ވިޔަފާރި / ބ. އަތޮޅު

ހަ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

"ބާ އެޓޯލް ފެސްޓިވަލް" އިފްތިތާހު ކުރަން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު.--- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އަމިއްލަފުށިން،  އަލީ ޝިނާން، މިހާރު އަދި

11 މެއި 2018 - 08:10

13 comments

މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް، ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެ އަތޮޅުގެ ހަ ރިސޯޓަކުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވް ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އަތު ގުޅާލާފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސޮނެވާފުށި، ފޯ ސީޒަންސް، ދުސިޓް ތަނި، ވައްކަރު، އަމިއްލަފުށި އަދި ފިނޮޅުންނެވެ.

"ބާ އެޓޯލް ފެސްޓިވަލް" އިފްތިތާހު ކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

"ބާ އެޓޯލް ފެސްޓިވަލް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތް އިފުތިތާހު ކުރީ ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮންނަ ބޮޑު ފިނޮޅެއްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ރިސޯޓަކުން ވެސް ޚާއްސަ ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް، ހަ ރިސޯޓުގެ ކެއުންތައް އެއް ތަނަކުން ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ދީފަ އެވެ.

ރިސޯޓުތަކެއް ގުޅިގެން އަތޮޅެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ފެސްޓިވަލް އިފްތިތާހު ކުރީ ރިސޯތުތަކުގެ ޝެފުން، ޚާއްސަ ދަންމަރެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރުމާ އެކު އެވެ. ޝެފުންގެ އިތުރުން ރިސޯޓުތަކުގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރުންނާއި މެރިން ބަޔޮލަޖިސްޓުން ވެސް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

"ބާ އެޓޯލް ފެސްޓިވަލް" އިފްތިތާހު ކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑްގެ ސީއީއޯ މާކް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

"މި ފެސްޓިވަލްގެ އަމާޒަކީ ޑެސްޓިނޭޝަނެއް ގޮތަށް ބ. އަތޮޅު އިޝްތިހާރު ކުރުން. މިހާރު އިޝްތިހާރު ކުރަނީ ރާއްޖެ އެކު އެކީގައި. ދެން މި ހުންނަނީ ވަކި ރިސޯޓުތައް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރު ވާނީ ރިސޯތުތަކުން ގުޅިގެން މިފަދަ ކަންކަން ކުރީމާ،" ބ. އަތޮޅު ފެސްޓިވަލް ރޭވުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި، އަމިއްލަފުށި އަދި ފޮނޮޅު ހިންގާ ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑުގެ ސީއީއޯ މާކް ހޭހާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމިއްލަފުށީގައި ހުންނަވައިގެން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާކް ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ހަރަކާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ދެން އޮތް ހަރުފަތަށް ގެންދަން ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުއާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ވެސް މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބާ އެޓޯލް ފެސްޓިވަލް" އިފްތިތާހު ކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޝެފުން.--- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މިއީ ރާއްޖޭގައި، ރިސޯޓުތައް ގުޅިގެން އަތޮޅެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މި ހަރަކާތް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް މާކް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބ. އަތޮޅު ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޯގަސްޓް ތިން ވަނަ ދުވަހާ ހަމަ އަށެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގައި އޮންނާނީ، ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ރިސޯޓުގެ އިތުރުން، ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ކައިރި އެހެން ރިސޯޓުތަކަށް ކާން ދިއުމުގެ ފުރުސަތެވެ.

"ބާ އެޓޯލް ފެސްޓިވަލް" އިފްތިތާހު ކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބައެއް ޑިޝްތައް.--- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އެގޮތުން ފެސްޓިވަލްގެ ކޮންމެ ހަފުތާ އަކު ވެސް، އެ ހަފުތާ އަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިސޯޓަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ރިސޯޓެއްގެ ޑިޝްތައް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން ރިސޯޓުތަކުގެ ގެސްޓުންނަށް ހުޅުވާލާނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް މިފަދަ ކަމެއް ރިސޯޓުތަކުން ފެށިއިރު، އަންނަ އަހަރުގެ ފެސްޓިވަލްގައި ކެއުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ވެސް ހިމަނާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 29 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 76%
icon sad icon sad 7%
icon angry icon angry 17%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނަރެލް

11 May 2018

ކުޑަ ޖޯކަރު،ބޮޑު ޖޯކަރު ދެކުދިންނަށްވެސް މާމޮޑަށް އެނގެނި ހުވަފެންފުއްޓަށް ކުޑަކުދިން އާދޭ މިލާދޫ އަދި ޑަބުލިޔު ރިޓްރީޓް އަށް ކުޑަކުދިންނަކަށް ނާދެވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ރާބޮޑޭ

11 May 2018

ދެންފަހެ ބުނަން އެއްޗެއްގެ ބޮޑުކަމުން މަ ފާފަ ވެރިވެދާނެތީ ނުބުނެ ހުއްޓަލައިފީމެވެ من حسن ا سلام مرء تركه مالا يؤ نيه

The name is already taken The name is available. Register?

