ކޮލަމް: އަބުރު ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތުގެ ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު

އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ގާނޫނަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވައި އެތައް ބަޔަކަށް ނުހައްގުން ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށް ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކުން އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ދެއްކި ވާހަކަ ދިފާއުކުރަން އައްޑަނަ ހިފައިގެން ނިކުތީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިންނެވެ. މަޖިލީހުގައި ބިލު އޮތް އިރު އަދި އެ ބިލް ފާސްކުރި ދުވަހު މެދު ނުކެނޑި އެ ބިލުގެ މޮޅު ވާހަކަ އާއި އޭގެ ސަބަބުން މީޑިއާ "އިސްލާހު ވާނެ" ކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދޭން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ހިންދަމާނުލައި މަސައްކަތްކުރި ގޮތުން ގަބޫލުކޮށްގެން މި ތިބީ ޕީއެސްއެމް އިން ދައްކާނީ ނަމޫނާ ކަމަށެވެ.


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވައި، ބިލް ގާނޫނަކަށް ވީތާ މާ ގިނަ އިރެއް ނުވެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ވަނީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަބުރު ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތުގެ ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު ނަގައިދީފަ އެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ އެކަމެއް ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު ބިރު ފަހަނަޅައި ގޮސް އެ ކަމެއް ކުރުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ބިނާކޮށް ޕީއެސްއެމް އިން ރޭ ގެނެސްދިން ރިޕޯޓާއި ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރި އާޓިކަލް އަކީ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެކެވެ. މައުމޫންގެ ޓްވީޓްގައި އިޝާރާތް ވެސް ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަންތައްތަކެއް އޭގެ ތެރެއަށް ވައްދައި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ވެސް އެގޮތް މިގޮތަށް އަނބުރަމުން ގޮސް، މައުމޫންގެ "އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރާ ކައިރިވީ ފަހުން ބަސްމަގު މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެއްވުމުން ދެން ދައްކަވާފާނެ ވާހަކަފުޅުތަކަކާ މެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ" ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. މައުމޫންގެ ޓްވީޓުގައި ގޮވައިލެއްވީ "ބިރަކާ ނުލައި މަޖާކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް" ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. ސަހަރޯ އެވެ!

އަބުރު ހިމާޔަތްކޮށް، ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެ ހެދި ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން މީހަކު ދައްކާ ވާހަކައަކުން، ލިޔާ ލިޔުމަކުން، ކުރެހުމަކުން، އިޝާރާތަކުން، ލައްވާ އަޑަކުން ވެސް އެހެން މީހެއްގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަށް އުނިކަން އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެއޮތީ ކުށްވެރިވެފަ އެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ގެނައި ރިޕޯޓުން މައުމޫނާއި ނަޝީދުގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަށް އުނިކަން އައި ކަމަށް "ހަމަބުއްދި ހުރި" ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެއީ ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެއް ކަމަކަށް ވެސް ނުފެނެ އެވެ. އެތައް ބަޔަކު އިއްތިފާގުވާ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަށް 38 އަހަރު ވީއިރު، މިހާ ދަށު ދަރަޖައިގެ އެއްޗެއް މިހާތަނަށް ޝާއިއުކޮށްފައި ނުވާ ކަމެވެ.

އެހެން މީޑިއާތަކުން މި ފާޑުގެ ހުތުރު ރިޕޯޓްތައް ހަދާއިރު މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ވެގެން ނޫޅެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ނުކުރާށެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ވާހަކަ އެވެ. ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއް ކުރިއަރުވައި ވަކި ބަޔަކާ ޖައްސާލައިގެން އުޅުމަކީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ތަން ހިންގަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންނެވެ. އަމިއްލަ ޗެނަލްތަކުގައި އެޖެންޑާއެއް އޮންނާނެ އެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ އިރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ބުނާހާ ކަމެއް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ކުރާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހިންގާ ތަނަކަށް ވެފައި އެތަން ހިންގަންވީ ގޮތުގެ ގާނޫނެއް ވެސް އޮތީމަ އެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލާ ދެކޮޅަށް ނޫސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ގައުމުގެ ކުރީގެ ވެރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ގެނެސްދިން މި ދަށު ދަރަޖައިގެ ރިޕޯޓަކީ "ހަމައެއްލަމައެއް ނެތް" ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިނގިލި ދިއްކުރާ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ގެންނަ ވަރަށް ވުރެ ފެންވަރު ދަށް، ނޫސްވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ސިފައެއް ނެތް ޒާތީ ހަމަލާއެކެވެ. ޕްރޮޕަގެންޑާއަކަށް ވެސް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ޖޯކަކަށް ފުދެ އެވެ. ކުރި މަލާމާތުން ކަމެއް ނުވަތަ އެހެން ކަމަކާ ހުރެ ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ ވެބްސައިޓުން އެ ރިޕޯޓް ވަނީ އިރުގަނޑެއް ފަހުން ނަގައިފަ އެވެ. މާނަ އަކީ އެއީ ޝާއިއުކޮށްގެން ވާނެ އެއްޗެއް ނޫންކަން ގަބޫލުކުރުމެވެ.

ސުވާލަކީ މިއީ އެވެ. ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމަކީ ގާނޫނުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކީ ހެއްޔެވެ؟ ފާޑު ނުކިޔަންވީ ނުވަތަ ކިތަންމެ ނުބައި ކަމެއް ކުރިޔަސް ވަކި ބަޔަކު ކުރާ ނަމަ އެކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދައިގެން ތިބޭށޭ މި ގާނޫނުގައި ބުނަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ގާނޫނެއް ހެދީ މުޅިން އެހެން ނިޔަތެއްގައި ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް ލިބުނީ އިތުރު ހެއްކެކެވެ.

ދެން އޮތީ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ތަންފީޒުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެ ލިޔުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްގެ އަބުރަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ގަބޫލުކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް ބަލާނެ ހެއްޔެވެ؟ ހުސް ސުވާލެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް، މިއީ ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ ބަޔަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަމިއްލަ މީޑިއާއަކުން ގެނައި ރިޕޯޓެއް ނަމަ މިހާރު ކަންތައް ގޮސްފައި އޮންނާނީ ކިހާ ހިސާބަކަށް ބާވަ އެވެ؟ މަތިމައްޗަށް ޖޫރިމަނާ އާއި ޖަލު ހުކުމުގެ ބިރާ އެކު އެ މީޑިއާއެއްގައި ތަޅު އަޅުވާ ހިސާބަށް ނުގޮހެއް ނޯންނާނެ އެވެ.