ޓެކްނޮލޮޖީ / އެންޑްރޮއިޑް

އައިފޯންގެ މައްޗަށް އެންޑްރޮައިޑް ކުރި ހޯދި ގޮތް

ސުމާޓްފޯންތަކަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި އައިފޯން: އެކަމަކު ލިބޭ އާމްދަނީ ބޮޑަސް ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަނީ އެންޑްރޮއިޑް ހިމެނޭ ފޯނުތައް

01 ޖުލައި 2017 - 08:04

6 comments
informative icon 61%

އައިފޯން ވިއްކަން ފެށިތާ 10 އަހަރު ވީ އެވެ. އެއީ މުޅި ސިނާއަތުގެ ކުރިމަގުގައި ތަފާތު މަންޒަރެއް ކުރަހާލި އުފެއްދުމެކެވެ.

އޭގެ 15 މަސް ފަހުން، އެ އުފާވެރި ޕާޓީ ނިމުމަކަށް ގެނައީ ގޫގުލް އިންނެވެ.

ގޫގުލްގެ އެންޑްރޮއިޑް ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ފޯނު ޖީ-1 ނެރުނީ، ޓީ-މޮބައިލްއާ އެކު ވީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން، ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2008ގަ އެވެ. އެއީ އައިފޯނާ އަޅާބަލާ ނަމަ ހިތްގައިމު އުފެއްދުމެއް ނޫނެވެ.

އެކަމަކު ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި މި ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަން އެހިސާބުން އެ އޮތީ ފެށިފަ އެވެ. އަދި 2011 ގެ ކުރީކޮޅު އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ވެގެން ދިޔައީ އެމެރިކާގައި އެންމެ މަގުބޫލް ސްމާޓްފޯމް ޕްލެޓްފޯމަށެވެ. އަދި އެޕަލްގެ އޭރުގެ ސީއީއޯ ސްޓީވް ޖޮބްސް، އެންޑްރޮއިޑާ ދެކޮޅަށް "ހަނގުރާމަ" އިއުލާންކުރެއްވި އެވެ.

އަހަރެމެންނަށް މި ފެންނަ ކަހަލަ މި ޒަމާނުގެ ހިތްގައިމު ސްމާޓް ފޯންތައް އުފެއްދީ އެޕަލް އިންނެވެ. އެކަމަކު އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ ފޯނުތަކާއި އެހެން ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުންތަކާ އެކު މާކެޓްގެ ބޮޑު ބައެއް އަތުލީ އެންޑްރޮއިޑުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވިއްކި ސްމާޓްފޯންތަކުގެ 86 ޕަސެންޓް ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެންޑްރޮއިޑް އެވެ.

އެންޑްރޮއިޑްގެ މި ކުރިއެރުމަކީ، އައިފޯން ނެރުމާ އެކު ޝޮކެއްގައި ތިބި އެންޑްރޮއިޑްގެ ޓީމަށް ބަލާއިރު، އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

"ސުމާޓްފޯން ތަރައްގީކުރަން އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އިން މަސައްކަތް ފެށީ ހަމަ އެއްވަގުތެއްގައި،" އެޕަލް އާއި ގޫގުލް، އިންގިލާބީ ވާދަވެރިކަމަކަށް ދިޔަ ދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮތެއް ލިއުއްވާފައިވާ ފްރެޑް ވޮޖެސްޓީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މޮބައިލް އާލާތްތަކުގެ އުފެއްދުމުގެ ތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާނުވާ އެނގި ތިބެ ވަދެގަތުމަށް ގޫގުލް އިން އެންޑްރޮއިޑް ގަތީ 2005 ގަ އެވެ. އޭރު އެއީ އެ ދާއިރާގައި އަދި އަލަށް ފަށައިގެން އުޅުނު ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުކޮށް 2006 ގައި ގޫގުލްގެ އެންޑްރޮއިޑް ޓީމުން ފެށީ އަމިއްލަ ސޮފްޓްވެއާ އާއި ބްލެކްބެރީ ކަހަލަ އަމިއްލަ ފޯނެއް ނެރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ކުރިން މީހަކަށް ނުފެންނަ ކަހަލަ ހިތްގައިމު ޑިވައިސްއެއް ޖޮބްސް އާންމުކޮށް ދައްކާލެއްވީ ޖެނުއަރީ 2007 ގަ އެވެ. އެ ހަފުލާ ފެށި އިރު އެންޑްރޮއިޑްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ އެންޑީ ރުބިން އިންނެވީ ކާރެއްގަ އެވެ. ޑްރައިވަރު ކައިރީގައި ކާރު މަޑުކުރަން ވިދާޅުވީ އެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންލައިންކޮށް ބެއްލެވުމަށެވެ.

"ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ،" އައިފޯން ފެނިވަޑައިގަތުމުން ހައިރާންކަމާ އެކު ރުބިން އަށް ވިދާޅުވެވުނެވެ.

"އަހަންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ އަހަރެމެންގެ ފޯނު ނެރޭނެހެންނެއް."

މައިކްރޮސޮފްޓް، އެންޑްރޮއިޑް އަދި އެޕަލް

އެންޑްރޮއިޑް ޓީމު އަލުންބަލުން އެ މަސައްކަތްތައް ފެށީ އެވެ.

"ކުރީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލީ. އެންޑްރޮއިޑްގެ ފުރަތަމަ އާލާތް އަލުން ޑިޒައިންކުރީ،" ވޮޖެސްޓީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިފޯން ގޮތަށް ބޮޑު ޓަޗް ސްކްރީނެއް އެންޑްރޮއިޑްގެ ފުރަތަމަ ފޯނުގައި ހިމެނުނަސް، އެއީ އައިފޯނަށް އޮތް ބިރަކަށް ނުވި އެވެ. އެކަމަކު ބިރަކީ އެ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ރޭވުންތެރިކަމެވެ.

އެޕަލްއާ ތަފާތުކޮށް ގޫގުލް އިން އެންޑްރޮއިޑް ދޫކޮށްލީ ހުޅުވިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަކަށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އާލާތްތައް އުފައްދާ މީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް އެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ގެންގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމެވެ. ނަތީޖާ އަކީ 2010އާ ހިސާބަށް އައިއިރު މޮޓޮރޯލާ، ސެމްސަންގު އަދި އެޗުޓީސީ ކަހަލަ އެތައް ކުންފުންޏަކުން އެންޑްރޮއިޑް ހިމަނައިގެން އުފެއްދި ފޯނުތަކުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރު ފުރުމެވެ.

އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކޮށްގެން ގޫގުލް އިން އަމިއްލަ އަށް ނެރުނީ ވަރަށް މަދު ފޯނެކެވެ.

"އެންޑްރޮއިޑަށް ބިނާކޮށް އެތައް ވައްތަރެއްގެ އާލާތްތައް ހަދާ ބޮޑު ލަސްކަރެއް އެބަ އޮތް،" ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ޓުއޮންގް ޖުއެއް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީހުން ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް އަދި ތަފާތުކޮށް އެކި އެއްޗެހި ހަދާނެ އެތައް ބަޔަކު އެވަނީ ލިބިފައި."

ޖޮބްސް އަށް އެގޮތެއް ގަބޫލެއްނުކުރެއްވުނެވެ. އޭނާ ގަބޫލުކުރެއްވީ ފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތަޖުރިބާ އެޕަލް އަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ އުސޫލެވެ.

"އެންޑްރޮއިޑް އަސްލު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅިފަޅިވެފައި،" ޖޮބްސް، 2010 ގައި، ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ޖޮބްސް އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ކުރިން އެޕަލްއިން ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާ އަށް ބިރުވެރިކަމެއް އިހުސާސްކުރެއްވިދާނެ އެވެ. ކޮމްޕިއުޓަ އުފައްދާ އެހެން އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ސޮފްޓްވެއާތައް ތައްޔާރުކުރަން ފެށުމުން، އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއަށް ދެމިގަތެވެ.

