ރިޕޯޓް / ސިނަމާލެ ބްރިޖު

ބްރިޖް: ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މައި ސައިޓުން ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަތީ ރާއްޖެ އިން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުފެންނަވަރުގެ ބިޔަ މެޝިންތަކާއި ކްރޭންތަކާއި އެކި ވައްތަރުގެ ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެވެ. ބްރިޖް އަޅާ ސީސީސީސީން ސައިޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކްރޭންތައް އެކަނި ވެސް ހައިރާންވާހާ އުހެވެ. ހިތްފަސޭހަ މައިދާނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު މިހާރު އޮތީ، ބްރިޖް މަސައްކަތާ އެކު އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ބްރިޖް އެޅުމަކީ ހިތަށް ގެނެވޭވަރަށް ވުރެ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަން އެނގުނީ ސައިޓު ތެރޭގައި ކުރަމުން ދިޔަ ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއި ފެންނަން ހުރި މެޝިނަރީޒްތަކުންނެވެ.

ސައިޓު ވަށައިގެން ފެނުނު ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ތަަރައްގީއާ ގުޅުވާލާއިރު މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ކަން އެ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް ސާފެވެ. ބްރިޖާއެކު ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ވުރެން މުހިއްމީ އޭގެ ސަބަބުން އަންނަން އޮތް ތަރައްގީ އެވެ. އެ ތަރައްގީގެ ކުލަވަރާއެކު ދިވެހިން ދެކެމުން ދިޔަ ބްރިޖްގެ ހުވެފެން ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު މިވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

ބްރިޖްގެ ސައިޓު ފޮޓޯ ނަގައި ވީޑިއޯ ކުރަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ފުރުސަތުގައި ފުރަތަމަ ވެސް ދައްކާލީ އުސް ތާނގިތަކެއް ހެން ހުރި ދެ މެޝިނެވެ.

ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ތައްޔާރުކުރާ ދެ ބެޗިން ޕްލާންޓް. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މެޝިންތަކުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން ސީސީސީސީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު ލިން ފޫ ވިދާޅުވީ ބްރިޖްގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކޮންކްރީޓެއް ތައްޔާރުކުރާނީ ދެ ބެޗިން ޕްލާންޓުގައި ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބްރިޖްގެ މައި ތަނބުތަކުގައި ކަނޑު އަޑިއަށް ޖަހާ ޕައިލްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންކްރީޓެއް ތައްޔާރުކުރާނީ މި ބެޗިން ޕްލާންޓުންނެވެ. ކޮންމެ ތަނބަކަށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންކްރީޓް އަޅާނެ އެވެ.

އޭނާ އިޝާރާތްކުރެއްވި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށްދާއިރު ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކޮންކްރީޓްތައް ހެދުމަކީ އިންސާނުންނަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ. ބެޗިން ޕްލާންޓްތަކާ ޖެހިގެން ހުރީ އެއްފަހަރާ 40 ޓަން އުފެލޭވަރުގެ ދެ ގެންޓްރީ އެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބްރިޖްގެ ސުޕަ ސްޓްރަކްޗާ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފުލުމެވެ.

ކަނޑު އަޑިއަށް ޖަހާ ތަނބުތަކުގެ ސައިޒް: މިއީ މެޝިން ޓެސްޓްކުރަން ޖެހި ހޮޅިއެއް. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ބްރިޖްގެ ޕްލެޓް ފޯމަށް އަރަން ދިޔައިރު ކުރިމަތިން ބޮޑު ވަޅުގަނޑެއް ފެނުނެވެ. ޓެސްޓަކަށް ޕައިލްކޮށްފައިވާ އެ ހޮޅިއަކީ ބްރިޖްގެ ބިޔަ ތަނބުތަކުގެ ސައިޒެވެ. ކޮންމެ ހޮޅިއެއްގެ ޑައިމީޓަރުގައި 10 ފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުއްތަލިބްގެ އެކި އިންޓަވިއުތަކުގައި ވިދާޅުވެފައިވީ ނަމަވެސް ކުރިމަތިން ފެނުނީ ހުޅުލޭ ކޮޅަށް މިހާރު ޖަހާފައިވާ ހަތަރު ހޮޅީގެ ސައިޒްކަން އެނގުނީ މުއްތަލިބް އިޝާރާތްކުރެއްވުމުންނެވެ.

