ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވަނީ ދަރަނި ބޮޮޑުކަމުން، އިތުރު ޓެކްސްތައް ނަގާނެ: އެމްޑީޕީ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވަމުން ދަނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވުމުން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރާ ރިޒާވްގައި އެންމެ ފަހުން ހުރީ 220 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 120 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އިންޑިއާ އިން ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރަން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ މި މަހުގެ ކުރިން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ނަގާފައިވާ ލޯނަކަށް 75 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ރިޒާވްގައި ބާކީ ހުންނާނީ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެކަން ފޫބައްދަން 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓީ ބިލް ވިއްކަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގިނަ ބޭންކްތަކުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދާނެ ސަރުކާރުން އިތުރަށް ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަމުންދާ ތަން. އިއްޔެ ވެސް ފެނިގެންދިޔަ ބިޑަކާ ނުލައި ރާއްޖޭގެ އިތުރު ރަށްތަކެއް ވިއްކަން ލިސްޓުކޮށްގެން އުޅޭ މަންޒަރު." އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ތައާރަފްކުރި ފަހުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވެ، ދަރަނި ބޮޑުވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ސީދާ ސެންޓްރަލް ގަވަމެންޓުން އޯ ކުރާ 962 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި އެބަހުރި. މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް އަރަން އެމްއޭސީއެލް އިން ނަގާފައިވާ ލޯނެއް. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އެބައޮތް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ސޮވަރިން ގެރެންޓީ ދީފައި،" އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދަރަނި ފޫބައްދަން އިތުރު ޓީ ބިލްތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކަން މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ އެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވެރިވެގަތުމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ. އިގުތިސާދީ ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް ކުރިމަތިވި ގްރީސް އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި އޮތީ އެ މައްސަލަ ކަމަށާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޓީ ބިލް ވިއްކުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕޮލިސީ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަން ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުން އިގްތިސާދަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫއުތަކުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތް ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެތެރެކުރާ ހުރިހާ މުދަލަކުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާފައިވާއިރު އާންމު ރައްޔިތުން އަތުން އަދިވެސް ޑިއުޓީ ނަގަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބައޮތް އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަދަދު އިތުރުވިޔަސް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ކުޑަވެފައިވަނީ. އެއީ މި ދެންނެވިހެން ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލާފައި ވީމަ. އެކަން ފޫބުއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މި ކުރާ ކަމަކީ އާ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލެމުން މިދަނީ. ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނީމާ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް އެބަ ބޮޑުވޭ،" އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މުއްސަނދިކަން އިތުރަށް މުއްސަނދި ކުރުމަށާއި އާންމު ރައްޔިތުން އިތުރަށް ނިކަމެތި ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ އަގު ކުޑަ ކުރަން އާންމު މުދަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ.