ރިޕޯޓް / ޕީޕީއެމް

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރިއާސީ ޓިކެޓް ދިނުން، މައްސަލައެއްތަ؟

ރަށެއްގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ޕާޓީގެ ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅާ --ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް

16 ޖޫން 2016 - 08:09

25 comments

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނިޒާމު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްވުމަށް ފަހުގައި، ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާނެ މީހުން ކަނޑައެޅުން އޮންނަނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. އެއަށް މި ކިޔަނީ ޕްރައިމަރީ އެވެ. މިދިއަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވެސް އަމަލުކުރީ އެ ގޮތަށެވެ.

ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާ އެކު ރިއާސީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ކުރާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ޕްރައިމަރީ އަކީ އިންތިޚާބުގެ ވަރަށް މުހިންމު އުސޫލެކެވެ. ރިއާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ އެތައް މަހެއް ކުރިން މުޅި ގައުމުގައި ޕްރައިމަރީ ބާއްވައި، އެ ޕާޓީއެއްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކެންޑިޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ އެވެ. އެމެރިކާގައި ވެސް ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވަނީ، އެ ދުވަސްވަރަކު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ދެ ވަނަ ދައުރު ހަމަވާއިރު ބާއްވާ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގައި އޮންނަ އިރު، އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އޮންނާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން 2018ގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނީ ރައީސް ޔާމީންތޯ ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅަކުތޯ ކަނޑައަޅަން ޖެހެ އެވެ.

އެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އިތުރު ދައުރެއްގެ ފުރުސަތު، ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ފަހިކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ. ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ އެންމެ މާއްދާއަކަށް ބުރަވާ ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޕްރައިމަރިއަކާ ނުލައި ކެންޑިޑޭޓަކު އައްޔަންކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބަހުސް ފެށުނީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ދެންނެވުމުންނެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭބޭފުޅު މައުމޫން އެގޮތަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް އެމަނިކުފާނު ފޮނުއްވި އެސްއެމްއެސްގައި ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ކަމެއް ކުރައްވަން އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ނުދެންނެވުމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މެލޭޝިޔާ އިން މާލެ ވަޑައިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނާ (ވ) ސަލާމް ކުރައްވަނީ. ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ދުންޔާ ވެސް ތާއީދުކުރައްވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީށް އޮފީސް

އެކަމަކު ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިދިއަ ދޭއް ބައި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އޭ ރިޕޯޓެއް ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެބަ އަދާކުރައްވާ. ވައުދުތައް އެބަ ފުއްދަވާ. ރާއްޖެ މިއަދު މިދެކޭ މި ތަރައްގީ އަށް އެކަނި ބަލާލާފައި ވެސް، ރައީސް ޔާމީނަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހައްގުވޭ. އެމަނިކުފާނު އެވަނީ ދެ އަހަރާ ބައިގެ މުއްދަތުގައި އޭ ރިޕޯޓެއް ހޯއްދަވާފައި. ކުލާހަކުން ކޮމާންޑެޑް ރިޕޯޓެއް ހޯދީމާ ޖެހޭނެ އަނެއް ކުލާހަށް ޕްރޮމޯޓްވާން،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލެމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބް ލީޑަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރެއްވެންޏާ ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"މިހާރު ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ 2018 ގައި ވާދަކުރައްވަން ތައްޔާރަށް. ރައީސް ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ހުންނެވިއްޔާ އިތުރު މީހަކަށް އެ ފުރުސަތު ދޭކަށް މި ޕާޓީގެ އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ،" ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެ ވަނަ ދައުރެއްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޕްރައިމަރީއަކަށް ދާން ޖެހޭ ގޮތަށް އޮވެއްޖެއްޔާ އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް އެހެން މުޖްތަމައުތަކުގައި މީހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެ ގޮތަށް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް އަސާސީ ގަވާއިދުގައި އޮތިއްޔާ އެ ޖެހޭނީ ބަދަލުކުރަން."

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ ޕީޕީއެމް އުފެއްދި އިރު ވިސްނިފައި ހުރި ކަންތަކެއް ވެސް ނޫނެވެ.

"އެއީ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމުގައި ނުވެސް ނެތީސް ހަދާފައި އޮތް އެއްޗެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވިސްނާކަށް ވެސް ނުޖެހެ އެވެ.

"ޕާޓީގެ ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ތި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް އެޖެންޑާ ކޮށްގެން އެ ގޮތަށް ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމެއް އެއީ. ތިއީކީ މާ ބޮޑު ބަހުސަކަށް ދާން ޖެހޭ ވެސް ކަމެއް ނޫން،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕްރައިމަރީއަކުން ވާދަކޮށްގެން ވިޔަސް، ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރައްވަމުން އެ ގެންދަވާ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ އެކަކު ވެސް އެ ޕާޓީގެ ތެރެއަކު ނެތެވެ.

"މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭން ވެސް ނެތް ރައީސް ޔާމީން ވަރުގެ ލީޑަރެއް ނެގޭކަށް. ދެން ކިހިނެއް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވައިގެން އެ ވަރުގެ ލީޑަރެއް ހޯދާނީ؟ އެހެންވީމާ ޕީޕީއެމަކު ނެތް ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކޮށްގެން ރައީސް ޔާމީން އެ ގެނެސްދެއްވާ ކުރިއެރުމާއި އެ ތަރައްގީ އާއި އެ އިގްތިސާދު އެ ގޮތަށް ގެނެސްދެވޭނެ މީހެއް ފެންނާކަށެއް،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭން ހުރަހެއް ނާޅަ އެވެ. އަދި އެއީ ޕާޓީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

އޭ ލެވެލްގެ ގަދަ ދިހެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދޭން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: 2018 ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވޭ

ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދު ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ މީހެކެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ފުރަތަމަ ދައުރު ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭ އިރު ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި، އަމަލުކުރާނެ ގޮތް އޮތީ އެހެން މާއްދާއެއްގަ އެވެ. އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަނީ، ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވެ، ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅަކު، ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ، ޕްރައިމަރީއެއް ނުބާއްވައި އެ ބޭފުޅަކަށް ޓިކެޓް ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

މި މާއްދާ ލިޔެފައި ވަނީ، ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގަސްދުގަ އެވެ. އެ ފުރުސަތު ދެވިދާނެ ކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަނެއް ހެއްކަކީ، ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއާ ވާދަކޮށް، ޓިކެޓް ހޯދަން އިތުރު ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރިޔަސް، ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުން ލާޒިމު ނުވުމެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ ހާލަތުގައި ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާނީތޯ ނުވަތަ ނުބާއްވައި، އެއިރަކު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ޓިކެޓް ދޭނީތޯ ކަނޑައަޅާނީ އެވެ.

ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަން ޖެހޭނީ، ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ފެންނަ ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ވެސް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ، އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި އިންތިޚާބުވެފައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ނަމަ، ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ބާރު އަޅައިފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން ނޫން ބޭފުޅަކު ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެއްވަން އަދި ދެކޮޅެއް ނުހައްދަވަ އެވެ. އެކަމަކު ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެއްވުމަށް އެދި މައުމޫނަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ކައުންސިލްގެ 33 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެމްބަރަކު ސޮޔެއް ނުކުރެ އެވެ. ސޮއިކުރި 29 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި މައުމޫންގެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ހިމެނިވަޑައިގަނެ އެވެ.

ހަގީގަތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ދިނުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަށް އަމަލްކުރައްވަން ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަދި ބޭނުންފުޅު ނުވާތީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ދެން ވާނެ ގޮތަކާ މެދު މިހާރު މި އޮތީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

25 ކޮމެންޓް, 49 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 16%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 80%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހުސައިން

21 September 2016

ތިގޮތަށް ޓިކެޓް ދެންޔާ މަށަށްވެސް ދީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ކަދުރު ފާތުމަ

17 June 2016

ވޯޓަކާ ނުލާ ވެރިކަން ދޭންވީނު؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސަޅި

17 June 2016

ރައީސް ޔާމީނަށް ރައީސް މައުމޫނުގެ ރޭވުންތަކެއް ފަޅާއެރީ، ސޯ ރައީސް ޕްލޭކުރަންފެށީ އިން އެޑްވާންސް މައުމޫނާއި އުމަރާއި އޮޕޮސިސަން ކޯލީޝަން ގަ ބައިވެރިވާ ހަބަރު ރައީސް އަށް ލިބުނީ، އެންމެންވެސް އެގްރީވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ވަނީކަމަށް އެހެންވީމަ ރައީސް ޔާމީން ޕްރައިމަރީގެ ވާހަކަ ފަޅާލީ، ދެން ބެލީ މިޓައިމްގަ އެންމެ ހިޓުކޮން އުޅޭ މެޑަމްގެ ވާހަކަ ހިންދާލަން، މައުމޫނުބެ ބޭނުންވަނީ ފާރިޝް އަށް ވެރިކަން ލިބެން އެކަންވާން އޮތީ އުމަރު ތުރޫކޮށް ކަމުން އުމަރު އޮންބޯޑުކުރީ، ތިޔޮތީ ޕްލޭން ފޭލްވެފައި މައުމޫނާއި އުމަރަށް ސަލާން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަލަކު

