ޚަބަރު / އެޗްއާރުސީއެމް

ޝާފިއުގެ ދަރިން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންދިއުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އެޗްއާރްސީއެމް

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ސިފައިންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވާން ދިޔަކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، އަފްޣާނިސްތާނުގައި 21 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ އަލީ ޝާފިއުގެ ހަތަރު ދަރިން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންދިއުމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ޝާފިއުގެ އާއިލާގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އެޗްއާރުސީއެމް އިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝާފިއު އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އަދި ހަތަރު ދަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާގައި ދައުރުވާ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނަށް ޑިސެމްބަރު 12، 2019 ގައި ޝާފިއުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ލިޔުމުން މުއާމަލާތްކޮށް، ޝާފިއުގެ އާއިލާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އެދުނު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

"ކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތިން އަފްޣާނިސްތާނު އިންޑިޕެންޑެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެ އާއިލާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލަތު ބެލުމަށްފަހު، ފާހަގަވި ކަންކަން ކޮމިޝަނާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ކުދިން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ މުއައްސަސާ އިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ." އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް، ކުދިން ބަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް އެ ކުދިން ގެންދިއުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން އަދި ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އައި ހިސާބުން އެކަމަށް ވަރަށް އިސްކަމެއްދީގެން ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް އެކަން އަންގައި، މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދަމުން އައި ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

ޝާފިއުގެ އާއިލާ އާއި އެކޮމިޝަނުން އެކި ފަހަރު މަތިން ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ. އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޝާފިއު އަދި އޭނާގެ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގަށް ފާހަގަވި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

މި ދެމަފިރިންގެ ހަތަރު ދަރިން ވެސް ތިބީ ޖަލުގައި ކަމަށާއި، މި ހާދިސާ ހިނގިތާ ކުރީކޮޅު އެ ހަތަރު ކުޑަކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން ވެސް ދެކޮޅު ނޫން ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ބަޔާނުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް

"ނަމަވެސް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސަބަބުން އޭރު ކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނުކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ." އެޗްއާރުސީއެމް އިން ބުންޏެވެ.

މި ކުދިންނަކީ ކުށެއް ނެތި ޖަލުގައި ތިބޭ ކުދިންތަކެއް ކަމުން އެ ކުދިން ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން އިސްވެ އާއިލާއާ މަޝްވަރާ ކުރުމުން، ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ކުދިން ގެނައުމަށް، ފަހުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމް އިން ބުނެ އެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަނުން ވަގުތުން އެކަން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރި ކަމަށާއި ކުދިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

ޝާފިއު އާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ދިވެހި ފުލުހުން އަނިޔާކޮށް ހުތުރުބަހުން މުއާމަލާތްކުރި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް ފުލުހުން ވަނީ ރޭ ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މީޑިއާގައި ފަތުރަމުންދަނީ ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

29 ކޮމެންޓް, 25 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 28%
icon angry icon angry 72%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރަށުމީހާ

20 June 2021

ސަރުކާރުން މާނާކަމެއް ކޮއްގެން ތިބި ބަޔަކައް އަދިވެސް އެހީތެރި ވާން ވިއްޔާ ޖަލުގާތިބި ބޮޑެތި ކުއްވެރިން ވެސް ދޫކޮއްލަންވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުލޭ

19 June 2021

ދަރިންނާ ދޭތރރޭ މައިންބަފައިން ނުބެހެއްޓި ކުލުނެއް، އޯގާތެރިކަމެއް، އަޅާލުމެއް ބަހައްޓާނީ ދެން ކާކު!؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަހްމަދު ބަޝީރު

19 June 2021

ޝާފިއު ގެންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ސިކުނޑި ދޮވެލީ ކާކު ކަމެއް ހޯދާނެ ކަމެއްނެތް. އެއީ ވަކި މީހައްގެ ބޮލައް ކަނޑާލެވޭނެ ދޮވެލުމެއްނޫން!

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަމަލު

19 June 2021

މިސާލަކަށް ބަންގުލަދޭސް މީހެއް އޭނާގެ އަނބިމީހާ އައި ހަތަރު ދަރިން ގޮވައިގެން ރާއްޖެއަށް ވަގަށް އެތެރެވެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިފައިންނާ އާންމު ރައްޔިތުން މެރުމުގަ އުޅެފިއްޔާ ތިޔަ ސަފީއުގެ އާއިލާއިން ސޯށަލް މީޑިޔާގަ ލިޔާނީ ކީކޭބާ!؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމިދު ޝާހިދު

