ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

މާލެ އިން ތިން ވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފުރަތަމަ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްގެން ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

16 އެޕްރީލް 13:34

މާލެ އިން އުކުޅަހަށް ދާ އެންމެން 14 ދުވަހަށް ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ބައިތިއްބަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ އިން އާއްމުންނަށް ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މާލެތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނިފައިވާތީ އުކުޅަހު ޓާސްކްފޯހުގެ ނިންމުމަކީ މާލެ އިން އެ ރަށަށް ދާ އެންމެން 14 ދުވަހަށް އެކަހެރި ކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެންމެން އަމަލުކޮށްދޭން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

16 އެޕްރީލް 12:51

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި މާލޭގެ ގެތަކުން ކުނި ނަގާނީ، މެންދުރު 12 އިން 2 ޖެހުމާ ހަމައަށް ކަމަށާއި ހުރިހާ ގެތަކުން ވެސް ކުނިކޮތަޅު އިމާރާތުގެ ތިރިއަށް ބާލަދޭން، ވެމްކޯ އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ. ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއޯއީސީ) ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނިން އެދުނީ ކުނި ބަލާއިރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްދިނުމަށެވެ. ކުނި އުކާލުން ދެ ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިރުޝާދުތަކަށް ސަމާލުވެ، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށެވެ. ކުނި އުކާލަން ނިންމާފައިވާ ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ވެމްކޯގެ ޓީމުތަކުން ހުރިހާ ގެތަކުގެ ކުނި ނަގާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުނިން ދިނެވެ.

16 އެޕްރީލް 05:41

މާލޭން ފުރަތަމަ ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއާ ގުޅުން ހުރި، އަދި ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި 14 މީހަކު މިހާރު ވަނީ ހުޅުލޭ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ އަށް ގެންގޮސްފައި

16 އެޕްރީލް 05:40
16 އެޕްރީލް 02:13

ތިން ވަނަ އަށް ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ އަންހެނެއް. އޭނާ އަކީ ވެސް މިއަދު ހެނދުނު ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެންމީހާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހެއް.

16 އެޕްރީލް 01:50

މާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ މ. ޖަރީމާގޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަންހެނެއް. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް. އެކަމަކު އޭނާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި އެހެން 10 ސާމްޕަލްއެއް ނެގެޓިވް ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވޭ. މާލެ އިން ތިން ވަނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއާ އެކު މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 8 އަށް އަރައިފައި. އަދި ރާއްޖޭގައި ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 23 އަށް އަރާފައި.

16 އެޕްރީލް 01:48

މާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ޕޮޒިޓިވް މީހާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަން އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި

16 އެޕްރީލް 01:47
16 އެޕްރީލް 00:35

މާލޭގައި ދެވަނަ އަށް މިރޭ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭހުގައި ހިމެނޭ މީހާގެ ދަރިފުޅު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި. އެތަނުން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 11 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި، އެ ކުއްޖާ ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ނެގެޓިވް ކަމަށް. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މީގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާ ވެސް ހިމެނޭ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި އެ ގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހުން ވެސް ހިމެނޭ. ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން އަދި ދެ އަހަރު ނުވާ ކަމަށް އެނގިފައިވޭ.

16 އެޕްރީލް 00:32
15 އެޕްރީލް 22:59

އެޗްޕީއޭގެ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ ސީދާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްްވީ މީހެއް. އޭނާ މިހާރު ވަނީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި. މާލެ އިން ފެނުނު މި ކޭސްއާ އެކު ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 7 އަށް އަރައިފައި. އަދި ރާއްޖޭގައި ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 22 އަށް އަރާފައި.

