ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއަކުން ސެޓެލައިޓްތައް އަންދާލަފާނެތީ ޕެންޓަގަން ބިރުން

އެމެރިކާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާރުގަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގަ އެވެ. އެއީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ކަމަށް ވި ނަމަވެސް އެވެ. އެހެން ގައުމެއްގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ބިރުވެރިކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ އެއީ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ.


ޕެންޓަގަން އިން މިހާރު އުޅެނީ ބިރުންނެވެ. ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރަކުން ސެޓެލައިޓްތައް އަންދާލަފާނެތީ އެވެ. މިއީ ވެސް، އެމެރިކާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާ ނޫން ބަޔަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މުއާސަލާތީ ސެޓެލައިޓްތަކަކީ ދުނިޔެ އަށް ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަން އެމެރިކާ ނޫން ބަޔަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާ އިން، ސެޓެލައިޓްތަކަށް ހަމަލާދޭނީ، އެމެރިކާ ދެކޭ ގޮތުގައި، އޭގެ މުހިންމުކަން ނޭނގޭތީ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސް އިން ޝާއިއުކުރި "ސްޕޭސް ސްޓްރެޓެޖީ" ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޕެންޓަގަން އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތާމަ އަކީ، ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ހުރުމެވެ. އަދި އެއީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކޮށްފާނެ އެއްޗަކަށް ވުމެވެ.

ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރާ ބެހޭ ގޮތުން 1967 ގައި އެކުލަވައިލި "އައުޓާ ސްޕޭސް ޓްރީޓީ" މުއާހަދާގައި، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވެ އެވެ. މިއީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ހުރި ހުރިހާ ގައުމަކުން ބޯލަންބަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެކަމަކު، އެމެރިކާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، މި ފަދަ ކޮންމެ އެއްބަސްވުމަކުން، އެމެރިކާ އިސްތިސްނާވާންޖެހެ އެވެ. އެމެރިކާގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ހުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަދި ބޭނުންުކުރުމަކީ ވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

ޖައްވުގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށް، ސެޓެލައިޓްތައް އަންދާލައި، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން ގޮއްވާލަން ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ ޝަކުވާކުރާއިރު، އެ ފަދަ ހާލަތަކަށް ދުނިޔެ ބަދަލުވަމުން ދަނީ އެމެރިކާގެ ސަބަބުންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ހިސޯރުކުރަން އެމެރިކާއިން ހަންފެތުރުމެވެ. އެމެރިކާ ކުރާ ޖެއްސުންތަކަށް ކެތްނުކުރެވުމެވެ. އެމެރިކާ އަށް ނުވެ އޮތް ކަމެއް އެހެން ބަޔަކު ކުރިއަ ނުދިނުމެވެ. އެމެރިކާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް އެހެން ގައުމުތައް ގުރުބާންވާންޖެހުމެވެ.