ހުޅުމާލޭގައި މަގުމަތިން ދިޔަ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގާފައި ދިޔަ މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކު ހިފަހައްޓައި ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.


ފުލުސް އޮފީހުން ބުނީ އެތަނަށް ހުށަހެޅި ހާދިސާ ހިނގީ ނެއިބަހުޑް ދޭކަށް ދެވެން އޮންނަ ބަގީޗާ މަގުން ރޭ 11 ޖަހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

"މިހާރު"އާ ވާހަކަދައްކަމުން އެ އަންހެން މީހާ މިއަދު ބުނީ ފަހަތުން ގޮސް އޭނާގެ ގައިގައި ހިފައިގަނެ ގެންދަން އުޅުނީ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރީގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގެ ތެރެއަށް ކަމަށެވެ.

"(ކަސްރަތުގެ ގޮތުގައި) ހިނގާ އުޅޭތީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ ބަހަށް ނާރައި ފައިމަގުގައި ދާން. ގަސްތައް އޮންނަ ފަރާތް އަނދިރިވުމުން މަގުގެ އަނެއް ފަޅިން ހިނގާފައި ދިޔައީ ވެސް. އެކަމަކު ވަކި ހިސާބަކުން ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު އަޅުގަނޑުގެ ފަހަތުގަައި އަޅުވާލީ،" އެ އަންހެން މީހާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ވަކި ހިސާބަކުން ބިދޭސީ މީހާ އޭނާގެ ފަހަތުން ބައްދައިގަނެ، އަނގަމަތީގައި އަތް އެޅުމަށް ފަހު އުފުއްލާލައިގެން މަގުގެ އަނެއް ފަރާތަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާގެ އަތުގައި ދަތް އެޅުމުން އޭނާ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނީ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"އެކަމަކު ދެން ވެސް އޭނާ ހަމަ އެގޮތަށް ނަގައިގަނެގެން ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްދީ،" އަންހެން މީހާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްދި އިރު ވެސް އެ މީހާ ހުރީ އޭނާގެ އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ކަމަށެވެ. ސަލާމަތްވާން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އެމީހާގެ އިނގިލީގައި ވަރަށް ބާރަށް ދަތް އެޅީ ކަމަށް އަންހެން މީހާ ކިޔައިދިނެވެ.

"އޭނާގެ އިނގިލި ބުރިވާ ވަރަށް އަޅުގަނޑު ދަތް އެޅިން. ދެން އެވަގުތު ސައިކަލުތަކެއް އެ ސަރަހައްދަށް އަރާ ހަމަވުމާއި ވީ ތަދުން އެމީހާ އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލީ. ވަގުތުން އަޅުގަނޑު ހަޅޭއްލަވަމުން ނުކުތީ މަގުމައްޗަށް،" ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަަމުން އަންނަ އަންހެން މީހާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެވަގުތު އެ ހިސާބުން ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އިން މީހަކާއި މަގުން ހިނގާފައި ދިޔަ އިތުރު މީހުން ކައިރީ އެ ވާހަކަ ބުނުމުން ބިދޭސީ މީހާ ހޯދަން ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވެސް ވަން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭރު އޭނާ ފިލައިފި އެވެ.

އަންހެން މީހާ ބުނީ އޭނާގެ އަތުގައި ރަނާއި ފައިސާ ހުރި ނަމަވެސް އެތަކެތި ހޯދަން ބިދޭސީ މީހާ ނޫޅުމުން އޭނާގެ މަގްސަދަކީ ރޭޕް ކުރުން ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހަމަ އެ ސަރަހައްދުން މީގެ ތިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވެސް ވަނީ ހިނގާފަ އެވެ.

ދަންވަރު ދޭއް ޖަހާކަންހާއިރު ބިދޭސީއަކު ވަނީ ދިވެހި އަންހެނަކު ގަދަކަމުން ހިފަހައްޓައި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

އެ އަންހެން މީހާއާ ބެހުނީ ދަރިފުޅު ގެއަށް ލާންވެގެން ފިރިމީހާ ސައިކަލްގައި ދިއުމުން، ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ކަމަށްވެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓްރެއިނިން ހަދާފައި ހުރި އެ އަންހެން މީހާ ސަލާމަތްވީ ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްދި ފަހުންނެވެ.

"އެ ހާދިސާގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާފައި އޮތުމުން އަޅުގަނޑު ހިނގާފައި ދިޔައީ ވެސް މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުން. އަދި އެއީ 11 ޖަހާކަންހާއިރު ކަމަށް ވުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަގުމަތީގައި މީހުން ވެސް އުޅޭ،" ރޭގެ ހާދިސާއާ ކުރިމަތިވި އަންހެން މީހާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އަށް ނުބެލެހެއްޓުނު ނަމަވެސް، މަގުގެ އަރިމަތީގައި ބޯކޮށް ހެދިފައި ހުންނަ ވިނަތައް ކޮށައި، އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

"ފުލުހުންނަށް އަޅުގަނޑު ބަޔާން ދިނުމުން އެ މީހުން ވެސް ފާހަގަކުރި އެޗްޑީސީން ގަަސްތައް ނުކޮށާ އޮންނަ ކަމަށް. އަދި މީގެ ދެ އަހަރެއް ވަރު ފަހުން ފުލުހުންނަށް ވެސް އެތަން ނުބެލެހެއްޓޭ ވަރަށް ކަންތައް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބުނި،" އަންހެން މީހާ ކިޔައިދިނެވެ.