ކޮލަމް ށަވިޔަނި: އުމަރުގެ އާދަޔާޚިލާފު ސިޓީ އާއި ތިނަދޫ ފިލްމު

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑު މައުލޫއެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ. ހިނގާފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ފިލްމެއްގެ ސިފައިގައި އެ ހާދިސާ ގެނެސްދޭން އުޅުނީމާ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވާލީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރަން އެބަ ޖެހެ އެވެ.


ތިނަދޫގައި އަލުން މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށިތާ 50 އަހަރު ފުރުން އަންނަ އޮގަސްޓް 22ގައި ފާހަގަކުރާނެ އެވެ. އެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފިލްމެއް އުފައްދަން ހުށަހެޅުމަކީ ތިނަދޫ މީހުން ދިން ވަރަށް މޮޅު ޚިޔާލެކެވެ. އެކަމަކު "1962: ތެނަދޫ"ގެ މަސައްކަތް ފެށި ތަނާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެންގީ އެކަން ހުއްޓާލާށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކުއްލިއަކަށް މިނިސްޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމުގެ ކުރިން އުމަރު ނަސީރު ސީދާ ސޮއިކުރައްވައި ތިނަދޫ ކައުންސިލަށާއި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހަށް ވަނީ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފަ އެވެ. އޭގައި އޮންނަނީ މިއީ "މުޖުތަމައުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުމަށް މަގުފަހިވެ އާއްމުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލިގެންދާނެ ފިލްމެއް" ކަމަށެވެ.

"ކުރިން ހިނގާފައި ހުންނަ ތާރީޚީ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކަށް ފިލްމު ހެދުމަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ހޮލީވުޑާއި ބޮލީވުޑްގައި ވެސް އެންމެ ހިނގާ އެއް ޖޮންރާއަކީ މި އެވެ. އެއް ހާދިސާއަކަށް އެތައް ފިލްމެއް ހަދާފައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެކި އޭންގަލްތަކުން އަދި އެކި މީހުންގެ ނަޒަރުން އެއް ހާދިސާއެއް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ގެނެސްދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ."

ފިލްމު ހަދަން އުޅޭ މީހުންނަށް، އުމަރުގެ ސިޓީން ލިބުނީ ކުއްލި ހައިރާންކަމެކެވެ. ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހެދި އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ފިލްމެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ ވަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ މެންޑޭޓް އޮތީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށެވެ. ފިލްމު ހަދަން ހުއްދަ ދެނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިންނެވެ. ތިނަދޫ ފިލްމަށް އެ ހުއްދަ އޮތީ ދީފަ އެވެ. ދެން އޮންނާނީ ފިލްމު އާއްމުކުރުމުގެ ކުރިން ފާސްކުރުމެވެ. އެ ހުއްދަ ދެނީ ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުންނެވެ. އެއީ ވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އޮންނަ ތަނެކެވެ. އެ ބިއުރޯ އަށް ފިލްމު ގެންދަން ޖެހޭނީ އުފައްދައި ނިމުނީމަ އެވެ. ފިލްމެއް ހެދުން ނުވަތަ ނެހެދުން ބިނާވެފައިވާ މިފަދަ ބާރެއް ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ނެތެވެ.

ދެން އޮތް ސުވާލަކީ، "1962: ތެނަދޫ" އަކީ ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލިގެންދާނެ ފިލްމަކަށް ވަނީ ކޮން ގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ ސިޓީގައި އެ ވާހަކައެއް ނެތެވެ. ހޯމް މިނިސްޓަރު އެ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުއްވީ ކޮން ކަމަކަށް ބައްލަވާފައި ހެއްޔެވެ؟ ޔަގީނުން ވެސް ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ނޫނެވެ. ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަންޒަރުތަކާއި ޑައިލޮގްތައް ސްކްރީންޕްލޭގައި ހުންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވަނީ ސްކްރީންޕްލޭ ބަލަން ދިން ދައުވަތު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"1962: ތެނަދޫ"ގެ އެކްޓަރުންނަށް ނަގައިދިން ވޯކްޝޮޕެއްގެ ތެރެއިން.--ފޮޓޯ: "1962 ތެނަދޫ" ފޭސްބުކް ޕޭޖު

ތިނަދޫ ފިލްމާ މެދު ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެނެއް ވެސް ނޫޅެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް ފާޅުގައި އެކަހަލަ ކަމެއް ނުހިނގަ އެވެ. ދެން ބަލައިލަން ޖެހެނީ ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވޭތޯ އެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ވެސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައެއް ނެތެވެ. އެހެންވީމާ "މި ފިލްމުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް" ފުލުހުންނަށް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށް ސިޓީގައި އުމަރު ވިދާޅުވެފައި އޮތީމާ ހައިރާންވާން ޖެހެ އެވެ. އެ ސިޓީގެ އެންމެ އާދަޔާޚިލާފު ކަމަކީ މި އެވެ. ފިލްމެއް ހެދުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކުށެއް ނޫނެވެ. މިއީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަންވީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ވެސް އަދި ޑައިރެކްޓަރު ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އެމީހުންނަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަކަށް އެކަމެއް ނުވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ. ވަރަށް ދެރަ އެވެ. މި އެންގުމަކީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްފައި އޮތް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ކުރިމަތި ކުރި ހުރަހެކެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މިކަމުން ފޯރާނީ ކޮން ކަހަލަ އަސަރެއް ހެއްޔެވެ؟ ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން ކަހަލަ ބަޔަކު މިކަމާ އެއްޗެއް ނުބުނެ މަޑުމަޑުން ތިބޭތީ ހައިރާން ވެސް ވެ އެވެ. މާދަމާ ކޮންމެވެސް އެހެން ފިލްމެއް މި ގޮތަށް ހުއްޓުވާނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. އަނެއްކޮޅުން ދިވެހިން މި ތިބީ މިފަދަ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކަށް ފެންބޮވައިގެންފަ އެވެ. ފައްތާހު ގެނެސްދޭން މި އުޅުނީ މިހާތަނަށް ދިވެހި ސިނަމާ އިން ފެނިފައި ނުވާ، މުޅިން އާ ޖޮންރާއެކެވެ. ތާރީޚީ ހާދިސާތަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މިފަދަ ފިލްމުތައް ވަރަށް މުހިއްމެވެ. އެހެންވީމާ އުމަރުގެ ސިޓީއަކީ އޯޑިއެންސަށް ވެސް ލިބުނު މާޔޫސްކަމެކެވެ.

