މަސީހާއި ރިޒާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދަން ސޮއި ހޯދައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދާއި މަޖިލީހުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ.


މަސީހުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ހުށަހަޅަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ އެވެ. އަދި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހުގައި ނުދެއްވާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންނާ ކުރަން ޖެހޭ އެތައް ސުވާލެއް އެބަހުރި، އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެޖެންޑާނުކޮށް މިދިޔަ ދައުރު ވެސް ނިންމާލީ،" މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މެމްބަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިޒާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މަގާމެއްގައި ރިޒާ ހުންނަވައި، އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަސީހާ އާއި ރިޒާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުންނެވެ. އަދި އެ ދެ މައްސަލަ ވެއްދުމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބެ އެވެ.

ނަމަވެސް ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް އަދި ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން ބޭނުންނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 15 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ލިޔުމަކުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. އަދިި އެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ލިބޭތާ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި މެމްބަރުންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވަން ވާނެ އެވެ.

އެކަމަކު ޖޭއެސްސީއަށް ކަނޑައެޅުއްވި މެމްބަރު ވަކި ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަކި އަދަދެއްގެ ސޮއި ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރިޒާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވެއްދުމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ސޮއި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން އެނގިފައިވެ އެވެ.

މަސީހު އާއި ރިޒާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްވާނީ އެ ދުވަހެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މަސީހާއި ރިޒާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްވެއްޖެނަމަ، އެމަގާމުން އެމީހަކު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މަޖުބޫރުވާނެއެވެ.

ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެމްބަރުން އުމޫންގެ ފެކްޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ރައީސް އަަބްދުﷲ ޔާމީން ކޮންޓްރޯލް ކުރަައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސާފު އަގުލަބިއްޔަތަށް ބުރޫ އެރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

މައުމޫނާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޖޭޕީގެ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި މިހާރު ޖަލަށް ލާފައިވާ އަހުމަދު މަހުލޫފް އާއި އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު ހުސެން އަރީފް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އަނާރާ ނައީމް ހިމެނުމުން މަޖިލީހުގެ ދެބައި ކުޅައެއްހާ ވޯޓު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.