15 އެޕްރީލް 22:59
15 އެޕްރީލް 22:58

މާލެ އިން ދެވަނަ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި

15 އެޕްރީލް 22:25

މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާތީ، މާދަމާއިން ފެށިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ޓެލިކިލާސްތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މެދުކަނޑާލައިފި

15 އެޕްރީލް 22:24

މާލެ އިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެ، މ. ޖަރީމާގޭ ވެސް ހުރީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި

15 އެޕްރީލް 22:12

އެޗްޕީއޭގެ ޓުވީޓް

15 އެޕްރީލް 22:09

މާލެ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭތީ މާލޭގެ ގެ އަކާއި ސ. ހިތަދޫގެ ގެއެއް އެޗްޕީއޭ އިން މި ވަގުތަށް ބަންދުކޮށްފި. އެ އިދާރާ އިން ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި މުނީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ ހ. ރަތްކުރެދި އިމާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ފްލޯ އާއި ހިތަދޫ ނޫމަސްވާދީ ކަމަށް. އެއީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި މީހާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިގެން ބަންދުކުރި ދެ ގެ.

15 އެޕްރީލް 20:58

ހަމީދު: ސީދާ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލެއް ރާއްޖެ އަށް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިވޭ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް ހުރިކަން. އެކަމަކު ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ކަމެއް ކުރަން ރާވައިފައި އޮތް ކަމެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ.

15 އެޕްރީލް 20:53

ސީޕީ ހަމީދު: ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކީ ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް. އަދި އެއީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެކޭ ބުނެވިދާނެ ކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި

15 އެޕްރީލް 20:51

ސީޕީ ހަމީދު: ފުލުހުން އާންމުކޮށް ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ދޭ ފުލުހުން ގެއަށް ނުގޮސް ހިދުމަތް ދޭ ގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ އެލާޓް ދޭއް ނުވަތަ އޮރެންޖްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން.

15 އެޕްރީލް 20:49

ޝަމާލް: ސިފައިން ވެސް ދަންނަން ޖެހޭނެ މިއީ ކްރައިސިސް ހާލަތެއްކަން. އެހެންވީމަ މިކަހަލަ ހާލަތެއްގައި އާއިލާއާ އެކު ގިނަ ވަގުތު އުޅެން ފުރުސަތު ނުލިބޭނެކަން. މިއަދު މާލެއިން ފެނުނު ކޭސްއާ އެކު މުޅިން ހާލަތަކަށް އެ ދިޔައީ.

15 އެޕްރީލް 20:48

ޝަމާލް: މިކަހަލަ ވަގުތެއްގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނަގައިގެން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ގެއްލުންވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ. މިސާލަކަށް ރޭގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ. ހަތް ލޯންޗު އެކީ އަނދާ ހުލިވެގެން މިދިޔައީ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ.

15 އެޕްރީލް 20:46

ޝަމާލް: ސިފައިން މިހާރު ވަނީ ބްލޫ ވަން އަށް އެލާޓް ގެނެސްފައި. ކޮވިޑް އޮޕަރޭޝަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަން ކަމަށް ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯކަސް އޮތީ ކުރިއެކޭ ހަމައެއްގޮތަށް.

15 އެޕްރީލް 20:41

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް: ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. މި ކަހަލަ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން. މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމީ ސަލާމަތް ނަގަހައްޓަން. އަޅުގަނޑުމެން ދެ މުއައްސަސާ މިކަމުގައި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން.

15 އެޕްރީލް 20:39

ސީޕީ ހަމީދު: މި ހާލަތުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައިގެން މީގެ ބޭނުން ކުށްތައް ކުރަން އެބައުޅޭ. މިދިޔަ ދެ މަހެއްގާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ވެސް އެ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ.

15 އެޕްރީލް 20:37

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު: ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ވަަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށް ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި. ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ބަޔަކު ބަދަލު ހިފަމުންދާ ކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ވެސް މަހިބަދޫގައި ރޯކޮށްލި.

15 އެޕްރީލް 20:33

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު: ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލީ ބައެއްގެ މުދަލަށް ގަސްދުގައި ރޯކޮށްލުމަށް. މިއީ ގަސްދުގައި ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް.