"އަހަންނަށް ހީވަނީ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކަން ކުރި ގޮތަށް ގޫގުލް އިން ވެސް އޭނާއަށް އެފަދަ ގޮތެއް ހަދާފާނެތީ ޖޮބްސް ކަންބޮޑުވިހެން،" ވޮޖެސްޓީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުމާޓްފޯންތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުތަކުގައި އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރޭ

ޖޮބްސް 2011 ގައި އަވަހާރަވުމާ އެކު ނެރުނު އޭނާގެ ބައިގްރޮފީގައި، އެންޑްރޮއިޑާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް އިއުލާންކުރިކަމަށް، އޭނާއާ ހަވާލާދީ ލިއެފައިވެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ސިފަކުރައްވަމުން ޖޮބްސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއީ "ވަގަށް ނަގާފައިވާ އުފެއްދުމެއް" ކަމަށެވެ. އެޕަލްއަށް ލިބޭ އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ކޮންމެ ލާރިއެއް ހޭދަކޮށްގެން ނަމަވެސް "އެ ނުބައި ރަނގަޅުކުރަން" އޭނާ ވައުދުވެވަޑައިގަތެވެ.

އެޕަލް އިން ވަނީ އެންޑްރޮއިޑާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އެތައް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ގޫގުލް އާއި އޭގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ލަރީ ޕޭޖް މަގުން ކައްސާލާ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ.

ޖޮބްސް އިއުލާންކުރެއްވި ހަނގުރާމައާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން 2013 ގައި އޭނާގެ ރައްދު އައީ "އެކަން އެހާ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް އެބަ ދޭހޭ" ކިޔާފައި ކުރެއްވި ސުވާލަކުންނެވެ.

ހަގީގީ ޖަވާބަކީ، ސުމާޓްފޯނުގެ ހަނގުރާމަ ދެ ކުންފުންޏަށް ވެސް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ދާ ކަމެވެ.

ދާދި ފަހުން ގޫގުލް ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންޑްރޮއިޑްގެ ދެ ބިލިއަން އާލަތް ބޭނުންކުރަމުން ދިއުމުގެ ލަނޑުދަނޑި އެވެ. މިއީ ގޫގުލް އަށް އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ކަމަށްވާ ޖީމެއިލް އާއި ގޫގުލް ސާޗް އަދި ގޫގުލް މެޕްސް ޑެސްކްޓޮޕްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ސުމާޓްފޯންތަކުގެ ޒަރީއާ އިން ވެސް އެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލުމެވެ.

އަނެއް ކޮޅުން އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މާކެޓް އަތްދަށުލައިގެން ސުމާޓްފޯންތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ފައިދާއެއް އަތުލާފައި ވަނީ އެޕަލް އިންނެވެ. އަދި ގޫގުލް އިން އެންޑްރޮއިޑް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ އައިއޯއެސް އިން އެޕަލް އަށް ލިބޭ ލާރި ގިނަ އެވެ.

މާޗު މަހު ނިމުނު ކުއާޓަރުގައި އައިފޯނާއި އައިޕެޑްސް ވިއްކައިގެން އެޕަލްގެ އާމްދަނީ އުޅެނީ 36 ބިލިއަން ޑޮލަރުގަ އެވެ. ގޫގުލްގެ މައި ކުންފުނި އަލްފަބެޓަށް، "އެހެން އާމްދަނީތަކު"ގެ ބައިން، އެ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 3.1 ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެ ބައިގައި ހާޑްވެއާ އުފެއްދުންތަކާއި ގޫގުލް ޕްލޭ ހިމެނެ އެވެ.

އެކަމަކު ގޫގުލް އަކީ ހަމައެކަނި ހާޑުވެއާ އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. އެއީ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ މައި ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި މޮބައިލް މެދުވެރިކޮށް އިސްތިހާރުތަކުން އާމްދަނީ ހޯދައިދޭން ގޫގުލް މިސްރާބު ކޮށްދެނީ އެންޑްރޮއިޑުންނެވެ.

"އެޕަލް އިން މަސައްކަތްކުރަނީ ފޯނާއި ޓެބްލެޓްސް ވިއްކަން،" ޖުއެން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާ ހިލާފަށް ގޫގުލް އިން "ބޭނުންވަނީ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން."