16 June 2016

މެމްބަރުންގެ ޙައްގަކީ ކޮބައިތޯ؟ ރައްޔިތުންގެ ހައްގަކީ ކޮބައިތޯ؟ މެމްބަރުންގެ ރުހުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އޮތްތޯބަލާކަށް ނުޖެހޭނެ. ރަގަޅުވުމާއި ނުވުން އޮންނާނީ ހޮވާ މީހެއްގެ އަތްމަތީގައި. ޔާމީން އަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ދެންކަންތައް ކުރަންވީގޮތް. ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް 2018 ޔަގީން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮލިޓީޝަން

16 June 2016

ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ހަމަނުވަނީސް ވެރިކަމުން ވެއްޓިދާނެހެން ހީވާތީ ގަންނާކުރެއްވި ބިރުން 2018 ގައި އިންތިޙާބެއް ނުބާއްވާ ވެރިކަމުގައި ހުރެވޭތޯ ކުރާމަސައްކަތުގެ ބައެއްމީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލަމާފުށި

16 June 2016

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓްދިނުމަކީ އޭގެން އެހެން މެންބަރުންގެ ހައްގުތަށް ގަދަކަމުން ނިގުޅައިގަތުމެވެ. އެއީ އެ މެންބަރުންވެސް ޕްރައިމަރީއަށް ކުރަމުން އައި އުންމީދުތަށް ގަދަ ބާރުން އަތުލުމެވެ. ވަރަށް ޑިމޮކޮރަޓިކް

The name is already taken The name is available. Register?

ހަބޭސް

25 June 2016

މުމްތާޒް އަނގަ ފަޅަން އެހާ ތާހިރެއް ނޫން. މުޅި ކޮލަމާފުށި ޕީޕީ އެމް އަށް. ކުރީ ރޭގަ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުންވެސް އެގިއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަޓުހަސަނު

16 June 2016

ގަޓުރައީސް ދެން ކީއްތަވާނީ ތިހާޔަޤީންކަން އޮތިއްޔާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮއްލިއްޔާާ!! އިނަފް އޮފްދިސް ޝޯއޯފް ޑްރާމާ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ވާނުވާ

16 June 2016

ރައީސް ޔާމީން އަދި މިހާތަނަށް 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސަށް ރަސްމީކޮށް ދަންނަވާފައެއް ނުވޭ. މިއީ މައްސަލައަކީ. މިއީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި އޮތް ތަރުތީބަކީ. ރައީސް މައުމޫނު އެ ވިދާޅުވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމައަކީ. ދެންނެވުމާއެކު އެކަން އޯކޭ ވެގެންދާނެ. ރައީސް މައުމޫނު އެ ދައްކަވަނީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ލީޑަރޝިޕެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭރު

16 June 2016

ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއާ ވާދަކޮށް، ޓިކެޓް ހޯދަން އިތުރު ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ނުކުރާކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެކަން އެނގޭނީ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުންނެވެ. އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އޮންނަ މުއްދަތުވަނީ އަސާސީ ގަވާޢިދުގަ ލިޔެފައެވެ. ވީމާ، އިތުރު ބަޔަކު ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިތޯ ބެލުމެއްނެތި ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް މައުމޫނު ނުރުހެނީއެވެ. އެއީ ޕާޓީގެ އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާ ފުށުއަރާތީއެވެ. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އިތުރު ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ނުކުރާނަމަ ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދޭކަން މައުމޫނު ދެކޮޅު ހަދާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އިތުރު ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިނަ ދެން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭގޮތްވަނީ ލިޔެވިފައެވެ. އެ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށްވެސް މައުމޫނު ދެކޮޅު ހައްދަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. ވީމާ، އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ހަމަތައްހުރި ތަރުތީބުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޔާމީނަށް ދަންނަވަމެވެ. އާރާއި ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލް މެމްބަރުން ލައްވާ ހަމަޔާ އުސޫލުން ބޭރުން ކަންކަން ނުކުރަށްވާށެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ނަގޫފިއްތައިގެން ކުރަށްވަން ނޫޅުއްވާށެވެ. ނަގުލަށް ދުލެއްޖެހޭ ވަގުތު ހިތަށްވެސް ނާރާކަހަލަ ލަނޑެއް ދީފާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޫ

16 June 2016

އަދީބަށް ނައިބުރައީސްކަން ހޯދައިދިނުމާއިގެންވެސް ތިޔަވަރުން ތިޔަބޭފުޅުން އުޅުއްވިއެވެ. ނައިބުރާއީސް ކިޔާލެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވާށޭ ނިހާނު ރައީސަށް ދެންނެވިއެވެ. ކަމކާއި ހިފާލައިފިއްޔާ ނިހާނުމެން ރިޔާޒުމެން ތިޔަހިސާބަށް ދުއްވާލައެވެ. އެންމެ ފަހުން އެކަންކަން ގޯހުންދިޔައީމާ އުނބަށް ޖަހާމަންޒަރު ނޫނީ އެބަފެނޭތޯއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454