15 އެޕްރީލް 20:31

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ބްރީފިންގައި އަލިއަޅުވައިލާނީ ލޮކްޑައުން އާއި މަހިބަދޫގައި ރޭ ފަތިހު ފަސް ލޯންޗާއި ޑިންގީގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ކަމަށް.

15 އެޕްރީލް 20:30

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މީޑިއާ ބްރީފިން ފަށައިފި.

15 އެޕްރީލް 19:23

މިރޭގެ 8:30 ގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދުގެ މީޑިއާ ބްރީފިންއެއް އޮންނާނެ. މި މީޑިއާ ބްރީފިން އޮންނާނީ އެންއީއޯސީ ހިންގާ ދަރުބާރުގޭގައި. މިއަދު ހަވީރު ވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަވީން ވެސް ވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށީގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައި.

15 އެޕްރީލް 17:52

ފުލުހުން: ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ޑެލިވަރީގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި އޮތީ މިރޭގެ 7:00 އިން 12:00 އާ ހަމައަށް. އޭގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައި، މާދަމާ އަނެއްކާ ވެސް އެކަމާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމާނަން. އޭގެ އިތުރުން ގޭގެ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން ނަންބަރެއް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި. އޭރުން އެ ނަންބަރަށް ގުޅާފައި އެ ބޭފުޅަކު ދުރުވާ ނަންބަރަކާއި ބޭނުން ވިދާޅުވެފައި ދުރުވެވޭނެ. އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ބޭރަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ އައިޑީ ކާޑު.

15 އެޕްރީލް 17:47

ފުލުހުން: ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ފުލުހުން ގެއަށް ނުގޮސް ތިބޭނެ ތަނެއްގެ އިންތިޒާމު މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް.

15 އެޕްރީލް 17:45

ފުލުހުން: އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި ދިޔައީ މި ހާލަތަށް ތައްޔާރުވަމުން. އެހެންވެ، އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަށް ހިނގައްޖިއްޔާ ބޭނުންވާނެ ބޮޑީ ބޭގަށް ދަންދެން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ލިސްޓް ކޮށްފައި. އަންގި އާއި މާސްކް އެއްޗެހި ވެސް. އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި އޮތީ.

15 އެޕްރީލް 17:44

ފުލުހުން: މިހާރުގެ ވިސްނުމަކީ އިތުރު ފުލުހުންތަކެއް މަގުމައްޗަށް ނެރުމެއް ނޫން. އެހެންވެ، މާލެ މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ކުރިން ކުރި ގޮތަށް އެކަން ގިނަ ފުލުހުންތަކެއް ނުނެރެވާނެ ކަމަށް.

15 އެޕްރީލް 17:42

ފުލުހުން: އެއްވެސް އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެ އޮފީހުގެ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ތަންތަނަކަށް ނުދެވޭނެ. ހުއްދަ އޮތް ފާސްތައް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ

15 އެޕްރީލް 17:41

ފުލުހުން: މިހާރު މިއީ ކުރާ ޓެސްޓެއް ނޫން. ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެ މިހާރު މަދު މުވައްޒަފުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން. ބައެއް ތަންތަނުން ކުރީ ފަހަރު ވެސް މަދު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރި. އެކަމަށް ޖެހޭނީ އެޖެސްޓްވާން.

15 އެޕްރީލް 17:40

ފުލުހުން: މަގުމަތިން ފެންނަ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް ދާ ތަނާއި ބޭނުން އޮޅުންފިލުވާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި ނުކުމެ އުޅޭ މީހުން 1000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ، ނުވަތަ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖިއްޔާ އެކަން ވެސް ކުރާނެ.

15 އެޕްރީލް 17:35

ފުލުހުން: މިފަހަރު ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަރަށް ހަރުކަށިވާނެ. ވަގުތުން ކަރަންޓީން ސެންޓަރަކަށް ގެންދަން ވިޔަސް އެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ. މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ މީހުން ވެސް 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރާނެ

15 އެޕްރީލް 17:34

ފުލުހުންގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން: މިރޭ 12 ޖެހުމާ ހަމައަށް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ. އެކަމަކު އެއީ މިހާރު ހުއްދަ އޮތް ފަރާތްތަކަށް.

