"މިހާރު" ތިން އަހަރު: ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނެތި ކުރިއަށް

މާޗް 31، 2016 ގެ މެންދުރު ސިވިލް ކޯޓުން އެ ހުކުމް އައިއިރު ދުވަހު ނޫސް "ހަވީރު"ގެ ނިއުސް ރޫމް އޮތީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެވެ. ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު، އެފަދަ އަމުރަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެކޭ އެއްވެސް ނޫސްވެރިއަކު، އަދި "ހަވީރު"ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކުޑަކޮށް ވެސް ހީކޮށްފައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރާ އެކު، "ހަވީރު"ގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ. އެ ދުވަހު ގޭގައި ހުންނަވައި، ހަވީރުގެ ޗެއާމަން ޑރ. މުހަންމަދު ޒާހިރު ހުސެއިން ކުރެއްވި ފޯން ކޯލަކާ އެކު "ހަވީރު"ގެ ދޮރުތައް ބަންދުވި އެވެ. އެއާ އެކު "ހަވީރު"ގެ 75 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ކަރުނަ އޮއްސަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެތާނގައި މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރާތާ 20-25 އަހަރު ވެފައިވާ އެތައް މުވައްޒަފުންނެއް ހިމެނެ އެވެ.


"މިހާރު"ގެ ބައެއް ނޫސްވެރިން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ނިއުސްރޫމްގައި-- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

"މިހާރު"ގެ ޚިޔާލާއި ނޫސްވެރިކަން ދިފާއުކުރުން

އޭގެ ފަހުން ދެން އައީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމެކެވެ. އެ ހުކުމް އަމާޒުކުރީ ހަމައެކަނި "ހަވީރު"ގެ މިލްކުވެރިކަމަކަށް ނޫނެވެ. ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހައްގު ވެސް ނިގުޅައިގަތީ އެވެ. ހުކުމުގައި އޮތީ "ހަވީރު" ނޫން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

އެކަމަކު އެ ނޫސްވެރިން އަމިއްލަ ގޮތުން ނިންމީ، ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އެކަމަށް އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ދެއްވީ ޑރ. ޒާހިރުގެ ދަރިކަލުން އަދި "މިހާރު"ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރު/ސީއީއޯ ވާއިލް ޒާހިރު ހުސެއިން އެވެ.

"ހަވީރު" ގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން އެ ނޫހުގެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު ވާއިލް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ގުރޫޕް ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.

އެ ހިސާބުން އާ ނޫހެއް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު އައިސް، އެކަމަކު ނަމެއް ނެތި، އަދި އެއްވެސް އެހެން ވަސީލަތެއް ވެސް ނެތި އެ މަސައްކަތްތައް ވާއިލްގެ ގޭގެ ސިޓިން ރޫމްގެ ތަޅުންގަނޑު މަތީގައި ތިބެގެން ކުރަން ފެށި އެވެ. އޭރު "ހަވީރު"ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް މީޓިންތައް ކުރިއަށް ގޮސް، އާޚިރުގައި އާ ނޫހެއްގެ ބިންގާ އެޅި އެވެ. ފިސާރި ޖޯޝުގައި ތިބެގެން، ނޫހުގެ ވެބްސައިޓެއް ހެދުމާއި ނޫހަށް ނަން ހޯދުމާއި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް އެކި ޓީމްތަކަށް ބަހާލި އެވެ. އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް ހަދަން ޖެހޭ ޚަބަރުތައް ނޫސްވެރިން ހަދަން ފެށި އެވެ. އެހެންވެ، "ހަވީރު" މެދުކެނޑުމާ ހިސާބުން ފެށިގެން "މިހާރު" އުފެދުމާ ދެމެދު ހޭދަވި ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހުރިހާ ހަބަރަކާއި ފޮޓޯއެއް ގެއްލުވައި ނުލައި ރައްކާކުރި އެވެ.

"މިހާރު" ލޯންޗް ކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް ގިރާކުރި

"ހަވީރު"ގެ ގާތްގަނޑަކަށް 35 އަހަރުގެ "ސިކުނޑި" އާއި ވަސީލަތްތަކާއި މާހައުލު ދޫކޮށްލައިފައި، އާ ނޫހެއް ފެށުމަކީ މެނޭޖްމަންޓަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ނޫސްވެރިކަމަކީ، ހަމައެކަނި ސިކުނޑީގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުރި އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ބޮޑު އާކައިވެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާއިރު، އެ ހުރިހާ ކަމަކުން މަހުރޫމްވެގެން ތިބެ ސުމެއްގައި ފަށަން ޖެހުން ބޮލުރިހުމަކަށް ވި އެވެ. އެކަމަކު "ހަވީރު"ގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަންސޫރެއްހާ ވަރު ވެސް ބޭނުން ނުކޮށް، ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރާވާލައިގެން ތިބެމެ، މެއި 24، 2016 ގައި ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި "މިހާރު" އުފަންވި އެވެ. އާންމުން އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ވެބްސައިޓަކާއި ޗާޕް ނޫހެއް އެރޭ ރާއްޖެ އަށް މަރުހަބާ ކިޔެވެ.

މިއަދަކީ "މިހާރު"ގެ ތިން ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ.

"މިހާރު"ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނެރޭ "ދޯ" ލޯންޗް ކުރަނީ: ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު "ދޯ" ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރޭ -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

ރާއްޖޭގައި ޗާޕްކޮށްގެން ނެރޭ ހަމައެކަނި ދުވަހު ނޫހަކީ "މިހާރެ"ވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް އަމިއްލަ މީހެއްގެ ގޭގައި ހަދާފައި ހުރި ޗާޕްޚާނާއެއްގައި ޗާޕްކުރަން ފެށި ނަމަވެސް "މިހާރު" އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ޗާޕްހާނާއެއްގަ އެވެ. އެތަނަށް އެންމެ ޒަމާނީ ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވިޔަސް، އަދި އޭރު ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގައި ތިބެން ޖެހުނަސް، އެ ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު ވަނީ މާޒީއާ އެކުވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ތެރޭގައި "މިހާރު" ވަނީ ނުފޫޒު ގަދަ ނަމަކަށް ވެފަ އެވެ.

ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

"މިހާރު" އަށް މިއަދު ތިން އަހަރު ވީ އިރު، މިއީ އެންމެ ނޫހެއް ނޫނެވެ. މި ނޫހުގެ ދަށުން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓުން އެހެން ދެ ނޫހަކާއި މަޖައްލާއެއް އަންނަނީ ނެރެމުންނެވެ. މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މިވީ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 70 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ނޫހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ފެސިލިޓީތައް ގާއިމްވެއްޖެ އެވެ.

"މިހާރު"ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނެރޭ "ދަ އެޑިޝަން" ލޯންޗްކުރުމުގެ ހަފުލާގައި އެ ނޫހުގެ ފުރަތަމަ އަދަދު މީހަކު ބަލަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރާއްޖޭގައި އިނގިރޭސިބަހުން ނެރޭ ހަމައެކަނި ދުވަހު ނޫސް "ދި އެޑިޝަން" އުފަންވިތާ އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ދޯ" ވެބްސައިޓާއި މަޖައްލާއެއް ނެރޭތާ ދެ އަހަރު ވީ އެވެ. މިއީ، "މިހާރު"ގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން، ވަކި ނިއުސްރޫމްތަކެއް ހަދައިގެން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ވަމުން އަންނަ ސައިޓްތަކެވެ.

"މިހާރު" އޮންލައިންގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ފްރޮންޓް ޕޭޖް

އިޝްތިހާރުތަކަށް ޚާއްސަކޮށް "މިހާރު" ކަނެކްޓްގެ ނަމުގައި ވަކި ވެބްސައިޓެއް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ އެކު "މިހާރު"ގެ އެޕްތައް ވަނީ ލޯންޗް ކޮށްފަ އެވެ.

"މިހާރު" އާއި "މިހާރު"ގެ އެކި ވަސީލަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކާއި ވީޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަދަން "މިހާރު"ގައި ވަކި ވީޑިއޯ ޑިޕާޓްމަންޓެއް އޮވެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ތަފާތު އެކި ވީޑިއޯތައް އާންމުންނާ ހަމައަށް ވަނީ ގެނެސްދީފަ އެވެ.

"މިހާރު"ގެ އެޑިޓަރު މޫސާ ލަތީފް (ކ) އާއި އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ވާއިލް (މ)، "މިހާރު އެވޯޑްސް" ހަފުލާގައި "ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ ލިއުންތެރިޔާ އިމާދު ލަތީފަށް، ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ: "މިހާރު އެވޯޑްސް" އަކީ ވެސް "މިހާރު"ގެ ވަކި ބްރޭންޑެއް -- ފޮޓޯ: މިހާރު

"މިހާރު"ގެ ވެބްސައިޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ އެއް ސައިޓެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް، އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، "މިހާރު"ގެ ޔޫސާގެ އަދަދު ވަނީ ތިން މިލިއަނާ ކައިރިކޮށްފަ އެވެ. ޕޭޖް ވިއުސްގެ އަދަދު ވަނީ 100 މިލިއަން ފަހަނައަޅައިފަ އެވެ. މިއީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ތެދު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި "މިހާރު"ގެ ޓީމުން ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނެތި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ އެވެ.

ގަސްދުގައި ބަޔަކު "ހަވީރު" އަށް ހަދާލި ގޮތް ހަނދާނަކުން ފޮހެވިގެންނެއް ނުދެ އެވެ. "މިހާރު" އަކީ އޭގެ ނަތީޖާ އެވެ. ހިތްވަރު އެލުވާނުލައި މިދިއަ ތިން އަހަރު ކުރި މަސައްކަތް މިއޮތީ ކާމިޔާބުގެ އައްސޭރީގަ އެވެ. ދެން ވެސް ފެންނާނީ މިނިވަން، ޒަމާނީ، އަދި ތެދުވެރި ނޫސްވެރިކަމެކެވެ.