ޚަބަރު / މަރު

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ނާއިލާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ނާއިލާ: ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްތަކުރައްވައި، އެތައް ހާސް ކުދިންނަކަށް ތައުލީމު އުނގައްނައިދެއްވި އަދި ކުރީގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިންގެ އަނބިކަނބަލުން، ނާއިލާ އިބްރާހިމްކަލޭފާނު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

"މިހާރު" ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ވާއިލް ޒާހިރު ހުސައިނާއި މީރާ ބޯޑުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން ލީނާ ޒާހިރު ހުސައިނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ލުބްނާ މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިންގެ މަންމާފުޅު ނާއިލާ 72، އަވަހާރަވި އިރު އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔާ ދިއްދޫ އިބްރާހިމް ކަލޭފާނުގެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުން އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. ޒާހިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ނާއިލާ އަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އިނގިރޭސި އަދި ހިސްޓަރީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުން ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ވެސް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި އެވެ.

ނާއިލާ، ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރެއްގައި ބައެއް ކުދިންނާއެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.

އަމީނިއްޔާގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ނާއިލާ މަޝްހޫރުވީ "ނާއިލާ މިސް" ގެ ނަމުގަ އެވެ. ސްރީ ލަންކާ އާއި ނިއު ޒީލެންޑުން ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ނާއިލާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1972 ހިސާބުގަ އެވެ.

އެކުވެރި، ހިތްހެޔޮ ޓީޗަރެއް

ނާއިލާ ކިޔަވައި ދެއްވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އަމީނިއްޔާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ. އާމާލް އަލީ ވިދާޅުވީ "އެއީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ހިތްހެޔޮ، ކަންކަމުގައި އުފާވެރިކަން ގެނުވާ ޝަހުސިއްޔަތެއް" ކަމަށެވެ. ކަންކަމުގައި އަބަދުވެސް މަޖާކުރައްވާ، ވަރަށް އެކުވެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް އާމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ނާއިލާ މިސްއަކީ އަޅުގަނޑަށް ގްރޭޑް 5،6،7 ގައި ކިޔަވައި ދިން އިރު ވެސް ވަރަށް މަޖާ، އެކުވެރި މިސްއެއް. އަބަދުވެސް ކުދިންނާއެކު އޮންނާނީ އެކުވެރި ގުޅުމެއް. އެކުވެރި މިޒާޖެއް ގެންގުޅުއްވާނީ،" ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށް ފަހު ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުން ވެސް ނާއިލާއާ އެކު އަމީނިއްޔާގައި އުޅުއްވި ޑރ. އާމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްކޫލް ދައުރުގެ ބައެއް ކަންކަމާ ނާއިލާއާ ގުޅުން ބޮޑުކަމުން ހަނދާން ނައްތާލަން އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ އާމާލް އޭރު ހުންނެވި ކްލާހުގެ ފުރަތަމަ ޕިކްނިކް ދަތުރެވެ.

ނާއިލާ ރޭއްވެވި، އެ ޕިކްނިކް ދަތުރުގައި ވެސް އާމާލަށް ނާއިލާ ފެނިވަޑައިގަތީ މިސްއަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މަޖާ ވާހަކަތައް ކިޔައި ދެއްވުމާއި ހީސަމާސާ ކުރެއްވި އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި ނާއިލާ އާއި ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޖަމީލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

އާމާލްގެ އަނެއް ހަނދާނަކީ، ގްރޭޑް 8،9،10 ގައި އޭނާ ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއިރު، ސްކޫލުން ބޭރުގައި ނާއިލާ އަމިއްލަފުޅަށް ހިންގެވި ލައިބްރަރީ އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ލައިބްރަރީ އަށް އާމާލް ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

"ލޯބީގެ ސީރީޒެއްގެ ގޮތަށް ހުންނަ ފޮތްތައް އެ ލައިބްރަރީގައި ހުންނާނެ. ޒުވާން ކުދިންނަށް ބައެއް މީހުން ކިޔަައިދޭން ބޭނުން ނުވާ، އެކަމަކު ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ވާހަކަ ސީރީޒްތައް އެ ލައިބްރަރީގައި ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ސީރީޒް ކިޔައި، މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި،" ޑރ. އާމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ނާއިލާ މިސްއަކީ ކިޔަވައި ދެއްވުމުގައި އާދަޔާ ހިލާފު އުކުޅުތައް ގެންގުޅުއްވި ބޭފުޅެއް. އެ ހަނދާންތައް އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހުރޭ."

