ޕްރޭނާގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނެރެނީ ވިވެކް އޮބެރޯއީ

ދާދި ފަހުން ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި އަމިއްލަ އަށް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނުކުތް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ ކުންފުނިން އިއުލާންކުރި ދެވަނަ ފިލްމު "ރޯޒީ" އިން ޕަލަކް ޗައުދަރީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 20 އަހަރު ފުރޭ ޕަލަކަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންގަދީ ކޭ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ ދަރިފުޅެވެ. ޕަލަކް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާންކޮށްފައި މި ވަނީ އޭނާ އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން އުޅޭ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ.

ޕަލަކާ އެކު "ރޯޒީ" ގެ ޕޯސްޓަރު ވެސް މިހާރު ދައްކާލާފައިވާ އިރު، އޭނާ ވަނީ އިސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓަރު ހިއްސާކޮށް އެ ފިލްމުން އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ވިޝާލް މިޝްރާ ޑައިރެކްޓްކުރާ "ރޯޒީ" ގައި ޕަލަކް ކުޅޭނީ ޓައިޓްލް ރޯލެވެ. އަދި މިއީ ބިރުވެރި ހާދިސާތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ތުރިލާއެކެވެ. މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޝޫޓިން ފަށާ ފިލްމުގެ އިތުރު ކާސްޓުންނަކީ ކޮބައިކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު ވިވެކް ވަނީ އެ ފިލްމުން ފުރުސަތުދޭނީ އާ ފަންނާނުންނަށް ކަމަށް ކުރިން ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި "ރޯޒީ" އަކީ ފްރެންޗައިޒެކެވެ.

ވިވެކްގެ އޮބެރޯއީ އޮމެގާ އެންޓަޓައިންމަންޓުން އިއުލާންކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ "އިތީ: ކޭން ޔޫ ސޯލްވް ޔޯ އޯން މާޑާ؟" އެވެ. ހަމަ ވިޝާލް ޑައިރެކްޓްކުރާ އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ވިވެކާއި ތާހެރް ޝައްބީރުގެ އިތުރުން އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ރަޖީވް ސެން ހިމެނެ އެވެ. ރަޖީވަކީ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެންގެ ކޮއްކޮ އެވެ.