ޚަބަރު / އެމްޑީޕީ

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ އެކު، އެތެރެ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ!

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޝްވަރާއެއްގައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހަސަން ޒަމީލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވި މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީން ރޭ ބޭރުކޮށްލުމާ އެކު، އެމްޑީޕީގެ އެތެރެ "ފަޅައިގެން" ގޮސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ މަހުގެ ހަ ވަަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލައާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީ އަށް ވަކިވަކި ސިފައިން ނުފޮނުއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ޒަމީލް ސޮއިކުރެއްވުމަކީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ނިންމަވައި ނަޝީދު ވަނީ ޒަމީލަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުގައި ވެސް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ޒަމީލްގެ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ވެސް ފޮނުއްވުމެއް ނެތި ނިންމެވި ނިންމެވުމެކެވެ. ކޮމިޓީ އަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވީ މާ ފަހުންނެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފިއްތުންތަކާއެކު، ރޭ ބޭއްވި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ނަޝީދު ފޮނުއްވި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ކަމަށް ވުމަކީ ނަޝީދުގެ ފަޅީގެ މެމްބަރުންނަށް ބަލައިގަންނަން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެ، ރޭ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގައި ހޫނު ރައްދުތަކެއް ދޭން ފަށައިފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވާ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕް ވެސް ހޫނުވެ، ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް އަރިސް ބޭފުޅުންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އެ ގުރޫޕްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރައްދު ދެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ޅިޔަނު އަދި އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) އަށެވެ.

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު

އީވާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި ގޮތުގައި ނަމަ، ބިގޭ އުޅުއްވަނީ ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލައާ ގުޅިގެން 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީ "ފަނިކޮށްލާ"ށެވެ.

"ހަމައެއްނުޖެހޭ ކޮމިޓީ އެހެން މެމްބަރުންނަށް ގުޅައިގެން ތިހެން މިކަން ފަނިކުރާކަށް. ނުކުރިޔަސް ބިގޭގެ ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެ،،" ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕްގައި އީވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވަނީ، ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެން އެހެން ކޮމިޓީއެއްގައި މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަން "ގޯސް" ކުރަން ބިގޭ އުޅުއްވަނީ ކީއްވެތޯ ވިދާޅުވެ ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ.

"ރައީސްގެ ހާލަތަކަށް ވީ ހަމްދަރުދީގެ ޑެޑްލައިން ހަމަވީތަ؟ މާތް ކަލާކޯ މިއީ ވާ ސަރުކާރެއް،" ބިގޭ އަށް އަމާޒު ކުރައްވައި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސއެޕް ގުރޫޕްގައި އީވާ ލިޔުއްވި އެވެ.

ނަޝީދު އެ ގުރޫޕަށް ފޮނުއްވި މެސެޖު ސީދާ އަމާޒު ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށެވެ.

ނަޝީދުގެ މެސެޖުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ވަކިވަކި ސިފައިން 241 ކޮމިޓީ އަށް ނުފޮނުއްވަން ބާރު އަޅުއްވަނީ ސީދާ ރައީސެވެ.

ހަމަނުޖެހޭ ކޮމިޓީ އެހެން މެމްބަރުންނަށް ގުޅައިގެން ތިހެން މިކަން ފަނިކުރާކަށް. ނުކުރިޔަސް ބިގޭގެ ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެ،،" ---އީވާ

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލޮބީ ކުރައްވައިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަކިވަކި ސިފައިން 241 (ކޮމިޓީ) އަށް ހާޒިރުވިޔަ ނުދޭން ތިޔަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވިސްނޭ. ކޮން ކަމެއްތޯ ސިއްރު ކުރައްވާން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ،" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް، ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ހާސިލް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަން ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕްގައި ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ރޭ ބާއްވަން ފުރަތަމަ ތާވަލުކުރީ 9:30 އަށެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުމަށް ފަހު އަލުން ފެށިއިރު ވެސް ދެ ފަޅީގެ ކޯލްތައް ބައެއް މެމްބަރުންނަށް އައީ ލިބެމުން ކަމަށް ވެ އެވެ. ރައީސްގެ ފަޅިން ކޮންމެހެން ހަދާފައި ވެސް ބޭނުންވީ އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލަަން ނުވަތަ ކޮމިޓީ ނުބޭއްވުމަށެވެ. އެހެންވެ، ދެ ފަޅީގެ ޕްރެޝަރު އޮތީ ހެސްކިޔާފައި ޖައްސައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލި މެމްބަރުންގެ މައިގަނޑު ވާހަކައަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ސޮއިކުރެއްވިޔަސް ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ނުވަތަ ސިފައިގެން ވެރިން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޒަމީލް އަރައިގަތް ކަމަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

"މިއީ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫން. ވަކިވަކި ސިފައިން ހާޒިރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީން ނުވަތަ މަޖިލީހުން ގޮތް ނިންމާ ހިސާބުގައި އޮތް ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ އެ ކޮމިޓީތަކުން ނުވަތަ މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ފުރަތަމަ އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމަން. އޭގެ ފަހުން އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވެސް ނިންމޭނީ،" ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ނަން ހާމަނުކުރަން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު، މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލުމެވެ. އެހެންވެ، ނަޝީދަށް މަރުދޭ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ނަޒަރުގައި މިއީ ސީދާ "ބަޣާވާތެކެވެ". ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި އެ ހާލުކޮޅުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ކުރެއްވި ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ދެކެ އެވެ.

"ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޮޓޯ ވިއްކައިގެން ހޮވިގެން، އެންމެ ހާލުގާ އޮންނެވި ދުވަހު، ކަރަށް ފައިން އަރަން ހިފާލާނީ ހާދަހާވާ ގޮތެއްފޮތެއް ނެތީމައޭ،" ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމްގެ ޓުވީޓުގައި ވެ އެވެ.

ޓުވިޓާގައި އެހެން މީހަކު ބުނިގޮތުގައި، ނަޝީދުގެ ފޮޓޯ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މެމްބަރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ދެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދޭތެރޭގައި ތާށިވެފައި ކަމަށެވެ.

"އެ މީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ކޯލިށޝަންގެ އެމްޑީން،" އޭނާ ބުންޏެވެ

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލޮބީ ކުރައްވައިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަކިވަކި ސިފައިން 241 (ކޮމިޓީ) އަށް ހާޒިރުވިޔަ ނުދޭން ތިޔަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވިސްނޭ. ކޮން ކަމެއްތޯ ސިއްރު ކުރައްވާން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ، --- ނަޝީދު

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބެއް ބާއްވާ ނަމަ އަރިއަރިމަތިން ވެސް ފެންނަން ހުންނާނީ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިސްނައި ދެއްވަން އުޅުއްވަނީ ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލެއްވި މެމްބަރުންގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވެސް ބޭނުންކުރެއްވީ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯފުޅު ކަމަށެވެ.

"ބަޣާވާތް ކޮށްފައި ތިބި ބައެއްގެ މަޅީގައި ޖެހި، ބައިއަތު ހިފާނީ ނޫނޭވާ. ސާބަސް އެމް.ޑީ.ޕީ އެންޕީންނަށް.!!އިންސާނެއް ވިއްޔާ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެށް ވެސް ހުންނަންވާނެ. ބަޤާވާތެއް ކޮށްފައި ތިބި ބައެއްގެ މަޅީގައި ޖެހި ބައިއަތު ހިފާނީ ފިސާރި ލަދުހަޔާތް ކުޑަވީމާ. އިންތިހާބަށް ވީމަ އަރިއަރި މަތީ ރައީސް ނަޝީދު ގެ ފޮޓޯ،" މުހައްމަދު ރަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވެ އެވެ.

ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމެވެ. އޭނާ ވެސް ސަބަބެއް ކަމަށް ދެއްކެވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވިޔަސް އެއީ އެ މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ އިސްވެރިން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ކަމަކަށް ވުމެވެ.

ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން ނިންނި ނިންމުމެއް ކަމަށް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހުގެ ފަޅިން އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދެއް ނުދެ އެވެ.

145 ކޮމެންޓް, 106 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 82%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 8%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 6%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނަޖްވާ

09 June 2021

ކީކޭ ދެން އަޅެ ފަހެ ބުނާނީ؟ މިވެރިންނަށް މަޖްލިހުގެ ސުޕަރޕަވަރާއި، ވެރިކަމުގެ ޖާހު ދިނީމަވެސް މި އުޅެނީ އެކަކު އަނެކަކާ ކޯޅެން! ދެން ތި ކަމެއް ނުވިއެއްނޫންހޭ ރައްޔިތުން އެ ބުނަނީ މިހާރު އެނގިއްޖެ!ދ އަހަރުން ވެސް ވޯޓު ދިނީ ތި މީހުންނަށް އެނގިއްޖެ! ކަމެއް ވާ ތަނެއް ނުފެނޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

މުޙުއްމާ

09 June 2021

ވަކިވަކި ސިފައިން ޙާޒިރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ސިފައިންގެ ޤާނޫނު ހެދީވެސް ތި މަޖްލިސް މެމްމަރުން. ހެދޭ ނެހެދޭ ނެއެގޭ ބަޔަކު ތިތަނަށް ލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެދުނު ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް. ދެން ފަހަރަކު އެހެން ނަހައްދަވާތި. ތަންދޮރު ފިލާބަޔަކު ތިތަނަށް އިންތިޚާބު ކުރާތި. މިމީހުން މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގަންވެސް ފަށައިފި. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުވެސް އަދާކުރަން ފަށައިފި. ހީވަނީ މިމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވެސް މިމީހުނަށް އޮޅިއްޖެހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮޅިދާން

09 June 2021

އިބޫ އެހެރީ ފިތި ތާށިވެފައެވެ. އެއްކޮޅުން މޑޕ ގެ ލީޑަރާއި އެކްޓިވިސްޓުންގެ ނުފޫޒެވެ. އަނެއްކޮޅުން ކޯލިޝަނުގެ ބައިވެރިންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ހަމްދަރުދީއާއި އިޚުލާސްތެރިކަމެވެ. މި ނާޒުކު ޕެންޑަމިކް ގެ ހާލަތުގައިވެސް މަޖިލީހާއި އެކްޓިވިސްޓުން އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ އެގްޒެކްޓިވް ބާރު ކިލަނބުކޮށް އިބޫގެ އަގު ވައްޓާލާށެވެ. ވެރިކަމަކީ ރައްޓެއްސަކަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އަރަން ހެޔޮވާވަރުކަމެއް ނޫންކަން އެނގިއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއްޖެ

08 June 2021

މުގައްދަސް މާލޭގެ ބޭފުޅިޒަމް އާއިލާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވެރިކަމުގެ ބާރުގެ ތަޅާފޮޅުމުގައި ނިކަމެތި ރާއްޖެތެރޭ މީހުން މި ތިބެނީ ފިތިފަ ވާނުވާގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަޙީދު1234

08 June 2021

ނަޝީދު ތުރާ ބޮޑުވީމާ ވާނެގޮތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަށީދު

08 June 2021

މަލީހު ގެންދިޔަ ގޮތައް މާރިއާ ގެންދެބަޔަ،

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮޕީ

08 June 2021

އަންނިއާ އީވާއާއި މީކައިލް ހީކިރަނީ މަޖްލީހަކީ މި މީހުންގެ އާއިލީ ހަރު މުދާގަނޑެއް ކަމަށް.. މީކައިލް ކައިރި އަހާލަން ބޭނުން މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލި އަނަސް އަތުގައި ހިފައިގެން އަންނި މުޅި މާލެ ކުޑަކުރީމަ ވެސް ނުހޮވުނު. އެއްއިރެއްގައި ދިވެހިން އަންނިގެ ފޮޓައށް ވޯޓު ދިނަސް ދެން ނުދޭނެ. އަންނި ފެކްޝަން މީހުން ތިޔަ ދައްކަނީ މާޒީގެ ވާހަކަ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ތިޔަ އަންނިއެއްގއ ފޮޓޯ އެމްޑީޕީއިން ޕްރޮމޯޓުކުރާހާ ހިނދަކު ނިއުޓްރަލް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ. ގިނަ މީހުންނަށް އަންނިގެ ގޮތް އެނގިއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަކީބު

08 June 2021

ނަޝީދޫ..ނަޝީދޫ.. ކަލެޔައްވެސް ބުއްދިއެއް ހުރިއްޔާ ވިސްނެން އެބަޖެހޭ އެއްވެސް ރައީސަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެކަން އެމީހެއްގެ ޒައާންމަތުގައި ކަލޭގޮތައް ދަލުބޭރުން ޖެހިގެން ރައީސްމީހާއަށް ހިޔަނި އެޅޭގޮތައް ކޮންމެވެސް މަވަރެއް ނެތިގެން އުޅޭމީހަކު ތެޅިބޭލެން ދޫކޮއްގެން ހުންނާކަށެއް. ކަލޭތީ އެއްގޮތަކައްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މީހެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ކަލޭގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުން ވެސް ދަނޭ. ވީމާ ދެން ވިސްނެންވެއްޖެ އެއްނުން އެއްޗެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އާބަކުރުބެ

07 June 2021

މީކައިލު ބުނަންތަ ވާަހަކައެއް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހޮވަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކޮއްދިއް އެއްވެސް ކަމެއް ނޯނާނެ އަހަރުމެންގެ މެމްބަރު ހޮވުނީ ދާޢިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއަން މެމްބަރުއަށް ތާއީދުކުރާ ރައްޔިތުން ތަކެއް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން އަދި ބުނަން އަހަރުމެންނަކީ ތަނަކުން ފޮޓޮއެއް ފެންނައިރަށް ވޯޓް ދޭނޭބަޔެއްނޫު ވަރަށް ސަލާމް!

The name is already taken The name is available. Register?

ބަސްވިކޭ

08 June 2021

ސާބަހޭ އާބަކުރުބެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބެސިލް

07 June 2021

އަދިވެސް ނަންވާނީ މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވެރިކަމާއިހެދި މޮޔަވާކަމަށް. އަޅުގަނޑު އަންނަނީ ހިނި!

The name is already taken The name is available. Register?

ކަވި އަދުރޭ

08 June 2021

މަވެސް ހަމަ ހީހީ ހަލާކު!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454