ދުނިޔެ / ހަމާސް

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ހަމާސް ރައްދު ދޭނެ

ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ސިޔާސީ ގޮފީގެ ވެރިޔާ އިސްމާއީލް ހަނިއްޔާ --ފައިލް ފޮޓޯ އޭއެފްޕީ

21 ނޮވެމްބަރ 2021 - 11:53

ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތަކީ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ކަނޑައެޅުމުން އެކަމާ ކުރިމަތިލުމަށް، ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

ހަމާސްގެ ސިޔާސީ ގޮފީގެ ވެރިޔާ އިސްމާއީލް ހަނިއްޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ދާހިލީ ވަޒީރު ޕްރިތީ ޕަޓޭލް އިއުލާން ކުރެއްވި އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ނިންމި ވަރަށް އުދުވާނީ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުން އިއްޔެ އާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ސަހްޔޫނީ ދައުލަތުގެ އަޅުވެތިކަމާ އެއްކޮޅަށް އިނގިރޭސި ދައުލަތް ޖެހިފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްދޭ އެ ނިންމުން، އެ ޖަމާއަތުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ޔަހޫދީންނަށް، ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ބުނާ ވާހަކައަކީކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް ވެސް ހަމާސްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިންތިޒާމުކުރާ ކޭމްޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް، ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފައިލް ފޮޓޯ އޭއެފްޕީ

"މި ހަރަކާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި، އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އެ ނިންމުމަކީ، އަހަރެމެންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ނުވަތަ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހީނަރުކޮށްލުމަށް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް ނިންމުމެއް. ފަލަސްތީނުގެ ބިން އަނބުރާ ހޯދުމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ޖިހާދު ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ހައްގާއި، ބައިނަލްއަގުވާނީ ގާނޫނުތަކާ ވެސް ހިލާފު ނިންމުމެއް،" ހަމާސްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެ ޖަމާއަތުން ބުނި ގޮތުގައި އިންތިހާބީ އުކުޅެއްގެ ގޮތުން، އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ އެއްކޮޅަށް ޖެހިގެން ނިންމާ މިފަދަ ސިޔާސީ ނިންމުންތަކަކީ، އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މިނިވަންކަމުގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގައި، އިނގިރޭސި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އުފެދިފައިވާ އެއްބައިވުމުގެ ޝުއޫރުތަކަށް، އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވެސް އިސްމާއީލް ހަނިއްޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ފަލަސްތީނުގެ ސިޔާސީ އަދި ޖިހާދީ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، ފަލަސްތީނުގައި ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވައިލަން، ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސަށް ދަތިވާނެ އެވެ. އަދި މި ނިންމުމުގެ ގެއްލުން ލިބޭނީ އިނގިރޭސި ވިލާތަށާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމާއަތްތަކުން ބުންޏެވެ.

0 ކޮމެންޓް, 4 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 50%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 50%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454