 15 ރިސޯޓަކުން ވެސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.