"މިއީ މެޝިން ޓެސްޓްކުރަން ޖެހި ހޮޅިއެއް. މި ސައިޒުގެ ޓެސްޓް ޕައިލެއް ހަދަން ތޮރުފުމުގެ މަސައްކަތް އެބަދޭ މާލެ ސައިޓު ތެރޭގައި،" މުއްތަލިބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރިޖްގެ އެންމެ އުނދަގޫ މަސައްކަތަކީ ފުން ކަނޑަށް މި ހޮޅިތައް ޖެހުމެވެ. ދެ ސައިޒުގެ ހޮޅިޖަހާއިރު މިހާރު ވަނީ 1.6 މީޓަރުގެ ޓެސްޓް ޕައިލެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފަ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެ ޕައިލްގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންކްރީޓް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ބްރިޖްގެ 1.6 މީޓަރު ޕައިލް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުއްތަލިބް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބްރިޖްގައި ޖުމްލަ 35 ހޮޅި ޖަހާނެ އެވެ. ކޮންކްރީޓުން ހަދާ ރެއިންސްފޯސްމަންޓް ހޮޅި ބިމު އަޑިއަށް 100 މީޓަރަށް ޖަހައި ކޮންކްރީޓް އަޅާނެ އެވެ.

"ކޮންމެ ޕިއާއެއް، އެއީ މައިތަނބެއްގައި ހަތް ޕައިލް އިންނާނެ. ހަތް ޕައިލަށް ހަތް ހޮޅި ޖަހައި ތޮރުފާފައި ވެލި ނަގާނެ. އޭގެ ފަހުން ރެއިންފޯސްމެންޓް އޭގެތެރެއަށް ލާފައި ކޮންކްރީޓް މި އަޅަނީ،" މުއްތަލިބް ތަފްސީލްކޮށް ދެއްވި އެވެ.

"ރެއިންފޯސްމެންޓް އަޅައި ކޮންކްރީޓް އަޅައި ޓެސްޓް ވެސް ކުރޭވޭނެ ހަތް ދުވަހުގެ ސްޓްރެންތު ކިހާވަރެއްތޯ 28 ދުވަހުން ކިހާ ވަރެއްތޯ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ."

އޭގެ ފަހުން ދެން އޮންނާނީ ބްރިޖްގެ ޑިޒައިނުން ވީ އަކުރެއްހެން ފެންނަ ކެޕިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އެންމެ ވަރުގަދަ ތަނބުތައް ޖަހާނީ، މުއްތަލިބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބްރިޖްގެ މެދުގަ އެވެ.

ބްރިޖް ޕްލެޓް ފޯމު މަތިން މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިނގާފައި ދަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ދާނެ މަސައްކަތެއް މިއީ 35 ހޮޅި ޖަހައި އެއަށް އަށް ކޮންކްރީޓް އެޅުން،" މުއްތަލިބް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ގިނަ ހޮޅިތައް ޖަހައި ނިމޭނެ އެވެ.

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ދިގު ޕްލެޓްފޯމް މާލޭގެ އިރުދެކުނު ކަންމަތިން ފަށައިގެން ގެންގޮސް މިހާރު ވަނީ ކަނޑު މެދުގައި ގާއިމްކުރި ޕްލެޓްފޯމްތަކާ ގުޅާލައިފަ އެވެ. ހުޅުލޭ ކޮޅުން ހަދާ ބައިގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. މި ފާލަން އަޅަނީ ބްރިޖްގެ ދެކުނު ފަރާތަށް ވާ ގޮތަށެވެ. ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އެއްޗެހިތަކެއް އުފުލާނީ މި ފާލަން މަތީގަ އެވެ.

ޕްލެޓްފޯމު ބަލާފައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ހީކުރީ ޕްލެޓް ފޯމު އަޅާފައި އިނީ ބްރިޖްގެ ފުޅާމިނަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޕްލެޓްފޯމުގެ އިރުދެކުނުން އަޅާ އަސްލު ބްރިޖްގެ ފުޅާމިނުގައި 21 މީޓަރު ހުންނާނެ އެވެ. މިހާރު އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށް ވުރެ ތިން ގުނަ ބްރިޖް ފުޅާވާނެ އެވެ.

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރަން އަޅާފައިވާ ޕްލެޓް ފޯމް: އަސްލު ބްރިޖް މިއަށް ވުރެ ތިން ގުނަ ފުޅާވާނެ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ޕްލެޓް ފޯމުގެ ބޭނުމަކީ ކްރޭންތައް ދަތުރުކޮށް ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ފަދަ ސާމާނު އުފުލުމެވެ.

މުއްތަލިބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަސްލު ބްރިޖްގައި ހިމެނެނީ ތިން ބައެކެވެ. އެއީ މާލެ ފަރާތުން އަޅާ އެޕްރޯޗް ބްރިޖާއި ހުޅުލޭކޮޅުގައި އަޅާ އެޕްރޯޗް ބްރިޖްގެ އިތުރުން މެއިން ބްރިޖެވެ.

ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ، އެކަމަކު ކޮލިޓީ މައްސަލައެއް ނޫޅޭނެ

ސީސީސީސީން ވަނީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ވަރަށް ގިނަ ބްރިޖްތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ނިންމާލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާ އަޅާބަލާއިރު ވެސް މިއީ ގޮންޖެހުންބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ލިން ވިދާޅުވި އެވެ. އެއް ކަމަކަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވީ ބްރިޖް އަޅާ ސަރަހައްދެވެ. ފުން ކަނޑުގައި ބްރިޖް އަޅާއިރު، އެތަނުގެ އޮއިވަރާއި އެހެން ވެސް ކަންކަމަށް ބަލައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަސޭހަ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު ލިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް ނުވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ؛ އެ މަސައްކަތުގައި އެ މީހުން ތިބީ ވަރުގަދަ އަޒުމުގަ އެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު ލިން "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު މުއްތަލިބް އަރިހުގައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ބްރިޖް، ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ނިންމައި، ދިވެހިންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނެ އެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަމަކީ ލިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ އެވެ.

ބްރިޖްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި ކޮލިޓީގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ދެއްވަ އެވެ.

ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ބޭނުންކުރަނީ އަދި މަސައްކަތް ކުރިއށް ގެންދަނީ ވެސް ކޮލިޓީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލިންގެ ވާހަކަތަކަށް މުއްތަލިބް ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގައި ސީސީސީސީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭނާ ވެސް ވިދާޅުވީ "ބްރިޖްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮލިޓީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެން ކަމަށް" ކަމަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީގެ ހާއްސަ ޓީމެއް އެކަންޏެއް ނޫން. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހުރިހާ ކޮލިޓީ މަސައްކަތް ބެލުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ މި ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ގާބިލް ކުންފުނި، ސީސީސީ ހައިވޭ ކޮންސަލްޓެންޓްސް އިން ހަރަކާތްތެރިވޭ. ބްރިޖް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި އެ ވަނީ ވެސް އެ ފަރާތުން،" މުއްތަލިބް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 މީހުން ބްރިޖް މަސައްކަތުގައި މާލޭގައި އެބަތިއްބެވެ. ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، މުއްތަލިބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ މަސައްކަތުގައި ކޮލިޓީ ބަލަން ކުރާނީ ކޮން ކަހަލަ ޓެސްޓްތަކެއް ކަމާއި ދެން ހުރި ތަފްސީލްތައް ވެސް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޕްލެޓް ފޯމު ދައްކާލަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ ޓެސްޓްތައް ހެދުމާއި ވޯކްޝޮޕްތަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ވަނީ ހަތަރު ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ހާއްސަކޮށްފަ އެވެ. މަސައްކަތް ކުރާ ސްޕީޑަށް ބަލާއިރު، ބްރިޖްގެ ދާއިމީ ސްޓްރަކްޗާ ފެންނަން މާގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. ލިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ތެރޭގައި ބްރިޖްގެ މަލަމަތި އާއްމުންނަށް ފެންނަން ފަށާނެ އެވެ.

މާހައުލަށް ހޭނެން ދުވަސްކޮޅެއް ނެގި، މިހާރު އުފާވެރި

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނު އެއް ކަމަކީ 24 ގަޑިއިރުގެ ދެ ޝިފްޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގި ކަމެވެ. ސައިޓުން ޗައިނާގެ ގިނަ ބަޔަކު ފެނުނުއިރު، އެ މީހަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި ފަރުވާތެރި އެވެ. އެހެން ބައެއް ސައިޓުތަކުން ފެންނަ ގޮތަށް، ކަމެއް ނެތިފައި ނުވަތަ ވަރުބަލިވެގެން މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައި ތިބޭ މަންޒަރެއް ވެސް ނުފެނެ އެވެ.