ދާދި ފަހުން އަލީ ސީޒަންގެ "އަހުޝާމް" ރިލީޒްކުރީ ފުލުހުންނަށް ދައްކާފަ އެވެ. އޭގައި ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތް ގެނެސްދީފައިވާތީ އެވެ. އެކަމާ ހެދި ފިލްމުގެ ޕްރިމިއާ ލަސް ވެސް ވި އެވެ. ފުލުހުންނަށް ފިލްމު ދެއްކުމަކީ ކްލެސިފިކޭޝަން ބިއުރޯ އިން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮތަށް ހަދައިގެން އެ ފިލްމު އޯޑިއެންސާ ހަމައަށް އައިސް، މައްސަލަތަކެއް ދިމާ ނުވެ ސަލާމަތްވިކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހެ އެވެ. "1962: ތެނަދޫ"އާ މެދު ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވާ ނަމަ މިފަދަ ވިސްނުމަކަށް ވެސް ދެވުނީހެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން، ސްކްރިޕްޓް ކިޔަން ދިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ހިފުނީހެވެ.

"1962: ތެނަދޫ"ގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ނެގުމަށް ގދ. ފިޔޯރީގައި ލޮކޭޝަންތައް ބަލަނީ.--ފޮޓޯ: "1962 ތެނަދޫ" ފޭސްބުކް ޕޭޖު

އަހުމަދު ޒަރީރު ލިޔެފައިވާ ސްކްރީންޕްލޭ ބެއްލެވި ނަމަ، އުމަރުގެ ވިސްނުން ފަހަރުގައި ތަފާތުވީހެވެ. ތިނަދޫ ފަޅުކުރި ސަބަބުތައް ވަކި މީހެއް ނުވަތަ ވަކި ބައެއްގެ ބޮލަށް ކަނޑާލުމުގެ ރޫހެއް އެއަކު ނެތެވެ. ފިލްމުގެ މައިގަނޑު މައުލޫއަކީ މުޅިން އެހެން އެއްޗެކެވެ. އަސަރުގަދަ ސްކްރިޕްޓް ލިޔެފައި އޮތީ ތިނަދު އާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ބައެއް ރަށްރަށަށް ވެސް ގޮސް، އެ ހާދިސާ ތަޖުރިބާކުރި މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައިގެންނެވެ. އެ ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން އޭރު ލިޔެފައި ހުރި އެއްޗެހި ބަލައި ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ. ނާސިރު އަރިހުގައި ތިނަދު އަށް ދިޔަ އެމަނިކުފާނުގެ ސެކްރެޓަރީންނާއި އޭރު ސިފައިންގޭގައި އުޅުނު ބައެއް މީހުން ދިން މައުލޫމާތަށް ވެސް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.

ކުރިން ހިނގާފައި ހުންނަ ތާރީޚީ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކަށް ފިލްމު ހެދުމަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ހޮލީވުޑާއި ބޮލީވުޑްގައި ވެސް އެންމެ ހިނގާ އެއް ޖޮންރާއަކީ މި އެވެ. އެއް ހާދިސާއަކަށް އެތައް ފިލްމެއް ހަދާފައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެކި އޭންގަލްތަކުން އަދި އެކި މީހުންގެ ނަޒަރުން އެއް ހާދިސާއެއް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ގެނެސްދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަދި އެކަމާ މެދު ބަހުސެއް އުފެދުމަކީ ވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައަކީ ސަރުކާރުން އެ ފުރުސަތު ނުދީ އެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުމެވެ.

ސަރުކާރާ ވާހަކަދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ބޭނުންވެ އެވެ. ފަހަރެއްގައި އެ ފުރުސަތު ލިބި ވެސް ދާނެ އެވެ. މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރަކީ ތިނަދޫ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އާ ނާއިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވެސް ނިސްބަތްވަނީ އެ ރަށަށެވެ. ސީދާ ޖިހާދު އެންމެ ތުއްޕުޅުއިރު މަންމާފުޅު އެމަނިކުފާނު ގޮވައިގެން ރަށުން ފޭބި ހިތްދަތި ގޮތް ވެސް ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓްގައި ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވީމާ "1962: ތެނަދޫ" ހުއްޓާލަން އުމަރު ފޮނުއްވި ސިޓީ ބާތިލްކުރޭތޯ ބަލަބަލައި ތިބެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް އެ ސިޓީ އެ އޮތީ ފޮނުވާފަ އެވެ. ހޯމް މިނިސްޓަރު ފިލްމެއް މި ހުއްޓުވާލީ ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށެވެ.