މުނިފޫހިފިލުވުން / އަޖޭ ދޭވްގަން

ރާއްޖޭގައި ޝޫޓް ކުރުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް: އަޖޭ

20 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 07:04

ބެއާ ގްރިސްލްގެ ޝޯއަކަށް ރާއްޖޭގައި ޝޫޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި މި ޝޯ އަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ނަފުސަށް އެތައް ކަމެއް ދަސްވާން ވެސް ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ބުނެފި އެވެ.

ގްރިލްސްގެ "އިން ޓު ދަ ވައިލް" އަށް އަޖޭ ރާއްޖޭގައި ޝޫޓްކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ވ. އަތޮޅުގަ އެވެ. މިއީ ފަޅު ރަށެއްގައި ތާށިވުމުންނާއި ކަނޑުވުމުން ދެން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ފެނިގެން ދާނެ އެއްޗެކެވެ.

ގްރިލްސްގެ ޝޯއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޖޭ ބުނީ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބިޒީކޮށް އުޅެމުން ވެސް އޭގައި ބައިވެރިވާން ނިންމީ އެޑްވެންޗާއަކަށް ގްރިލްސްގެ ވަރުގެ ދެވަނަ މީހެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

"އޭނާއާ އަކީ ކޮންމެ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން ޖެހުނަސް އެއީ އިތުބާރުކުރެވޭ ވަރުގެ މީހެއް. އެހެންވީމަ ހަގީގަތުގައި ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. އެކަމަކު ނުބުނާނަން އިންޓު ދަ ވައިލްޑް އަށް ޝޫޓްކުރަން ޖެހުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފަސޭހަ ކަމެކޭ،" ބަތަލާ ކާޖޮލްގެ ފިރިމީހާ ބުންޏެވެ. "އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ ކަނޑުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ވަގުގުތައް. ފިލްމީ މަސައްކަތް ކުރާތާ ތިރީސް އަހަރުވީ އިރު އަހަންނަކީ މިހާތަނަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އެތައް ސްޓަންޓެއް ހަދާފައިވާ މީހެއް. އެކަމަކު ގްރިލްސްއާ އެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ އަދި މުޅިން ތަފާތު، މުޅިން އެހެން ލެވެލްއެއްގެ މަސައްކަތެއް. މިއީ ހަގީގަތުގައި ނަފުސު ތަރުބިއްޔަތު ކުރަން ވެސް ލިބުނު ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް."

ގްރިލްސްއާ އެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޖޭ ބުނީ މިއީ ކިތަންމެ އުނދަގޫ އަދި ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމަކަށް ވިޔަސް "އިން ޓު ދަ ވައިލްޑް" އަށް ރާއްޖޭގައި ޝޫޓް ކުރުމަކީ ހިތުން ނުފިލާގެ ވަރުގެ ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށެވެ.

"އެގޮތުން ވައި ބާރު ދުވަހެއްގައި ކަނޑުގައި އޮންނަން ޖެހުމާއި ރޮލާ އޮތް މަހެއް ކާން ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އެންމެ ޗެލެންޖިން ކަންކަން،" ކުރިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ވެސް ހޭދަކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު ބުންޏެވެ. "އެންމެ ހިތްހަމަޖެހުނު އެއް ކަމަކަށް ވާނެ ރީތި ކުޑަ ރަށެއްގައި މީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުން ވެސް. އަހަންނަކީ އަބަދު ވެސް ޖަންގައްޔަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ މީހެއް. އެހެންވީމަ ރާއްޖޭގެ ކުޑަ ރަށެއްގެ ފެހި ވެށީގެ ތެރޭގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ވަގުތުތައް ވަރަށް ހިތްގައިމު."

އަޖޭއާ އެކު ގެނެސްދޭ "އިން ޓު ދަ ވައިލްޑް" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ސްޓްރީމް ކުރާނެ އެވެ. އަދި މި މަހުގެ 25 ގައި ޑިސްކަވަރީ ޗެނެލުން ގެނެސްދޭނެ އެވެ.

0 ކޮމެންޓް, 15 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 47%
icon sad icon sad 7%
icon angry icon angry 13%
icon wow icon wow 7%
icon inlove icon inlove 27%
The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454