ދުނިޔެ / މިއަންމާ

މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާތީ މިއަންމާ އަށް އަލްގައިދާ އިން އިންޒާރުދީފި

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅުނު ގެއެއްގައި އަލިފާން ޖަހާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

7 comments
happy icon 90%

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް މިއަންމާ އަށް "އަދަބު" ދޭނެ ކަމަށް އަލް ގައިދާ ޖަމާއަތުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

"މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ދޭ އަނިޔާގެ ރަހަ މިއަންމާ ސަރުކާރަށް ވެސް ދައްކާލާނަން،" އަލް ގައިދާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގައި އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދިން ޖަމާއަތުން ވަނީ މިއަންމާގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނަށް އެހީ އާއި ހަތިޔާރު އަދި އަސްކަރީ ގޮތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިންނާއި ބުޑިސްޓުން ދޭ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިޔަ ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 400،000 އަށް އަރައިފަ އެވެ.

މިއަންމާގައި އެންމެ ފަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަން ފަށާފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 25 ގަ އެވެ. މިއަންމާ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

7 ކޮމެންޓް, 203 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 92%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 4%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މަލިކައްޑޫ

15 September 2017

މިހާރު މައްސަލަވެސް ހައިޖެކް ކޮއްލީ. މުސްލިމުންނަށް އޮތް ހަމަދަރުދީ އެއަނބުރާލީ ކުޑަކުދިން އަންދާ ބުޑިސްޓުން ގެ ކޮޅަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

މަލިކް

15 September 2017

މިއީ އިޒްރާއީލްގެ އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީއިން ހިންގާ ގްރޫޕެއް. ބޭނުންވާއިރަށް މިކަހަލަ އޯޑިއޯ ޓޭޕްތައް ނެރޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަންނާނު

14 September 2017

މިއާޓިކަލް ލިޔުނު މީހާޔަށް ސެޕއޓެމްބަރ 11 ގަ އެމެރިކާއަށް ހަމަ ލަދިނީމިޖަމާއަތުންކަން އެނގޭނަމަ މިޔަންމާއަށް ހަމަލ ދިނުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމަކަށް އެމީހުނަށް ވާނެ. ހާހެއްނެތް.އެވާނި މެއްސެއް ފޮޅާކުންކަހަލަ ކަމަކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

Abdul Latheef

15 September 2017

ދޮގެއްވެސް ނޫން.................................ހަހަހަހަ

The name is already taken The name is available. Register?

ވައްޑޭ

14 September 2017

ކަލޭމެން ހަމަދީފިއްޔާ އަނެއްދުވަހު އެމެރިކާ އަންނާނެ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކާ މިޔަންމާ މިހުން ސަލާމަތް ކުރަން.އަދި މުސްލިމުން އެހިސާބުން ގޯސްވީ

The name is already taken The name is available. Register?

ކަވާ

14 September 2017

މިކަމަކީ މިޔަންމާގެ ބުދިސްތުންގެ ނިމުން ކަމަށް ވުން ގާތް. ހެދޭ ގޯހުން ލިބޭހަލާކު އަބަދުވެސް ފެނޭ.ކަމަކަށް ދޭން ޖެހޭ އަދަބެއް ނުން އެމިހުން އެދެނީ. އެރަހަ އެމިހުނަށް ލައްވާށިއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސޭޓު

14 September 2017

ﷲ އަކްބަރު. މުސްލިމުންނަށް ނަސްރު ލިބުން ގާތްވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!