ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ބިލާއެކު ހޫނު ޒުވާބެެއް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ އަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވި ބިލު މަޖިލީހަށް ތައާރަފްކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފާ އޭނާއާ ދެމެދު މިއަދު ޒުވާބުތަކެއް ހިނގައިފި އެވެ.


ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލުގެންނަން ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލް މަޖިލީހަށް ތައާރަފްކުރައްވަން ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ފުރުސަތުގައި މުޅި ބިލު ވިދާޅުވާން ޖާބިރު ފެއްޓެވި އެވެ. ބިލްތައް ތައާރަފްކުރެއްވުމުގައި މީގެ ކުރިން މެމްބަރުން އާއްމުކޮށް އަމަލުކުރައްވާ ގޮތަކީ ބިލްގެ މަފްހޫމް ވިދާޅުވުމާއި އެކު ބިލް ހުށަހެޅުއްވި މަގުސަދު ބަޔާން ކުރެއްވުމެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޖާބިރު މުޅި ބިލް ވިދާޅުވާން ފެއްޓެވުވުމުން ޝަރީފް ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެންގެވި އެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ބިލެއް ހުށަހަޅަން ލިބޭނީ 15 މިނެޓް ކަމަށާއި އެ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުއްވޭ އެއްޗެއް ހުށަހެޅުއްވުނީ ކަމަށެވެ. ޝަރީފުގެ ވާހަކައަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައި ރިއާސަތުން ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތު ދެއްވީ ޖާބިރަށެވެ. އެ ހިސާބުން ޖާބިރު ޝަރީފަށް ވަރަށް ހުތުރުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ރައްދުކުރެއްވި އެވެ. އެ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވައި ޝަރީފް ވެސް އަޑުގަދަ ކުރެއްވި އެވެ.

ބިލުގެ ތައާރަފްގައި ޖާބިރު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެތް) ވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވައި ހުރަސް އެޅުއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލްގެ ސަބަބުން ބަރުލަމާނީ ސިފަތައް ވެސް އޮޅޭ ކަަމަށެވެ. ނިޒާމު ބަދަލުކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ގެންނަވަން ވާނީ ޕާޓީތަކުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހިތުން މިކަހަލަ ބޮޑެތި ނިޒާމީ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން މިހެން އިންޑިވިޑުއަލް މެމްބަރަކު އައިސް ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ވުރެ ބޮޑެތި ޕާޓީތައް މިކަހަލަ ޒާތުގެ ކަންކަމާ އުޅުނިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެހެން،" ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަލީމްގެ އެ ވާހަކަ އަށް ރިއާސަތުން ނަަޝީދު ޖަވާބު ދެއްވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ޖާގަ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުން ދީފައިވާ ކަަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ރާއްޖެ ބަަދަލުކުރަން ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރެއްވި

ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އައްްޑޫ ޝަރީފް ޖާބިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަނާޅާނެ ކަމަށެވެ. މިހާލަތުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވެ ރިފަރެންޑަަމް ބާއްވާނެ ފައިސާ މިވަގުތު ހޯދަނީ ކޮންތޯ އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނިކޮށްް ވަގުތު ހަމަވެގެން ރަނގަބީލު ޖެހުމުން އޭނާ އެކަމާ ވެސް ނުރުހުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ. ރިއާސަތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވަގުތު ދެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އެދިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލްގެ ބަހުސްގައި ޝަރީފުގެ އިތުރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެފަދަ ކަމަކާ ބަހުސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުއްވީ، އޭނާ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ރިއާސީ ނިޒާމުގައި ރައީސާއި ވަޒީރުން ޒިންމާދާރު ކުރުވޭވަރު ކުޑަކަމުން ރައީސްގެ ބާރު މާ ގަދަކޮށް އޮންނާތީ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން "މިހާރު" އަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރިއާސީ ނިޒާމަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިންގޭނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"މި ނިޒާމުގައި ރައީސް އެ ހުންނަވަނީ ރަސްކަލެއްހާ ބާރުގަދަކޮށް. ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް. މީހުން ނުވެސް ދަންނަ ބަޔަކު ވަޒީރުންނަށް ލީމާ ކޮރަޕްޝަން ހިންގަވާފައި، އެ ބޭފުޅުން އެ ތިއްބަވަނީ ފިއްލަވައިގެން. ގައުމެއް ނުހިނގާ. ގައުމު މި އޮތީ ބަނޑަށް ޖެހިފައި،" ޖާބިރު އޭރު ވިދާޅުވި އެވެ.