"ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި އަލުން ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައި ސޮނީ ޓީވީގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


ސޮނީން މިހާރު ވަނީ ޝޯގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކާލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގައި ޝޯ ދައްކަން ފަށާނެ ތާރީހެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޚަބަތުރުތައް ގެނެސްދޭ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނީ އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން "ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޝޯ އަކީ ސޮނީ ޓީވީން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޮނިހިރާއި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 9:00 ގައި ގެނެސްދޭ ޝޯއެކެވެ.

ޝޯގެ ހޯސްޓް ކަޕިލް ޝަރުމާގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ މި ކޮމެޑީ ޝޯ އަކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޓީވީ ޝޯތަކުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެއް ޝޯ އެވެ. "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހުއްޓުމަކަށް އައުންވެގެން ދިޔައީ ބެލުންތެރިން ހަފުތާއެއްގެ ދެ ރޭ ގަދައަށް ހީ، ހާސްކަން ފިލުވައިލަން ލިބިފައި އޮތް ފުރުސަތު ގެއްލި މާޔޫސްކަން ލިބުނު ކަމަކަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހު އަލުން ފަށާ އިރު، ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑްގެ މަހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނީ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދެވެ. އޭނާ އަކީ ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ފޮނުވައިދޭން އެހީވި މީހެކެވެ. ސޯނޫ އަދިވެސް ހުރީ އެ މަސައްކަތުގަ އެވެ.

ކަޕިލްއާ އެކު "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގައި ބައިވެރިވާ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ބާރްތީ ސިންގް އާއި ކްރުޝްނާ އަބީޝެކާއި ކިކޫ ޝްރަދާ އާއި ސުމޯނާ ޗަކްރަބަތީ އާއި ޗަންދަން ޕްރަބާކަރް އަދި އަރްޗަނާ ޕުރާން ސިންގް ހިމެނެ އެވެ.