ވައިވައި

11 May 2018

ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުން މަހަކު 300 ޑޮލަރަށް ވުރެން ބޮޑު މުސާރަ އެއް ލިބޭނަމަ ރިސޯރޓް ތަކުގައި ތިބޭ ދޮން ޖީއެމް މެން ބަލަނީ އެފަދަ މަގާމަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރު މީހަކު ގެނެވޭތޯއޭ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތައް ތަރައްގީ ކުރީ އެއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭން ބަޔަކު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުންނޭ އޭގެ ތެރޭގަިއ މާލޭގައި ތިބި ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ އޯނަރުންނާއި އަދި އައްޑު އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އައްޑޫގެ ކުރީގެ ޖެެނެރޭޝަން ގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔެއް ގެ ސެކްރިފައިޒް އެއްވެއޭ އޭގައި މިއަދަކީ އޭގެ ފޮނި މޭވާ ލިބޭ ދުވަހޭ އެކަމަކު މިއަދު ދިވެއްސަކަށް ރިސޯރޓެއްގެ ޖީއެމް މެން ކަން ވެސް އަދި ޑިރެކްޓަރ ކަން ވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަން ރިސޯރޓް އޯނަރުންނަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން އެމަގާމް ތައް ބޭރު މީހުންނަށް ދިނުން އެއީ މަމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެއްވެސް ގޮތަކުން އެއްވެސް ގޮތަކުން މަމެން ގަބޫލު ނުކުރާނަމޭ ޓެލްމީ ވައި ޑޫ އައި ހޭވް ޓު ބިލީވް ޔޫ ޓެލް މީ ވައި ޖަސްޓް ޓެލް މީ ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި...

The name is already taken The name is available. Register?

ރާބޮޑޭ

11 May 2018

ތިޔަބުނާ އޮކިއުޕަންސީ އަކާ ފެންސީއަކާ މތިވިއަސް ބ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތިކަމުން ކުރާނެފައިދާ ނެތެވެ މިބުނީ ހަމަނެތެވެ އިޖްތިމާޢި އެހީގެ ގޮތުގައި އެންމެ 50 ހަކަށް ޑޮލަރު ވެސް ބ.އަތޮޅުގައި މީހުންދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް ތިޔަ ހަރިސޯޓުން ކުރެ ރިސޯޓަކުން ދިއްކޮށްލާފަނޯންނާނެކަން ބ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ނަށް އެގޭނެއެވެ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ކޮލިގެ މީހުންނަށެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަރެލް

11 May 2018

ތިހެން ނުބުނޭ ބ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގަ ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ޕްރީސްކޫލް އަޅާދީފަވެސް އެބަހުރި ބައެއް ރިސޯޓުތަރުން އިޖުތިމާއީ ކިތަންމެ ކަމެއްކޮށްދެމުން މިހާރުވެސް އެބަދޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޖީބަށް ޑޮލަރުކޮޅެއް ނުވަންނާތީ އެވާހަކަ ތިބުނީ ދޯ ތި އައްޗިގޮތް ދޫކޮށްލަބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

އަތްފުނާ

11 May 2018

ކ އަތޮޅު ނަގާފައި ރިޒޯޓް ވިޔަފާރީގައި ދެން އެންމެ ކާމިޔާބުވާނީ އަރިއަތޮޅު.ވެގެން އުޅޭގޮތަކީ ބ އަތޮޅަށް ދާ ޓޫރިސްޓުން މަދުވަނީ ތޯއްޗެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރަނިބޯ

11 May 2018

ކުއްލިނުރައްކާ އިއުލާނުކުރަން ޔާމީނަށް ގޮވާލަން އޮކިއުޕަންސީ އެންމެ މަތިވަނީ ކުއްލިނުރައްކާ އިއުލާނުކުރީމާ އިގްތިޞާދުވެސް އެންމެބޮޑަށް ކުރިއެރިކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކަނީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހައްލަކީ ޔާމީނު

The name is already taken The name is available. Register?

ޔުނައިޓެޑް އައްޑޫ

11 May 2018

އައްޑޫ ސިޓީގައި އޮތް ދެރިސޯޓާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޑެސްޓިނޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ (ވަކި ދައުލަތެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައެއް ނޫން) ހުއްދަ ލިބިދާނެތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކަލޭފާނު

11 May 2018

ބ. އަތޮޅުގެ މުއްސަނދިކަން މާލޭ ބޭފުޅުންނަށް. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބިކާރީވެފަ. ސަރުކާރުން ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ރިސޯޓްހަދަން ފަޅުރަށެއްދޭ މީހަކަށް މަގޭވޯޓް.

The name is already taken The name is available. Register?

ވެންއިޓް

11 May 2018

ހަ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ އޮކިއުޕެންސީ މިހާ ބޮޑު ތަން ދަށް ވެގެން އުޅެނީ ރިސޯރޓްސް ތަކަށް އާދެވެނީ ވަކި އޭޖެއްގެ ބަޔަކު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ އަގު ބޮޑު ވުމާއި އަދި ރިސޯރޓް އިން ދެވޭ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ދަށް ވުމުންނެވެ. ޗައިނާ އިން އަންނަ ގެސްޓުން ޖަޕާނުން އަންނަ ގެސްޓުން ސައުތު ކޮރެޔާ އިން އަންނަ ގެސްޓުން އަދި ތައިލެންޑުން އަންނަ ގެސްޓުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާ އަކީ ރިސޯރޓް ގެ ކެއުމުގެ ފެންވަރު ދަށް ވެ އެމެންގެ ކެއުން ރިސޯރޓްސް ތަކުން ލިބެން ނުހުންނާތީއެވެ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ހުރިހާ ޚިދްމަތް ތަކުގެ އަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑެވެ. މިނަރަލް ވޯޓަރ ފެންފުޅިއެއް 50 ޑޮަލަރަށް ވީމާ މީ ދެން ވަރަށް ބޮޑުވަރު ވީއެވެ. އަދި އޭގެ މައްޗަށް ޕްލަސް ޕްލަސް ހިމެނޭނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުޖޯކަރު

11 May 2018

ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމްއާއި ގުޅުވައިގެން ދޮގުހެދުމަކީ ދެރަކަމެއް. ކޮންރިސޯޓަކުންތޯ އެތަނަކަށް އެރުމުގެ އޭޖްލިމިޓެއް އޮތީ؟ ނޯންނާނެ. ނުދެނަހުރިންތޯ ނިސްބަތުން އަގުހެއު ރިސޯޓްވެސް ހުންނަކަން. ނުދަންނަންތޯޯ މާކެޓް ސެގްމެންޓޭކިޔާ އެއްޗެއް. ނޭގޭތޯ ސައިކަލުގަންނަމީހާއަށް ހޮންޑާ، ކަވަސާކީ، ޔަމަހާ، ހާލީޑޭވިޑްސަން ފަދަ ސައިކަލް ލިބެންހުންނަކަމެއް؟ ވީމާ އެކިއަގުއަގުގާ ރިސޯޓްގެ އެދު ވިއްކުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ އަގު ހެއުކޮށް އަންނަން ބޭނުންވާ މީހާއަށް ހުންނާނެ ގެސްޓްހައުސްވެސް. ދެން ތިބުނީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުދަށީއްޔޭ. އެއީއަނެއް ބުހުތާނު ދޮތު. ލޯހުޅުވާ ބަލައިލީމާ ފެންނާނެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މިކަމުން މޮޅެތި ޝަރުފުވެރި ލަގަބު ލިބިފައި ހުރިކަން. އެހެންވީމާ ތަނެއްދޮރެއްނުބަލާ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބަދުނާމުވާކަހަލަ ނުދެއްކުން އެދެން. 50ޑޮަލަރަށް ފެންފުޅިއެއްވިއްކި ރިސޯޓެއްގެ ނަން ބުނެލެވިދާނެތަ؟ ނުބުނެވޭނެ. އެއަގުގައި ވިއްކައިފިނަމަ ބޭރުނޫސްތަކުންލިބޭނެ ގެއްލުމަށް ނުބަލަާނެތަ؟ ރިސޯޓްހިންގަނީ މޮޔައިންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރިސޯޓުބޯއި

11 May 2018

ރިސޯޓުގެ އޮކިޔުޕަންސީ ހޯދުމަށް އަގު ދައްކުރާކަށް ނުޖެހޭ. މި އިންޑަސްޓްރީ އެގި ހުރެ ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ. ގެސްޓު ހައުސް ތައް އެހުރީ އަތްފޯރާ ފަށުގަ. ޗައިނާ އިން އަންނަ ގެސްޓުން ޖަޕާނުން އަންނަ ގެސްޓުން ސައުތު ކޮރެޔާ އިން އަންނަ ގެސްޓުން އަދި ތައިލެންޑުން އަންނަ ގެސްޓުންނަަށް އަގުހެޔޮކޮށް. ރަންދެލިން ކޮޓަރިޔެއް ބައިލައްކަ ޑޮލަރަށް ވިއްކީމަ ތިޔަ ބުނާ ޕުލަހެއް ދަނީ ތަޔާ، މަގޭ ގެ ޕަބްލިކް ފަންޑަށެވެ. ބަޔަކު އެކަައި ހުސްކޮށް، ތަޔާ، މަޔަށް ނުދިނުން އެހެން ކަމެއްތާއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑަ ޖޯކަރު

11 May 2018

ބޮޑު ޖޯކަރު ހުވަފެންފުށި އަދި މިލައިދޫ އަކައް ކުޑަކުދިންނަކައް ނޭރޭނެ!!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454