ސީސީސީސީގެ ތިން މުވައްޒަފަކު ޕްލެޓްފޯމުގެ މަސައްކަތުގައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ޖުމްލަ ހަރަކާތްތެރިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 600 މުވައްޒަފުންނެވެ. އެކަމަކު ކުރިއަށް ހުރި މަސައްކަތްތަކާ އެކު ޕްރޮޖެކްޓުގައި ޖުމްލަ 1000 މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ނިދުމާއި ކެއުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ސައިޓް ތެރޭގައި އަޅާފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްތަކުގަ އެވެ. ފަސޭހަ އިން ރާވާލެވޭ ގޮތަށް ހުރި ގެތަކެއް ގެނެސް ވަނީ އަތުރާލައިފަ އެވެ.

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގައި ސީސީސީސީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު ވިދާޅުވީ ދިވެހި މާހައުލަށް ހޭނެން ޗައިނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކަށްވީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އަބަދުވެސް ކަނޑުގެ ރާޅު ޖަހާ އަޑު އިވޭތީ އެވެ. ފުރަތަމަކޮޅު އެ އަޑާ ހެދި ބައެއް މީހުންނަށް ނިދަން ވެސް އުނދަގޫވި އެވެ.

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުރަން ސައިޓުގައި ހަދާފައިވާ ހަޓްތަކެއް. --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"އެކަމަކު އަބަދު އަޑުއިވިއިވި މިހާރު ހޭނިއްޖެ، މިހާރު މާހައުލުގެ މައްސަލައެއް ދިމައެއް ނުވޭ،" ވަން ވިދާޅުވި އެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ރެސްޓޯރަންޓެއް ވެސް ސައިޓު ތެރޭގައި ހުރެ އެވެ. އެތަނުގައި ހަތަރު ޝެފުން ތިބޭއިރު ޗައިނީސްގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކެއުމެއް އެތަނުން ލިބެ އެވެ.

ޝެޑިއުލަށް ނިންމުން މަޖުބޫރު، ވަގުތެއް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިލޭ އެހީއާ އެކު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ސީސީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ ޝެޑިއުލަށް ނިންމަން އެއްބަސްވެ އެވެ.

މުއްތަލިބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ވުރެ ވަގުތު އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެ މީހުންނަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ބްރިޖް ނިންމައި ހަވާލުކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިހާރު ލަފާކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން 2018 ގެ ޖުލައި މަހު ބްރިޖް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ އެވެ.

ޕްލެޓްފޯމާ ދިމާލުން ފްލައިޓެއް ދަތުރުކުރަނީ: ދެހާސްއަށާރަ އަށް ބްރިޖް ނިމޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސީސީސީސީން ދޭ. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ދީފައިވާ ޝެޑިއުލަށް ވުރެ އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ލަސްނުކޮށް މަސައްކަތް ނިންމަން ތައްޔާރުކަން ސައިޓުން ފެނުނު މަންޒަރުތަކާއި ސީސީސީސީގެ އިސް ވެރިން ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެ އެވެ. އެހެންކަމުން ނޫސްވެރިންނަށް އަދި މިފެނުނީ ބްރިޖް މަސައްކަތްތަކުގެ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. ހަގީގީ މަސައްކަތްތައް އަދި އޮތީ ކުރިއަށެވެ. އެކަމަކު ޔަގީންވާ އެއް ކަމަކީ، ބްރިޖް ނިމުމުން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ހިތްގައިމުވާނެ ކަމެވެ.

69 ކޮމެންޓް, 206 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 80%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 16%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސަހަރޯ

24 August 2016

ދިވެހި ރަތްޔިތަކު ގެއްލުނީމަ އެވާހަކަ ނުދައްކާ ތިބެގެން ވާކަށެއް ނޯއްނާނެ، އެވީގޮތެއް ބަލަން ޖެހޭނެ. ބުރިޖަކަސް ކޮންމެ އެއްޗަކަސް ހެޔޮ،

The name is already taken The name is available. Register?

