ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑްގެ އާ ޓްރެންޑެއް: ރިސޯޓުތަކުގައި ބަލި މީހުން ގިނަ ވަނީ

ރިސޯޓަކަށް ދާ ޓޫރިސްޓަކު ލޯންޗަށް އެރުވުމަށް، އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އެހީވަނީ: ރިސޯޓުތަކުގައި ބަލި މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މިއީ އާ ޓްރެންޑެއް ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

އެ ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކުން ކުރިން އާއްމުކޮށް ޕޮޒިޓިވް ވަނީ 50-60 މީހުން ނަމަވެސް، މިހާރު އެ އަދަދު 108 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 69 ޓޫރިސްޓުންނާއި 39 މުވައްޒަފުންނެވެ.

ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ލަފާކުރި ޓްރެންޑެކެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު، ގިނައީ ހައި ރިސްކު ގައުމުތަކުން އަންނަ މީހުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިތުރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ. މިހާރު ވެސް ރިސޯޓެއްގައި ބަލީގެ އައުޓްބްރޭކެއް ވަނީ އައިސްފައި،" ނިޔާމަ ރިސޯޓުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ބަލިޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ 14 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޓޫރިސްޓުންނެވެ. ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 24 މީހަކު އެ ރިސޯޓުން ފާހަގަވެފައިވާއިރު ރަށް އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފަ އެވެ.

ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ނަމަ، އޭގެ އުނދަގޫ ގިނަ ބަޔަކު ތަަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓި، ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ވެސް ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ. އެއީ ގިނަ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅެނީ އެއް ތަނެއްގައި ކަމަށް ވުމުން އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމުންނެވެ.

މި ޓްރެންޑަށް އޮތް ހައްލެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވީ ކޭސްތައް އަވަހަށް ދެނެގަތުމެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް ޓެސްޓު ކުރުމާއި މާލެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބެފައި މުވައްޒަފުން ރިސޯޓަށް ދާއިރު ކަރަންޓީނުވުން މުހިއްމު ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްއީއޯސީން ބުނިގޮތުގައި ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޕޮޒިޓިވް ވަނީ ވެސް ގައުމުން އަންނައިރު ނަގާ ސާމްޕަލުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، އޭނާ ރާއްޖެ އައިއިރު ވެސް ބަލި ޖެހިފައި ހުރުމެވެ. މި ފަދަ މީހުންނަށް ރިސޯޓަށް ދެވޭނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސް ޓެސްޓް ކުރޭ

ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މާލެ ތެރޭގައި ބަލި ޖެހޭ ނިސްބަތް މަދުވެފައިވާއިރު، ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް މަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުން ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާ އެކު ވެސް މީހުން ޓެސްޓު ކުރާކަށް ނުދޭ. އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް މި ބެލެވެނީ މާ ބޮޑު އަލާމާތްތަކަށް އެކަން ނުވުން. މިސާލަކަށް އާދައިގެ ކަރުގެ ރިހުމެއް ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ކެއްސުން ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ އަމިއްލަ މީހާގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމަށެވެ. އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށް ބަލީގެ ނުރައްކާ ނުފޯރި ނަމަވެސް، އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ހައި ރިސްކުގެ މީހުންނަށް ބަލި ފޯރައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ، ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދެއްވީ ކުޑަ އަލާމާތެއް ހުރި ނަމަވެސް ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސް ޓެސްޓު ކުރުމަށެވެ. އަދި ރަށްރަށުގައި ވެސް، ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުން ޓެސްޓު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

12 ކޮމެންޓް, 27 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 67%
icon angry icon angry 33%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މުހަށްމއަދު

08 January 2021

ސްޕުލިޓް ސްޓޭ ހުއްޓާލާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެހެންވީމާ

08 January 2021

އެމީހުން ގައުމުން އަންނައިރު ނަގާ ސާމްޕަލުން ނެގެޓިވްކަމަށް ދައްކާ މީހުންގެ ރިޒަލްޓް ރަގަޅުނުވީމަ އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބަލި އަރާތީތާ ބަލި މިގައުމަށް ތިޔަހެން ތި އެތެރެވަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސެމި

08 January 2021

ސިއްހަތަށްވުރެ ފައިސާ އިސްކުރީމަ ވާގޮތް

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮލްޒް

08 January 2021

އަންދާޒާ ކުރި ޱްރެންޑެއް. ނޮޱް އުންމީދު.

