ސަައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 12) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.


އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ރަހަފް މުހައްމަދު އަލް ގުނޫނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމާޔަތް ދޭން އުޅުނީ އޮސްޓްރޭލިއާ އިންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ކަންކަން ލަސްވާން ފެށުމުން އދ.ގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީގެ އެދުމުގެ މަތިން ކެނެޑާ އިން ވަނީ ހިމާޔަތް ދީފަ އެވެ. ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ހަމަޖެހުމާ އެކު ރަހަފް ވަނީ އެ ގައުމަށް ފުރައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަހަފް ބެންކޮކަށް ދިޔައީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަށްދާ ޓްރާންސިޓް ޕަސިންޖަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ތައިލެންޑް ވިސާ ނެތުމުން އަނބުރާ ކުވޭތަށް ފޮނުވާލަން އުޅުމުން ރަހަފް ވަނީ އެއާޕޯޓް ހޮޓަލުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ބަންދުވެ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީ ހޯދައިފަ އެވެ.

ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ކެނެޑާ އިން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ.

"ރަހަފް އަށް ހިމާޔަތް ދޭން އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އެޖެންސީން ހުށަހެޅުމުން އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ގަބޫލް ކުރީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައުދީގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި، އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން ދޫކޮށްލުމަށް ކެނެޑާ އިން ގޮވާލުމުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މައްސަލަ ގޯސްވެފަ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސައުދީން ވަނީ ކެނެޑާ ސަފީރު ފޮނުވާލުމަށް ފަހު ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލައިފަ އެވެ.