ރިޕޯޓް / ކޮވިޑް-19

ކަރަންޓީނު ނިމުނުއިރު ޗުއްޓީ ހުސްވީ؟

ޗުއްޓީއަށް ރަށަކަށް ފުރަން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު، ލޯންޗަށް ލަގެޖުތައް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލޭގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ އިން ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ރަށަށް ގޮސް، ކޮވިޑް-19ގެ ކަރަންޓީނު ނިމުނު އިރު އޮތީ ޗުއްޓީ ހަމަވެ މާލެ އަންނަން ޖެހިފައި ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވީ މާލެއިން ރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން ޖެހުނު މުއްދަތު ވެސް ޗުއްޓީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، ވަޒީފާ ދިން ތަނުން ބެލީމާ ދޯ އެވެ؟

މި މައްސަލަ އެތައް ބަޔަކަށް އެބަ ދިމާވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި، މާލެ އިން ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން ތިބެން ޖެހޭ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނަކީ މި ހާލަތަށް އަމާޒުކޮށް ފާސްކުރި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ކަމަށް ބައެއް އޮފީސްތަކުން ނުބަލަނީ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމުގައި ކުރިމަތިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ހެދި ގާނޫނެއް ނަމަވެސް މި ގާނޫނުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް ކަމަށްވާ "ހާއްސަ ޗުއްޓީ" ހާއްސައެއް ނުވި އެވެ.

ނިކަމެތިކަން ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއަށް ވުރެ މުހިންމު ކަމެއް މި ވަގުތު ނެތީމާ، ވަޒީފާ ދޭ މީހުން ބުނި ގޮތަކަށް ރުހިގެން ތިބެން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ބުނީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދެނީ ރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީނުވާ ނަމަ ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަ މުއްދަތު ވެސް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އެހެން ނުހެދޭނެ ކަމަށާއި ޗުއްޓީ ގުނަން ޖެހޭނީ ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަ މުއްދަތު ނުހިމަނައި ކަމަށް ބުނުމުން އޮފީހުގެ ވެރިން ގާނޫނު މާނަކުރީ އެހެން ގޮތަކަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ބުނަނީ ގާނޫނުގައި އެ ބުނާ ހާއްސަ ޗުއްޓީ އަކީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ނުވަތަ ޕޮޒިޓިވް މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްވާ ހާލަތުގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ކަމަށް. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ ޗުއްޓީތަކުން ކަރަންޓީނު މުއްދަތު އުނި ނުވާ ގޮތަށް ދެވޭނީ އެޗްޕީއޭ އިން އަންގައިގެން ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިޔައީމައޭ ބުނަނީ. ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީނުވުން ބަލާނީ ޗުއްޓީއަށް ކަމަށޭ އެ މީހުން ބުނަނީ،" މިގޮތަށް ބަލާތީ ޗުއްޓީ ނުނަގަން ހުރި އެ މުވައްޒަފު ބުންޏެވެ.

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކޯޓުތަކުން ވެސް މި ކަމުގައި އެކި ގޮތަށް އަމަލުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެބަ އޮތެވެ. ނަމަވެސް ސިވިލް ސާވިސް އިން ވަނީ ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މުއްދަތު ޗުއްޓީން އުނިނުކުރާ ގޮތަށް ގަވައިދު ހަދައި ގެޒެޓް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އެހެން ބައެއް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ވެސް އެގޮތަށް އަމަލުކުރެ އެވެ. އެހެންވެ، މި ގާނޫނު އެކި ތަންތަނުން މާނަ މި ކުރަނީ އެކި ގޮތަށެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލަކު ވިދާޅުވީ ޗުއްޓީގެ މައްސަލާގައި ވަރަށް ގިނައިން ސުވާލު އަންނަ ކަމަށެވެ.

"ގާނޫނުގައި މި އޮންނަނީ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން އަޅާ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ދިޔުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފަރާތްތަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން. ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މި ބުނަނީ ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ރަށަކަށް ގޮސް ކަރަންޓީނުވުމަކީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫންހޭ އެހެންވެ އެއީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކެކޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު އޭނާ ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް މާނަނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ގާނޫނުން ސާފު ކަމަށެވެ. އޭނާ ހަވާލާ ދެއްވީ އެ ގާނޫނުގެ ހަތަރު ވަނަ މާއްދާގެ ހ. އަށެވެ. އެއީ؛

"އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ އައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށެއްގައި ހުރުމަށް ފަހު އެ ރަށް ދޫކޮށްދިޔުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓީން މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ގޭގައި ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ތަނެއްގައި ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެފަދަ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ގޭގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތަށް، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަކާ ނުލައި، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް، ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ އެވެ."

