ބޭރުގެ ނުފޫޒަށް ޖާގަ ދެއްވުން ހުއްޓާލެއްވީ ޔާމީން: ވަހީދު

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒުތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގައުމީ ދުވަހާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ އައުމާ އެކު، ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ހިންގާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ ނުފޫޒުތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ތަޖުރިބާ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެ ނުފޫޒުތައް ދުވަހަކަށް ވުރެ އިތުރުވަމުން ދަނިކޮށް އެކަންކަމަށް ޖާގަ ދެއްވުން ހުއްޓާލެއްވީ ޔާމީން ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ނުފޫޒުތައް، އެ ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާލެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް ޔާމީން،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ޔާމީންއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ވެސް އެ ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒުތަކަށް ޔާމީން ޖާގަ ނުދެއްވާތީ އެވެ. ދިވެހިންނަކީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާނެ ގައުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީވެދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމު ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދޭ ކޮންމެ ބަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަހުމަތްތެރިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުން. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާ ތޮޮޅެން އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަތުރުން. އެ މީހުން ދަންނަންޖެހޭ ދިވެހިންނަކީ ހަމަ ބަލަހައްޓައިގެން ތިބޭނެ ބައެއް ނޫން ކަން." ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން އެތައް ގައުމަކުން ރާއްޖެ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ވެސް މިިނިވަން ދަމަހައްޓަމުން އައީ ކާބަފައިންގެ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. އެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި އަދި ބައިބައިވުމާއި ހަމަނުޖެހުމަކީ މިނިވަންކަން އެންމެ ފަސޭހައިން ގެއްލިގެންދާނެ ސަބަބު ކަމަށާއި އެކަން ތާރީޚުން ވެސް ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕޯޗުގީޒުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަތުލެވުނީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި އޮޮތް ތަޅާފޮޅުމުގެ ސަބަބުން. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހިގެން އުފެދި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންގެ މެދުގައި ދެކޮޅުވެރިކަން ބޮޑުވާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާވާ ފަހަރެއް." ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ހިންގާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ގާތް ގުޅުން ނެތިގެންދާ ދިއުން ހުއްޓުވަން ޖެހެ އެވެ. އެއާއެކު ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް އަނިޔާވެރިވުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު ޔާމީން ނުހައްގުން ޖަލުގައި ހުންނެވުމަކީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަހީދު ގޮވާލެއްވީ ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކަށް ވިޔަސް، ޔާމީނާ މެދު އިންސާފު ގާއިމްކޮށް ޔާމީން މިނިވަންކޮށް ދިނުމަށެވެ.