15 އެޕްރީލް 17:12

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ އައިސޮލޭޓްކުރަނީ ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓްސް ކަމަށާއި އެކަމަކު ރިސްކު އޮވެއްޖެ ނަމަ ކޮންޓެކްޓުވި އެހެން މީހުން ވެސް އައިސޮލޭޓްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދަތުރުރެއްގައި ބައިވެރިވެ، އެ ބޭފުޅުން އެކި މީޓިންތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވާތީ އެކަމާ ސުވާލުކުރުމުން

15 އެޕްރީލް 17:00

އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އެނގޭނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ފަހުގައި ކަމަށް.

15 އެޕްރީލް 16:51

ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަން މި ހިނގީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް.

15 އެޕްރީލް 16:46

ބަލި ޖެހުނު މީހާ އަށް ބަލި ޖެހުނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރިއަށް.

15 އެޕްރީލް 16:45

ޑރ. ނަޒްލާ: މި ކޭސްއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 54 މީހަކު ވަނީ އައިސޮލޭޓްކޮށްފައި. އަދިވެސް އިތުރު ބަޔަކު އައިސޮލޭޓްކުރާނެ

15 އެޕްރީލް 16:42

ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަން ހިނގީ ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނެތް މީހެއްގެ ކިބައިން ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވޭ

15 އެޕްރީލް 16:40

ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދު ތަކުރާރުކޮށް ދެމުން ދާއިރު ވެސް އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި މީހުން މަގުމަތީގައި އުޅޭ ކަމަށް. ބަލިން ރައްކާތެރިވާން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ގޭގައި ތިބުން ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވި .

15 އެޕްރީލް 16:39

މިއީ އާދައިގެ ރޯގާއެއްގެ ގޮތަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ. މި ބަލީގެ 80 ވަރަކަށް ޕަސެންޓަށް ތަޖުރިބާކުރެވެނީ އާދައިގެ ރޯގާއެއްގެ އަލާމާތް. ބަލީގެ އަލާމާތް ނުފެނި ވެސް ބަލި ފެތުރޭ.

15 އެޕްރީލް 16:38

ޑރ. އަލީ ލަތީފް: މިހާ ހިސާބަށް ބެލި އިރު މިއީ ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަނެއް ކަމެއް ބެލެވޭ. މާނަ އަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކާ ކޮންޓެކްޓު ނުވެ ބަލި ޖެހުން

15 އެޕްރީލް 16:37

އަމީން ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ބަލި ފެތުރިދާނެ މިންވަރެއް ބަލައި، ފަރުވާ ދޭނެ އިންތިޒާމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް

15 އެޕްރީލް 16:36

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ "މި ބަލީގެ ފަރުވާ އަކީ ގޭގައި ތިބުން" ކަމަށް

15 އެޕްރީލް 16:35

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން: ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭން ބޭރަކަށް ނުދޭ. މި ކޭސްއާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކުރުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާ އެކު، ހިދުމަތްތަކަށް ގެންނަ ބަދަލާއި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދެމުން ގެންދާނެ

15 އެޕްރީލް 15:27
15 އެޕްރީލް 15:26

މާލެ އަށް ލަފައި ފުރުން ވެސް މަނާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އަންގާފައި

15 އެޕްރީލް 15:17

އެންމެން ގެ އަށް ވަންނަން ފުލުހުން މަގުމަތީގައި އަޑުގަދަކުރާ އިން ގޮވަމުން އެބަދޭ. ފުލުހުން އަންގާފައިވަ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު 3:30 އާ ހަމައަށް އެންމެން ގެ އަށް ވަންނަންޖެހޭ.

15 އެޕްރީލް 15:02
15 އެޕްރީލް 15:02

މާލެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމާ އެކު، އެންމެން 3:30 ގެ ކުރިން ގެޔަށް ވަންނަން އަންގައިފި

15 އެޕްރީލް 14:53
15 އެޕްރީލް 14:53

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އަސްރު ނަމާދަށް ފަހު ގައުމާ މުޚާތަބްކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް 14:50

ކާށިދު އަށް އަރައިފޭބުން އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މަނާކޮށްފައި.

15 އެޕްރީލް 14:48

ކ. ކާށިދު އަށް ވެސް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނިގޮތުގައި ކާށިދޫ ލޮކްޑައުންކުރީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެއްސެއްގެ "ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް"އެއް ދާދި ފަހުން ކާށިދު އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮތުމުންނެވެ.

15 އެޕްރީލް 14:45

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށި ލޮކްޑައުންކޮށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުރި ޓުވީޓް

15 އެޕްރީލް 14:41

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމުގައިވާ ގޮތުން ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި އިސްތިނާވަނީ، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ އުޅަނދާއި އެމްބިއުލެންސާއި ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ފާސް ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި އެ ފާސްދޫކޮށްފައިވާ މީޑިއާތަކުގެ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ.

15 އެޕްރީލް 14:39

ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި އަމުރުގައި ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅު ވެސް ވަކި ގޮތެއް އަންގަން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިވަގުތުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި މަގުމައްޗާއި އާއްމު ތަންތަނަށް ނުކުތުން ވެސް މަނަލެވެ. މީގެއިތުރުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ވަނީ ހުއްޓާލަން އަންގައިފަ އެވެ. އަދި މި ސަރަހައްދުތަކަށް މީހުން އަރައި ފޭބުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

15 އެޕްރީލް 14:33

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށި މިވަގުތުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި.

15 އެޕްރީލް 13:19

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފްގެ މީޑިއާ ބްރީފިން ބާއްވާނެ އިރެއް އެންއީއޯސީން އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ. އެއީ ކުރިން 12:30 ގައި ބާއްވަން ނިންމި ބްރީފިންއެއް. ބްރީފިން ވަކި ވަގުތެއް ނެތް ގޮތަށް ލަސްކުރި ސަބަބެއް ނުބުނޭ.

15 އެޕްރީލް 13:14

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ބްރީފިންއެއް މިއަދު ހަވީރު 4:30 އަށް ތާވަލްކޮށްފި. މި ބްރީފިން އޮންނާނީ ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒުގެ ގޭޓް ކައިރީގައި.

15 އެޕްރީލް 13:08

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތެއްގައި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ބޭނުންވާމިހާރަތަކާއި ކެފޭތަކުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެ ކައުންސިލުން ދެންމެ ހުޅުވާލައިފި. ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިން މިފަދަ ހާލަތަކަށްޓަކައި، ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ފިހާރަތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށްފައި.

15 އެޕްރީލް 12:41

އެޗްޕީއޭގެ ބަޔާން: ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ދެމުންދާ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށާއި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އިތުރަށް ލިބެމުންދާ ވަރަކަށް ހިއްސާ ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

15 އެޕްރީލް 12:33

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނިގޮތުގައި، މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން، މި މީހާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައެއް ނުވޭ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި އެކަހެރި ކޮށްފައި.

15 އެޕްރީލް 12:32

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނިގޮތުގައި، އެ މީހާ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމުން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައި. އަދި އެ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް، އެ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެ ކަރަންޓީންކޮށް، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނޭ.

15 އެޕްރީލް 12:29

އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ މާލޭ ހިޔާ ކައިރީގައި ހުންނަ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދިޔައީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި. އޭނާ އެ ކްލިނިކަށް ދިޔައީ ރޯގާގެ އަލާމާތެއް ފެނިގެން ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ބަޔާނުގައި ވޭ،

15 އެޕްރީލް 12:25

މި ކޭސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޕްރެސް ބްރީފިން މިހާރު ވަނީ ފަސްކޮށްފައި. ފަހުން ވަގުތެއް އަންގާނެ

15 އެޕްރީލް 12:25

ޕޮޒިޓިވްވީ ނަރުހެއް ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޑު ފެތުރުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ، މި ވަގުތު ވަޒީފާއަކަށް ވެސް ނުދާ އާންމުކޮށް ގޭގައި އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް ވަނީ އެނގިފައި. ނަމަވެސް އެ ގޭ ބައެއް މީހުންނަކީ ރާއްޖޭން ބޭރަށާއި ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް އުޅޭ ބައެއް.

15 އެޕްރީލް 12:06

ކުރިން މެންދުރު 12 ޖަހާއިރަށް ތާވަލްކުރި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި 12:30 އަށް ފަސްކޮށްފި. އެ ބްރީފިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފް އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް.

މާލެތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

އެ އިދާރާ އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް މާލޭ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ.

އޭނާ މި ފަހުން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދަތުރެއް ކުރި ކަން އަދި އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

ރާއްޖެ އިން މީގެ ކުރިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އެންމެންނަކީ ވެސް ބޭރު ގައުމުތަކުން އައި މީހުންނެވެ. ޕޮޒިޓިވް މި ކޭސްއާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން ޔަގީންވި ދިވެހިންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް ހަޔަކަށް އެރީ އެވެ. ރާއްޖެ އިން އެ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދަކީ މިހާރު 21 އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޓޫރިސްޓުންނެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް މީގެ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުންނަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން އައި މީހުންނެވެ. ފަސްވަނަ މީހާ އައީ ފިލިޕިންސުންނެވެ.

ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގެ ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު 12 ޖަހާއިރަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. މި ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އާއި ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް)ގެ ލީޑަރު. ޑރ. އަލީ ލަތީފެވެ.

މިއައީ އެންމެ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ވަގުތު

މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ އެންމެން އެންމެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އައި ވަގުތެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން ފެނިފައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އައި މީހުންނެވެ. މާލެ ތެރެއިން އޭގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އާންމުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފެނުނަސް، އެ ވައިރަސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މާލެއަކީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހުން ބޮޑު އެއް ސިޓީ ކަމަށް ވާތީ ވައިރަސް ބާރަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ. އެކަމަކު އާންމުން މިހާރު ވެސް އެއަށް ސަމާލުކަންދީ، ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ، އަދި ސާފުތާހިރުކަން ބޮޑުކޮށްފި ނަމަ، ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ އެވެ.

388 ކޮމެންޓް, 989 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 4%
icon sad icon sad 93%
icon angry icon angry 3%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އާރީ

17 April 2020

މާލޭ މަގުމަތީ ގިނަވެގެން މިއުޅޭ ބަންގާޅިން މިއުޅެނި ހަމަ ގަސްތުގަ އެމީހުން ގެންދޭތޯ. އޭރުން އެމީހުންނަށް ކާންލިބި ނިދާނެ ތަން ލިބޭނޭ އެ ބުނަނި.

The name is already taken The name is available. Register?

ރީތި މޫސަ

16 April 2020

މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ނުކުންނަ ފުލުހުން ނެރެންވީ ހުރިހާ އެންމެން ގެންގޮސް ގަލޮޅުބޯޅަދަނޑައްލާފަ 3 ފޫޓު ދުރުމިނުގަ ދެފައިގަ ހިލިހިލާޖަހާފަ ތަޅުލަންވީ އެވަރުންވެސް އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަން

The name is already taken The name is available. Register?

މޫގައުމު

16 April 2020

މމާލޭގައި ލަންކާ،އިންޑިއާ މީހުންވެސް ވަރަށް ގިނަ. އެ މީހުން ވަރަށް ހާސްވެފަ ތިބޭނީ. އެޗްޕީއޭ އިން ބޭރު މީހުން ގުޅާނެ ނަންބަރެއް އާއް މުކޮށް އެކަ މުގެ އިންތިޒާ މްތައް ހަ މަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދެން. އަދި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެ މީހުންނަށް މައުލޫ މާތު ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެން. ތިޔަ ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުރިހާކުދިންނަށް

16 April 2020

ﷲއްމަ އިންނީ އަޢޫޒުބިކަ މިނަލް ބަރަޞި ވަލް ޖުނޫނި ވަލް ޖުޒާމި ވަމިން ސައްޔިއިލް އަސްޤާމް

The name is already taken The name is available. Register?