މި މާއްދާގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށެއްގައި ހުރުމަށް ފަހު އެ ރަށް ދޫކޮށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓީން މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ގޭގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގައި ކަރަންޓީނުވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން" ކަމަށް ބުނެފައި ވާތީ ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ އެހެން ކަމެއްގައި ގޮސްގެން ވެސް، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓީނުވާ ނަމަ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު އެއީ ޗުއްޓީ ކަމަކަށް ނުބެލޭނެ އެވެ.

މިހާ ސާފުކޮށް އޮންނައިރު ވެސް، ކޮވިޑުން ކުރިމަތިވި ހާސްކަން ފިލުވައިލަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުޑަކުޑަ ލުޔެއް ދޭން ވެސް ބައެއް މީހުން ބޭނުން ނުވަނީ އެވެ.

ޗުއްޓީއެއް ނަގާ އެންމެ އާންމު އެއް ބޭނުމަކީ އާއިލާއާ ބައްދަލުވެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރަން ކަމަށް ވާތީ، މާލޭގައި އުޅޭ މީހުން ރަށަށް ދާން އެބަ ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުން ދޭ ކުރު ޗުއްޓީކޮޅު ގޭގައި އެކަހެރިވެ ހުރެ ނިންމާލަން ޖެހުމަކީ އިންސާފެއް ނޫނެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 31 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 10%
icon sad icon sad 55%
icon angry icon angry 35%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަވަސް11

21 December 2020

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަރަންޓީނު އުވާލަންވެއްޖެ. ރައްޔިތުން ރަށު ބަނދުކޮށްގެން އުޅޭތާ 8 މަސްދުވަސް ވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޅަދުމަދު

21 December 2020

އަމިއްލަ ރަށުގަހުންނަނަމަ..

The name is already taken The name is available. Register?

އަޅޭ އެކަމަކު ކުރިން ބުނިނަމަ

21 December 2020

ލާރި ހަރަދު ކުރަންވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މިނިކާވަގު

21 December 2020

ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ފިއުލްސަފްލައިސް ގައިވެސް ކަންކުރަނީ ތިގޮތަށް. ކޮވިޑުގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތު އަންނަނީ ދައިލަތުގެ ވަކިބަޔަކަށް. އެޗްއާރުގެ ތިބޭބަޔަކު ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންކުރަނީ. ވާއެއްނުވާއެއް ނޭގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ އަލީ

21 December 2020

20 ދުވަސް ރިސޯޓުން ޗުއްޓީއަށް ދެއްވީ! 1 ދުވަސް ހޭދަވީ ރަށަށް ދިއުމުގެ ދަތުރަށް 10 ދުވަހު ކަރަންޓީނު! ޕީސީއާރު ނަތީޖާ ލިބުނީ 4 ވަނަ ދުވަހު! އަންހެނުންނާ ދަރިން އަދި މައިން ބަފައިން ކަރިރީ ހުރެވުނީ 4 ދުވަހު އަނެއްދުވަހު ރިސޯޓަށް އަންންނ ޖެހިއްޖެ! ދެން އަނެއްކަ ރަށަށް ދެވެން އޮތީ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް 20 ދުވަސް އެއްވި ދުވަހަކުން ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އެޗްޕީއޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ބުނީ000

21 December 2020

އެޗްޕީ އޭ ކޮން މައްސަލައެއް؟ އުސޫލު ހެދިފަ ހުންނަނީ ކަމަކު. ވަޒީފަ ދޭތަނުން އަމަލު ނުކުރީމަ ޝުކުރިއްޔާ އެޗްޕީއޭ އޯލަ. ޝުކުރިއްޔާ މިފްކޯ މަސްފިހާރަ ޖެހިނަމަ

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ އަލީ

22 December 2020

އެޗްޕީއޭ މައްސަލަ! ބޮޑު މައްސަލަ! މާލޭ މީހާ ރަށަށް ދަނީ ރިސޯޓް ދަނީ! ލޮންޑޮން ދަނީ އަންނަނީ ކަރަންޓީނު ނެތީ! އެޗްޕީއޭ އެއްމައްސަލަ ނެތީ! މައްސަލަ ތިބޭ ރިސޯޓް މީހާ ރަށަށް ދަނީމަ! އަންޑަސްޓޭންޑް އަންނަނީތަ!