ޒެޑްސް

20 July 2016

ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންްމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އަކީ ބްރިޖުތަ؟ ކޮބާ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނެޝަނަލް އެއަރޕޯޓް؟ ކޮބާ ހުޅުމާލެ ޕްރޮޖެކްޓް. މިއީ މާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއު.

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

19 July 2016

ވިސްނުން ކޮށީ!

The name is already taken The name is available. Register?

އަޅެވާ

19 July 2016

ސާވޭ ކުރިން ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް އޮވެ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފިޔާތޮށި ރީދޫ އަސުރުމާ

19 July 2016

ކލމެންނަށް ހީވީދޯ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެކޭ. ޕާކެއްނޫނޭތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސ

19 July 2016

އަދި އެންމެ ފަށްކާ ވާނީ 200 މިލިޔަން ދައްކަން ފަށަން ޖެހޭ ހިސާބުން. 15 އަހަރުން ދަޢްކަންޏާ 250މ ޑޮލަރު ޖުމްލަ ވާނެ. އަދި މުއްދަތު ދިގުވި ވަރަކަށް އަދަދު މަތިވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބްރިޖް

19 July 2016

ބްރިޖް އެޅުމަކީ އުދަގޫ ކަމެއްކަން ނޭގުނީމާ "ހާދަ ޖާހިލޭ" ބުނެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަނޑިފާލަން

19 July 2016

ބްރިޖް އެޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަން ނޭނގުމަށްވުރެ ތަރައްގީގެ ދަޅަ ދައްކައިގެން ރޯމާ ދުވާލު ވައްކަން ކުރާކަން ނޭނގުމަކީ އަދި މާ "ޖާހިލުކަންބޮޑު" ކަމެކޭ ބުނެވޭނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރާޅު

19 July 2016

ކޮމެންޓަށް ފާޑު ކިޔާފަވާ ދެކުދިންކާރީބުނަމެވެ. މިއީ ތިހީކުރި މީހެއް ނޫނެވެ. މިފަހަރުވެސް ޔާމީނު ވެރިކަމަށްގެންނަން އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަތްކުރި މީހެކެވެ. ފޯރުންތެރިކަން ހުރިވަރުން ހޭދަވެސް ކުރީމެވެ. އެކަމަކު އެކަން ޔާމީނަށްވެސް އަދި ޕާޓީ މީހަކަށްވެސް ނެއެނގޭނެއެވެ. އަންގަންވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އަދި ދުވަހަކު ނަޝީދަށް ނަޝީދުގެ ޕާޓީއަށް ވޯޓެއް ނުދެމެވެ. ޔާމީނުކުރިއަސް ކޮންމެ މީހަކު ކުރިއަސް މިވަގުތަށް އެކަށީގެންނުވާކަމެއކަމުގައި ހެޔޮވިސްނޭ ކޮންމެ މީހަކު ބުނާނެއެވެ. ހަގީގަތުގައި މީހަކަށް ހެޔޮއެދޭ މީހަކު އެމީހާ ކުރާ ކޮންމެކަމަކަށް ތާއިދުނުކުރާނެއެވެ. އެމީހާ އަށް ގޯސްކަމެއްކުރެވެންޏާ އެމީހަށް ހެޔޮމަގު ދައްކާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އާމިރު

19 July 2016

ދެ ކުދިންތެރޭން އެކަކީ އާމިރު ކަމަށް ބަލައި ބުނެލަން. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެއްޗެއް. ޔާމީނަކަށް ތާއީދެއްނުކުރަން، އެކަމަކު ވެރިކަމަށް ހުންނަ މީހާ ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ. ރައީސް ނަޝީދު ދައުރުގައިވެސް އެކަން އަހަރެން ގަބޫލުކުރިން. ބައެއްފަހަރު މީހަކަށް ކަމެއް ބޭނުންވާކަން އެނގެނީ އެމީހަކަށް އެކަމެއް އިހްސާސް ކުރެވުނީމަ. މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޯރ، ސައުތް ކޮރެއާ، ޖަޕާން ފަދަ ތަންތަނުންވެސް ރެޑިކަލް އެވަގުތު މީހުން ގަބޫލް ނުކުރާ އެތައްކަމެއް ކޮށްގެން ކުރިއަރާފަ އެތިބީ. ރާއްޖެއަށް ޓޫރިޒަމް ގެނައިއިރު ބުނި ތިބޭކާރު ކަމެކޭ. ހުޅުމާޅެ ހިއްކިއިރު ބުނި ތިކަން ނުކުރާށޭ، އެއަރޕޯޓްތައް ހަދަންފެށީމަ ބުނި ތިކަން ނުކުރާށޭ، ފްލެޓް އަޅަން ރަޢިސް ނަޝީދު ފެށްޓެވީމަބުނި ތީ ބޭކާރު ކަމެކޭ!!! އެކަމަކު މިކަންކަން ވީމަ އެންމެންނަށްވެސް ރަނގަޅު. ވީމަ ބަދަލެއް އަންނައިރު ފުރަތަމަ ބަލައިގަންނަށް އުނދަގޫވިޔަސް އެކަންވީމައި އެންމެންނަށްވެސް ގިނަފަހަރު ފައިދާވޭ. އެހެންކަމުން ހެޔޮ ވިސްނޭ މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް ދެކޮޅަށް ވިސްނާ މީހުން ތިބޭނެކަން ދަންނާނެ ކަމަށް ހީކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