ހަކީމް

16 April 2020

ބަސްތަހައިގެން މިތބީ ގޭގަ. އެކަމަކުވެސް ފުރަތަމަ ކޭސް އަށް ބަލިޖެހުނު ގޮތް ބަލަން ބޭނުން. މީގައި ކުއްވެރިވާ މީހަކު ވާނަމަ، އެމީހަކު ހާމަކޮށް ، ޝަރީއަތް ކުރެވެން ޖެހޭ. ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެނެސް ކޮރަންޓީން ކޮށް ، އެއަށްފަހު ޓެސްޓް ދޫކޮއްލުން ރަނގަޅު - އެކަމަކު މިކަމުންވެސް ބަޔަކު ނެގީ ނާޖާއިޒް ފައިދާ. ކިޔަވަން ފޮނުވާފަތިބި ދަރިންނާއި ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާތަށް ގަނައީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގުދުގުދާ

16 April 2020

ރަގަޅަށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެއް ހަދައިފިނަމަ، ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަށްވާނީ މާލޭން ކާށިދޫއަށް ދިޔަ އަންހެންމީހާ! ސަފާރީ ޔޮޓަކަށް އެއަންހެން މީހާ ނުދޭބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގޮރުނުދޯރު

16 April 2020

ކާށިދޫއަކަށް ނުދޭ...ކަލޭ ހަބަރު ރަނގަޅަށް ކިޔާބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިޙްސާސް

16 April 2020

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅަކުން އެނގެން އެބައޮވޭ ނުރައްކާތެރި މިފަދަ ބައްޔެއް އޮތް ތަނަކަށް ދާންނުވާނެ ކަން. އަދި ކިއެއްް އެފަދަ ތަނެއްގަ ތިބި ބަޔަކު އެބަލި ނެތް ތަނަކަށް ވެސް ގޮސް ގެން ނުވާނެކަން. ވީއިރު ދެނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނެސް 14 ދުވަސްފަހުންވެސް މާލެއަށް އެރުވުން ރަނގަޅެއް ނޫން. މާތް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅުގައި ހިއްޕަވާ. މާތް ﷲ އީ ޝިފާދެއްވާ އިލާހު. ނަމާދާއި އަޅުކަން އިސްކުރައްވާ. ގޭގަތިއްބަވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސޭޑް

16 April 2020

މަ އަޑުއެހިން ބޭރުން ގެނައި ބައެއް މީހުން ކޮރަންޓައިން ނުކޮށް މާލޭގަ ގޭގަ އައިސޮލޭޓް ވާންވެސް ދޫކޮށްލިކަމަށް. ހާއްސަކޮށް ޔޫކޭއިން އައި މީހުން. މީގެން މީހަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ވޭތޯ ސުވާލު އުފެދޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަމީރާ

16 April 2020

ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިބެ ބާރާއި ނުފޫޒުން އާއިލާގެ މީހުން ރާއްޖެއިން ގެނައި އެންމެން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަން. އެމީހުންގެ ސަބަބުން މުޅި ރައްޔިތު އެންމެން ވަނީ މަރުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ވައްޓާލާފައި

The name is already taken The name is available. Register?

ހަކީމް

16 April 2020

މިހެން މިކަން ކޮއްފަ ޓީވީ ތަކަށް އަރާތިބެ މިގޮވަނީ ގޭގަ ތިބޭށޭ، ސަލާމަތް ވާށޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

.....

16 April 2020

ޔާ ﷲ، އެމައުސޫމު ތުއްތު ކުއްޖާ އަށާއި އެކުއްޖާގެ މައިމީހާއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާށި. އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ކަމަނަ މޮޓޯ

16 April 2020

އާމީން. މި ބަލީގައި އެންމެ ފަސޭހައިން ސަލާމަތްވަނީ ތުއްތު ކުދިން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454