މިއީ ރޯދަ މަސް، ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދީ: އިދިކޮޅު

މި ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން ގެ އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.


ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެކި ކުށްތަކުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ސިޔާސީ މީހުން، މީގެ ކުރީގެ ރޯދަ މަސްތަކުގައި، އެ މީހުންގެ އާއިލާއާ އެކު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި ޔާމީނުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ވެސް މިވަގުތު ރަނގަޅު ނުވުމުން، ރޯދަ މަހު ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެދި މި މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދާއިރު ވެސް އެކަމަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަ ނުދޭ ކަމަށް ކޯލިޝަނުން ބުންޏެވެ.

"މިއިން އެންމެ ބޮޑަށް އެނގެނީ މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ،" އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ޔާމީން ޖަލުން ގެ އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އެދޭއިރު، ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، އެ މަނިކުފާނުގެ އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެސް 2018 ގެ ރޯދަ މަހު ހުރީ ޖަލުގަ އެވެ އަދި މައުމޫން ގެ އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން އެދުމުން އޭރު އިޖާބައެއް ނުދިނެވެ.

ޔާމީންގެ ބަލި ހާލުގެ ތަފްސީލެއް އިދިކޮޅަކުން ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނަށް ފަރުވާ ދިނެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި، މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދޭން އިދިކޮޅުން ސަރުކާރުގައި އެދޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމާއި ޖަލުގައި މި ފަހަކުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުން އެތަނުގައި އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19 ހަލުވި ކަމާއެކު މާލޭގައި ފެތުރެމުން ދާއިރު މި ބަލިމަޑުކަމުގައި ސަރުކާރަށް އެ ދެ ޕާޓީން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަދަލުގައި ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަން ކޮށްދީފައި ނުވާތީ، އެއީ މި ސަރުކާރުން އިހުސާންތެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމަށް ފުރުސަތު ދޭން ބޭނުން ނުވާކަން އެނގޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި އެ މަނިކުފާނު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ. ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން، ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް މައްސަލަ ނިމުމަކާ ގާތަށް އަދި ނުދެ އެވެ.

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށާއި އެ މަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދޭން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލާއިރު، އިސްތިއުނާފް ނިމެންދެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކޮށް ދޭން ހައި ކޯޓުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ކުރިން އެދުނެވެ. އެކަމަކު ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ކަފާލާތު ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.