19 June 2021

އެއްކަމެއްވެސް ކުރާނެކަމެއްނެތް. ދައުލަތުން އެންމެ ބޮޑު ލާރިއެއްވެސް ހޭދަކުރާނެކަމެއްނެތް. އެބައިމީހުން އަމިއްލެއަށް އިހުތިޔާރު ކުރި މަގެއްތީ. އެކުދިން ނިކަމެތިކަމާއެކު އެތަނުގައި ބޮޑުވެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށްވިއަސް، ނޫނީ، ޖިންސީ ޝިކާރަވެރިންނަށް ވީނަމަވެސް މަހުޝަރު ދުވަހުން ސުވާލު ކުރެވޭނީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް، އެކުދިންނަށް އިހުމާލުވެ މިހާލު ޖެއްސުމުން. ސަރުކާރުން އެކަމާ އުޅޭނެކަމެއްނެތް. އަދި ހަނގުރާމައަށް ދާމީހުންގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ނަގަންވީ

The name is already taken The name is available. Register?

އަޤީދާ

19 June 2021

މިހާރު ނިކަން ބަލާބަލަ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން މިކަން ސްޕިންކޮށްލިގޮތް. އެމީހުންނަށް ދިވެހި ފުލުހުން އަނިޔާކުރީއޭ ކިޔައިގެން ހަޤީޤީ މައްސަލަ އޮޅުވާލަން! އަސްލު މައްސަލައަކީ ދީނީ ހައްދުފަހަނައެޅި ޓެރަރިސްޓުންތަކެއް ތުއްތު މައުސޫމު ކުދިންތަކެއް ގޮވައިގެން ބައެއްގެ ފުރާނަދުއްވާލަން ހަނގުރާމައަށް ދިޔައީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ހށނ

18 June 2021

19 ވަނަ ގަރުނުގަ، ޔޫރަޕްގެ މީހުން މުސްލިމުން ނިކަމެތިކޮށްލަން ފަނޑުކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުންާ ދެކޮޅު ދީނީ ފިކުރުތައް އުފައްދައި ގެރިއްލާ ހަގުރާމަވަނީ ތައާރަފުކޮށްދީފަ. މިއަދު އެޖީހާދީންގެ ކިބައިން މުސްލިމު ގައުމުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ބަލަހައްޓައިދެނީ ހުޅަގުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ބުރުހާނ

18 June 2021

ހައިރާންވެއެވެ. ދީނޭ ޖިހާދޭ ކިޔައިގެން ހަނގުރާމައިގެ ސަރަހައްދުތަކަށްގޮސް، ބޮޑުއަމާނާތެއްކަމަށްވާ މައުސޫމު ކުދި ދަރިންކޮޅު ހައްގުތަކުން މަހުރޫމުކޮށް، ނުރައްކާތެރި ދަންތުރައެއްގަ ޖައްސާ ކުދިން ބިކަ ކޮށްލުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އޮތް ގޮތް ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ ދަރިންކޮޅު ޔޫއެން ގެ އޭޖެންސީ އަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ވިޔަސް ތިޔަތަނުން ނެރެ ހިމާޔަތެއް ދެވޭތޯ ބައްލަވާށެވެ. ހިތްހަލާކުވާވަރު ވެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަކުނިބޯ

18 June 2021

ޝަފިޔު ގެނެސް މިޤައުމުގައި ތަހްޤީޤްކޮށް އޭނާ ބްރެއިން ވޮޝްކުރި މީހުން ހޯދަން ބާރަކަށްވުމާއި ކުރިޔަށްއޮތްތަނުގައި މިކަންކޮށްފިނަމަ ހަނގުރާމަޔަށް ރެކެރޫޓްކުރެވޭއަދަދު ދަށްވެދާނެތީވެ ޤައުމީސަލާމަތަށްޓަކައި މިކަންކުރެވޭކަށްނެތެވެ. ޢަދި މިވަރުކަމެއްހިގާއިރު އެއެވެސްރައްޔިތަކަށް ހިލަމެއްވެސްނުވެއެއްނޫންތޯ. ސޯ ޗިއަރސް

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދުފުޅު

18 June 2021

ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހުށަހެޅުނީ. 1 އަހަރާ 6 މަސް ވީއިރު ކުރީ ކޮން މަސައްކަތެއް؟އެކަށީގެންވާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރެވުނުނަމަ އެ 4ކުދިން ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭނެތަ؟ އެޗްއާރސީއެމް ފެއިލްވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނު

18 June 2021

އެޗްއާސީއެމެއް ނޫން އެ ކުދިންގެ މައިން ބަފައިންނާ އެ އާއިލާ ފެއިލްވީ.. މިހާރު ދޮގު ތަކެއް ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން ސަލަމަތް ކުރެވޭތޯ...

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454