މިއީ ސީއެންއެންގެ ސެތު ފިގާމެން، ޖޫން 28 ގައި ލިއުނު ރިޕޯޓެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

6 ކޮމެންޓް, 9 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 56%
icon sad icon sad 22%
icon angry icon angry 22%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަލީ

01 July 2017

އެންޑުރޮއިޑަކީ ފޯނެއްނޫން...އެއީ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްއެއް... އައިފޯނަކީ ފޯނެއް. އައި އޯސް އެޅޭނީ އައިފޯނަކަށް އެކަނި.. އެންރޮއިޑް އެޅޭ ވަރަށްގިނަ ބުރޭޏްޑްގެ ފޯން ހުރޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

ނޖނޖ

01 July 2017

މުޅި ދުނިޔެ އެޕަލްއާ ހަނގުރާމަ ކުރަނީއެވެ. ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް އެކުވެގެންނެވެ. ސުވާލަކީ އެޕަލް ބަލިވާތަން ފެނޭހެއްޔެވެ؟ އެޕަލް ފަށައިގެން ޓެކްނޮލޮޖީ ފައްކާނުވެ އުޅެނީސް އެ ވަގަށް ނަގައިގެން ނުވަތަ އެކޮޕީކޮއްގެން އެންޑްރޮއިޑް ކުރިހޯދަން އުޅުނަސް އެޕަލް ފަހަތަކަށް ނުޖެހެއެވެ. އަދިވެސް ދުނިޔެ ގޫގްލްގެ އަތް ދަށަށް ދިޔަ ނުދިޔުމަށް އާފަލު ކުންފުނިން ކުރާ ހަނގުރާމައަށް އަހުރެން ތާޢީދެވެ. ސްޓީވް މަރުވުން އެއީ އެޕަލްގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޮޑުބައެއް ގެއްލުމެވެ. މިއަދު އެޕަލްގެ އުފެއްދުން ތަކުގައި މަދުންނަމަވެސް ފެންނަ އުނި ކަންތަކުގެ ސަބަބަކީ އެއީއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިސްޓްރީ

01 July 2017

އައި ފޯނަކީ މުޅިން އަލަށް އީޖާދުކުރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ އިންވެންޝަނެއް ނޫނެވެ. އޭގެކުރިން އޯޓޫ އާއި، ބްލެކްބެރީއާއި، ނޮކިޔާ ބޭނުންކުރަމުން އައީ އެފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ސްކްރީންތަކެވެ. އެޕަލްގެ ތަފާތަކީ ރީތި ޑިޒައިނަކާއި، އޯއެސްގެ ތަފާތެވެ. އޭރު އެކަން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެޕަލް އާއި މައިކްރޯ ސޮފްޓަށެވެ. ސަބަބަކީ ރަނގަޅު އޯއެސް އެއް ގެންގުޅެނީ އެދެބައި މީހުންނެވެ. ލިނަކްސްގެ ވާހަކަ އަދި ތަފާތެވެ. އެހެންކަމުން އޯއެސްއެއް ވީމާ، ފީޗާތައް ގިނަވީ އެވެ. ބައެއް މީހުން ހީކުރާގޮތަށް މުޅިން އާ އީޖާދެއް ކުރީއެއް ނޫނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކައުންސެލަރު

01 July 2017

އެޕަލް ފޯނެއް ގެންގުޅުމެކޭ ނޫޅެންއުޅޭ އަންބަކު ގެންގުޅުމެކޭ ނެތްހަމަ އެއްވެސް ތަފާތެއް....... ލައްކަ ވާހަކަ މިބުނީ..

The name is already taken The name is available. Register?

ނާހިދު

01 July 2017

ބެއްޔާ ކޮސްނުގޮވާ.. ބެއްޔާ މެންފަދަ މީހުނައް އެއްމެ ރަނގަޅުވާނީ ނޮކިޔާ ބައްތި ފޯނެވެ. މިއަދު މާރކެޓުފައި އަގުހުރީ ޔޫ އެސް ޑޮލަރ 5 ކަމުން ބެއްޔާމެންގެ އަތްފޯރާ ފަށުގައި އެހުރީ.. މިދެއްކުނީ ލައްކަ ވާހަކަ.!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަޖް

02 July 2017

އަދި ކިރިޔާ މިފެނުނީ ކައުންސިލަރަކު ތެދުބުނި ތަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454