ފަތުވާދޭ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.


ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލު ފާސްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 66 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 43 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ބިލު ފާސްކުރުމާ ދެކޮޅަށް 23 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއިރު، ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ތިން މެމްބަރަކު ތިއްބެވި އެވެ.

ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ދިނުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ، އެ މަޖިލީހުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށެވެ.

ފަސް މެމްބަރުންގެ މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅަކާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަން ކުރައްވާ މެމްބަރަކާއި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެކު ރައީސް އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ އިތުރުން ސީދާ ރައީސް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ދެ މެމްބަރެކެވެ.

އެކަމަކު ފާސްކުރި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން ފަތުވާ ދޭ މަޖިލީހުގައި ދެން ތިއްބަވާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަން ކުރައްވާ މެމްބަރަކާއި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރައީސް އައްޔަން ކުރައްވާ މެމްބަރަކާއި ރައީސް ތަމްސީލް ކުރައްވާ ތިން މެމްބަރުންނެވެ.

ރިފާއު ހުށަހެޅުއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން އުނި ކުރުމަށާއި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން "މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެކު" މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރެވޭ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމަށެވެ.

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލިހުގެ ނަމުގައި އޮފީހެއް ރައީސް ގާއިމްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އެއީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީ ވާ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއެކެވެ. އެކަމަކު، ފަތުވާ ދޭ މަޖިލީހުގެ އޮފީހެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި ގާއިމްކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަކީ ރާއްޖޭގައި ދީނީ ގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ ކަންކަމުގައި، ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ފަތުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ފިގްހީ އާ މައްސަލަތަކުގެ ދިރާސާތައްކޮށް އެކަންކަމާ ގުޅޭ ދިނީ ލަފާ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އުފެއްދި މަޖިލީހެކެވެ.