The name is already taken The name is available. Register?

ކިންބަޅި

08 January 2021

ވެކްސިން ގެނެސް ޖަހަންވީ

The name is already taken The name is available. Register?

އަލްޖިބްރާ

08 January 2021

ވަރިހަމައެއްނު ! ޑޮލަރު ލިބުނީމާ ނިމުނީނު ! އަދިވެސް މިލިއަނުން ގެސްޓުން ހަމަކުރާނަމޭ ގޮވާ ! ކޮބާތަ ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ؟ ފަރުވާއެއް ނުލިބިގެން އުޅޭ ބައްޔެއް ފެތުރެމުން ދާއިރު އަދިވެސް އެންމެ ވަރުގަދައަށް ބަލިފެތުރޭ ޤައުމުތަކުން ކޮންމެހެންވެސް ގެސްޓުން ގެނެވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެ !

The name is already taken The name is available. Register?

ވެސްޓަކުން

08 January 2021

ނުގެނެސް ކޮންތާކުން ލާރި ހޯދައިގެންތަ ކައިބޮއި އުޅޭނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

9924521

08 January 2021

ބޯޑަރު ހުޅުވާނުލައިގެން ފަތުރުވެރިން ނުގެނެސްގެންވެސް ހީވީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅުނުހެން، ދިވެހިންނެއްނު ރަނގަޅު އެއްގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަސްވެރިޔާ

08 January 2021

"ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު އުއްމީދު ކުރި ޓްރެންޑެކެވެ"

The name is already taken The name is available. Register?

1828

08 January 2021

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަކީ ސަރުކާރުން ޤުރުބާންކުރާ ކަންބަޅި ތަކެއް. އެ 'ކަންބަޅި'ތަކަކަށް ނޯވޭ އިތުރު ގޮތެއް. މައިންބަފައިންނާއި އަނބިދަރިންނަށް ކާންދެވެން އޮތް ހަމަ އެކަނި ގޮތްވީމައި ފުރާނަ އަތްމައްޗަށްލައިގެންވެސް ވަޒީފާ އަދި ޑިއުޓީއަށް ނުނިކުމެވާނެ ހަމަ އެއްގޮތެއްވެސް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންޕަ

08 January 2021

ކޮން މެ ކަންބަޅިއަކަށް ގެރިއަކަށްވެސް އޮންނާނެ ގޮތް. އެވަޒީފާ ދޫކޮށް އެހެންވަޒީފާއެތް ހޯދީ މާ ނި މުނީ ސަރުކާރަކުން މަޖްބޫރެއް ނުކުރޭ ރިސޯޓް ވަޒީފާއަކަށް ދާކަށް. ގުރްބާނޭ ތިކިޔަނީ ކޮންކަ މެއް ވެގެންބާ؟ ސަރވިސް ޗާޖަށް މަހަކު ހާހުން ޑޮލަރު ލިބޭތީބާ؟ އަބިދަރިންނަށް ކާންދޭން ފުރާނަ އަތް މައްޗަށް ލައިގެން އުޅެނީ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން އެކަނިބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބަބުރަންޖީ ހާޖީ

08 January 2021

ރިސޯޓުތަކަށް ޓޫރިސްޓުންގެންނައިރު ތަންކޮޅެއް އަނެއްކާ ހަރުކަށިވާންއެބަޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
24%
ނުފެނޭ
76%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454