The name is already taken The name is available. Register?

1235

21 December 2020

ނޫސް ވެރިންގެ ޒިންމާ ކޮބާތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

Aysh

21 December 2020

މިހާރު ނޫހުން ކެރެންޏަ "އެރޕޯޓް، އެސްޓީއޯ،އެމްޕީއެލް،އެމްތީސީސީ" ފަދަ ކުންފުނިތަކުގަ ސުވާލުކޮއްލަބަ ހާއްސަ ހާލަތުގެޗުއްޓީ އެތަންތަނުންދޭތޯ.އަޅުގަނޑައް އެގިފައޮތްގޮތުން އެސް ޓީ އޯ، އާއި އެރޕޯޓް އަކުން ނުދޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްގުތެދެއް

21 December 2020

ދިވެހިން ދިވެހިންގެ ގޮތުގަ. ގާނޫނެއް ގަވައިދެއް ނޯވޭ. މީހަކު ހެޔޮބަހެއް ބުންޏަސް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ. ތިމާ ހިތުހުރިހާގޮތަކަށް އުޅެންވީ. އެޔޯ މިނިވަންކަމަކީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުގައްދިމާ

21 December 2020

އަޖައިބެކެވެ އެކި އޮފީސްތަކަށް ލައްވައިގެން މިއުޅޭ ޕީއެސުންނަށްވެސް ވާވަރަކީ އެކި ތަނުގަ އެކި ގޮތަށް އަމަލް ކުރުމެވެ ލަސުން ދެފައި ގާތްނުވެއެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

ކަރަންޓީނު

21 December 2020

ކަންއޮތްގޮތް އެނގިތިބެ ރަށްރަށަށް ގޮސް ޝަކުވާކުރުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް. މިބަލިމަޑުކަމުގައި ދަތުރުފަތުރު ނުކޮށް ގޭގައި މަޑުކޮށްލުން ކީއްތަ؟ ދީނުގައިވެސް އޮންނަނީ ބަލިމަޑުކަމެއް އޮތް ތަނަކަށް ނުވަތަ އެތަނުން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް. ވީއިރު ފަރުދީ ޒިންމާއެއްވެސް މިކަމުގައި އެބައޮތްކަން ދެކެންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

Aysh

21 December 2020

ދީނުގަ ކަން އޮތްގޮތަށްތޯ ތިބޭފުޅާ ހުރިހާކަމެއް ކުރައްވަނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޝިއާ

21 December 2020

އެންމެ ފަހުން ކުފުރުވޭ! ދެންކޮން ޝަކުވާއެއް ތިކުރަނީ. އުޅޭނެގޮތަކަށް އުޅެންވީނު.

The name is already taken The name is available. Register?

Aysh

21 December 2020

ފަރުދީޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ނިކަމެތި މުވައްޒަފު މީހާތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮނިޓައްޕު ހަސަނު

21 December 2020

ވަޒީފާގައި އުޅެފަައި ގޮސް ގޭގައި 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ވާން ޖެހުމުން އުފާކުރަން ޖެހެނީ ސަބަބަކީ އަބި ދަރިންނާއި އެކު ފުރިހަމަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވާތީވެ. ތި ކަރަންޓީނު ވާން ނުޖެހޭ ނަމަ ރަށަށް ގޮސް ގިނަވަގުތު ހޭދަ ކުރާނީ ރަށުތެރޭގައި އުޅޭ ގްރޫޕްތަކާއި އެކު ކޮފީ ޝޮޕްތަކުގައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޅިޓައްޕު ހަސަނު

21 December 2020

ތިހެންވާނަމަ ރަގަޅު.. ކުޑަކުދިންނާ އެކު ގޭގައި ކަރަންޓީން އެއް ނުވެވޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

Aysh

21 December 2020

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. މަށްސަލައަކީ ކަރަންޓީން ވާންޖެހުމެއްނޫން. ކަރަންރީންވާމުއްދަތު ޗުއްތީއިންގުނާމައްސަލަ.ގާނޫންގަ ބުނާއެތި ވަރަށްސާފު.ދެރައީ މުއްސަދިންނާއި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނައް ނިކަމެތި މުވައްޒަފުންގެ އިހުސާސް ނޭގުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454