ކޮލަމް ނުދައްކާ ވާހަކަ: އުމަރަކީ ރާއްޖޭގެ ސިރިސޭނާ އަށް ވެދާނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ މައްސަލާގައި އުޅޭ ޚިލާފުގެ ވާހަކަ ފަށާނީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއާ ހިސާބުންނެވެ. އެ ގައުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ވެރިކަން ގެއްލުނީ ވަފާތެރި ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި މައިތިރްޕަލާ ސިރިސޭނާ ކުއްލިއަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުމެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އެކަން ވީ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކަކަށެވެ. ރާޖަޕަކްސަގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ހިސާބުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަވާނެ ކަމީ ރާޖަޕަކްސަ ކާމިޔާބީ ހޯއްދަވަން ޖެއްސެވި ހިސާބުތަކުން އައި ނަތީޖާއެއް ނޫނެވެ. އަދި އާދަޔާ ޚިލާފު އާރާއި ބާރުގައި ހުންނެވި ރާޖަޕަކްސަ އަށް ނާކާމިޔާބުވި އެވެ.


ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދިނުމާ މެދު ޕާޓީ ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި ވާއިރު އެ ޕާޓީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގައި ޔާމީނާ ވާދަކުރެއްވި މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ތާއީދުކުރައްވަނީ އެކަމާ މެދު ކޮންގްރެސް އިން ގޮތެއް ނިންމާށެވެ. ސިރިސޭނާ ކުއްލިއަކަށް ރިޔާސީ ރޭހަށް ނިކުމެވަޑައިގަތީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުރިން ހާމަކުރެއްވުމެއް ނެތި އެވެ. ލަންކާގެ މިސާލު އުމަރާ އެހާ ބޮޑަށް ގުޅުވެން ނެތް ނަމަވެސް އުމަރަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެބިނެޓްގައި، ވެރިކަމުގެ އުންމީދާ އެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ތޯތޯ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އުމަރު ގެންދަވަނީ ފާޅުގައި އެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޕްރައިމަރީގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ފަހިނުވާ ގޮތަކަށް އުމަރުގެ ވިސްނުން ހުރުމުގެ މާނަ އަކީ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ރިޔާސީ ރޭހަށް ނިކުމެވަޑައިގެންފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މިއީ ޑީއާރްޕީ ރޫޅި ޕީޕީއެމް އުފެދުމަށް މެދުވެރިވި ފަދަ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ކޮޅުމަތި ހެއްޔެވެ؟

ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ވެރިކަން ކުރެއްވުމަކީ އުމަރުގެ ހުވަފެނެއް. --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

އުމަރު ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެ ދައުރަށް ފަހު ރިޔާސީ ރޭހަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ދައްކަވާފައި ވާއިރު ރައީސް ކަމަށް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގައި ޔާމީނާއި އުމަރުގެ ކުރިމަތިލުން ދިޔައީ ވަރަށް ހުތުރުކޮށް ކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ޔާމީންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ސީރިއަސް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އެޅުއްވި އުމަރު ޕްރައިމަރީގެ ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ވެސް ޔާމީނަށް ބަހުގެ ހަމަލާ ދެއްވުން އޭރު ހުއްޓައެއް ނުލެއްވި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ޕާޓީން ވަކިކުރީ އެވެ. ދެން ފެނުނީ ޕީޕީއެމްގައި އުމަރަށް ތާއީދުކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންނާ އެކު އުމަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުގެއިންނެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް އުމަރު ފެއްޓެވީ ޔާމީނަށް ކުރައްވާ ތުހުމަތުތައް ތަކުރާރު ކުރެއްވުމަށެވެ. އެކަން ނިމުމަކަށް އައީ އުމަރު ދުވަހަކު ވެސް ގުޅިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަވަން ޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ. އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް ނަމަ އުމަރުގެ ފިކުރު ގުރުބާން ކުރެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނަވާކަން މާޒީން ހެކިދެ އެވެ. އެހެންވެ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އެކު އުމަރު ޔާމީނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ.

އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދޭން ތާއީދުކުރައްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވައިފި ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގައި ދިމާވި ފަދަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި ވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވަމުންނެވެ. މި ބުނުން އަމާޒުވަނީ ސީދާ އުމަރަށެވެ.

ޕީޕީއެމް އަށް ވެރިކަން ލިބުނީ އުމަރާ އެކު އޭރު މަސައްކަތްކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެސް ބައިވެރިވުމާ އެކު ކަމަށް ވުމުން، އެ ޕާޓީ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި އުމަރު ވަޑައިގަތީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމަށެވެ. އެއާ އެކު އުމަރުގެ ބަސްމަގު ބަދަލުކުރެއްވި އެވެ. ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތުތައް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެ އެ ތުހުމަތުތައް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕަށް ރައްދުކުރެއްވި އެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބިންގާ އެޅުމަށް މިނިސްޓަރު އުމަރު (މ) ހޯރަފުށީގައި ފުލުހުންގެ ބައެއް ވެރިންނާ އެކު. --ފޮޓޯ:ޕޮލިސް

ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމުމަކާ ދިމާލަށް ދާއިރު ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުޅެނީ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޔާމީނަށް 2018ގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ މައްސަލައިގަ އެވެ. އުމަރު އަބަދުުވެސް ވަފާތެރިކަން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ، ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ހުންނެވީ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތި ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ހަދިޔާކުރައްވާ ވިސްނުންފުޅެއްގައި ނޫންކަން، މީޑިއާ އަށް ލީކުވި މެސެޖުތަކަކުން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދޭން ތާއީދުކުރައްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވައިފި ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގައި ދިމާވި ފަދަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި ވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވަމުންނެވެ. މި ބުނުން އަމާޒުވަނީ ސީދާ އުމަރަށެވެ. ޕްރައިމަރީގައި ވީ ކަމެއް ވެފައި އޮތީ އުމަރާއި ޔާމީންގެ ކުރިމަތިލުމުގައި ކަމަށް ވާތީ ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ވިދާޅުވަނީ 2018 ގައި ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އުމަރު ނިކުމެވަޑައިގެންފާނެ ވާހަކަ ކަމަށް މާނަކުރެވިދާނެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދު ބުނާ ގޮތުން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް އިންތިހާބަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭން ކޮންގްރެސްގައި ގޮތެއް ނިންމޭނީ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކާ ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ޕާޓީގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު އިއުލާނުކުރައްވައިފި ނަމަ އެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނީތޯ ނުވަތަ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވާނީތޯ ނިންމާނީ ކޮންގްރެސް އިންނެވެ. މި ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުން ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ވާދަވެރިކަމެއް އުޅެނީ ކަމަށް ބަލަން ޖެހެ އެވެ. ޕްރައިމަރީ ބާއްވައިފި ނަމަ ކުރިން ވީ ގޮތް ވެދާނެ ކަމަށް ބުނަނީ އުމަރު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވަފާނެތީ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދެ ދައުރު ފުރިހަމަވުމުން ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވެފައި ވިޔަސް އެއީ ހާލަތު ބަދަލުވެ އުމަރު ވެސް އެހެން ގޮތެއް ނުނިންމަވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.