20 July 2016

ފްލެޓް އަޅަން ފެށީ ނަޝިދުކަން އަދި މިއެނގުނީ. ދެން މައުމޫނު އެޅީ ކޯއްޗެއް؟

The name is already taken The name is available. Register?

މެގަ ޕޮލިސީ

19 July 2016

ގައުމަށް ޚާއްޞަކޮށް މާލެއާއި މާލެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭފަރާތްތަކަށް ބުރިޖުގެ ސަބަބުން ހާއުފާ ވެރިކަން ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލި ޖަމީލު

19 July 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގަ ހިންގޭ ތަރައްގީގެ ބިޔަ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީ ކުޑަ މިންވަރެއް ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ އިޚްލާސްތެރި ނޫސްވެރީންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު އެދެނީ މަގުމައްޗައް ނުކުމެ ހަޅޭއްލަވާފަ ގެއްލޭ މީހެއްގެ ވާހަކަ ޚަބަރަކަށް ހަދައިގެން ގެނެސްދިނުމަށްވުރެން ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލް ބިނާކުރުމަށް ގައުމުގަ ހިންގާ މިފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢު ތަކުގެ ދެތު ޚަބަރު ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމީ ގައުމައްޓަކައި ނޫސްވެރީންގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގަ ފެނޭ... އެހެން ނުވެއްޖެނަމަ ކޮންމެވެސް ރީތި ނަމެއްގެ ނިވަލުގަ ފިތުނައުގެ އަލިފާން ރޯކޮށް ގައުމުގެ ތަރައްގީ އަނދާ އަޅިޔަށްވުމީ ގައުމަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއް ނޫނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިބްރޭ

19 July 2016

ބުރިޖެއް ރަސްފަންނެއް ނޫން ބޭނުމީ ރައްޔިތހުން ނަށް ށިއްޙީ ޚިދްމަތާ ރައްކާތެރި ބޯފެން

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުﷲނާފިޒު

19 July 2016

އެބުނާހެން ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭ ވާހަކަތައް އެކަނި ގެނެސްދިނީމަ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ހެވިދިލިފަ، ތިޖޫރި ގެއްލުނުވާހަކަޔާ ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވާ ވާހަކަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދައްކާތި.

The name is already taken The name is available. Register?

ސައްޕު

19 July 2016

މި ބްރިޖުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަހުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު އަދި އެންމެ މީހުންގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްޑީޕީއިން ފާޑުކިޔާ އަދި މިކަމަށް އިދިކޮޅު ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، މި ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެމީހުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ އަދި ޤައުމަށް ބޭނުން ކަމެއްކަމަށް އެމީހުން ވެސް ގަބޫލު ކުރަނީ އޭ ދޯ! އިދިކީލާ ކޮމެންޓްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ، ދަލުބޭރުން އެމްޑީޕީ ވެގެން އުޅޭބައެއްކަމަށް ދޯ ވާނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުﷲނާފިޒު

19 July 2016

ތިޖޫރި ވީތަނެއް ނޭގިގެން ރައްޔިތުން މިއުޅޭނީ ކޮން ބުރިޖެއް، މާލޭ ބޭފުޅުންނަށް ތިޔަބުރިޖު އެޅިއަސް ނޭޅިއަސް އަހުންނަށް ހެޔޮ، ތިކަމާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!