އާމާލް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ވަރަށް ފަަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް ނާއިލާގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ވެސް އޭރުގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާ އެކު ނާއިލާގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތެވެ.

"އޭރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު އުޅުނު ކުދިންގެ ނަންތައް ނާއިލާގެ މިސްގެ ހަނދާނުގައި ހުރޭ. ނަންތައް ވަކިވަކިން ވިދާޅުވި. އެކަމަކު، މީގެ ހަތަރުވަރަކަށް މަސް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައިރު ކުޑަކޮށް އުނދަގޫކޮށް އުޅުއްވީ. ވަކިވަކި ކުދިންގެ ނަންތައް ވިދާޅުވާން ދަތިވި،" ޑރ. އާމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނާއިލާ އަކީ ކެއްކުމުގައި ވެސް މަޝްހޫރު ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 30 އަހަރު ކުރިން "ޒީނާރު" ގެ ނަމުގައި ކެއްކުމާ ބެހޭ ހާއްސަ ފޮތެއް ނާއިލާ ނެރުއްވި އެވެ. ފޮނިކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ހިމެނޭ އެ ފޮތް ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެ، މިއަދު ވެސް އެއީ އެތައް ބަޔަކަށް ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

އެކަމަކު، ކެއްކުމަށް ވުރެ ނާއިލާގެ ހިދުމަތް އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވަނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 42 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 7%
icon sad icon sad 93%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދިވެހި ދަރި

18 April 2021

إنا لله و انا اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها في الجنة آمين

The name is already taken The name is available. Register?

ފަ ރުދު

17 April 2021

މާތްﷲ ނާއިލާ އިބް ރާހީމް ކަލޭފާނުގެ ފު ރާނައަށް ސުވަ ރުގޭގެ މަތިވެ ރި ނިޢުމަތް ދާއިމަށް ދެއްވައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެ ރިކަން މިންވަ ރުކޮށް ދެއްވާށި ! އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

17 April 2021

اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها في الجنة آمين

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލީ ޢ

17 April 2021

إنا لله و انا اليه راجعون اللهم اغفر لها و ارحمها وعا فها واعف عنها، نزلها، مدخلها، واغسلها، ونقها، وابدلها، من دارها اهلاها،زوجها واعذها. اللهم آمين يارب العالمين.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑާލިންގ

17 April 2021

އަޅުގަޑުގެ ތައުޒިޔާ އާއިލާގެ ހުރިހާ އެއްމެބޭފުޅުންނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ހަދާނުން ނުފޮހެވޭވަރުގެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ބޭކަބަލެއް. انَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎,

The name is already taken The name is available. Register?

ކިޔަވަަކުއްޖާ

17 April 2021

މާތް اَللّٰهُ މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި, ރަޙުމަތްލައްވައި، ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! =آمين يارب العالمين= إِِنَّا لِلهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

The name is already taken The name is available. Register?

ކަބުލޮ

17 April 2021

އެންމެ ގިނައިން ހަދާންށް އަންނަ ޓީޗަރު. ޢެންމެ މަޖާ އެންމެ ހިއްހެޔޮ. ދެވަނަ މަންމައެއް. މާތް اَللّٰهُ ފާފަ ފުއްސަވައި, ރަޙުމަތްލައްވައި، ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! اللهم آمين يارب العالمين

The name is already taken The name is available. Register?

ކަބުލޮ

17 April 2021

إِِنَّا لِلهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ މާތް اَللّٰهُ މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި, ރަޙުމަތްލައްވައި، ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمين يارب العالمين

The name is already taken The name is available. Register?

ސަކޫން

17 April 2021

މަރުޙޫމްގެ ފުރާނައަށް ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސް މިންވަރު ކުރައްވައި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި އާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދެރަ

17 April 2021

މަރުހޫމަށް ހެޔޮރަޙުމަތް ލައްވާށި. ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކުރައްވާށި. ޒާހިރު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ހުންނެވިއިރު މުވައްޒަފުންނަށް ތަރާވީސް ގޭގައި ދެއްވާނެ. ނާއިލާގެ މީރު ކާތަކެތީގެ ރަހަ އަދިވެސް ހަނދާނުގައި އެބަހުރި.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454