ނިއު ޔޯކަށް ފޭސް މާސްކް ހަދަން ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއް

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގައި އެންމެ މުހިއްމީ ފަރުދީ ޒިންމާ އާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރަކު މި ވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ނިއު ޔޯކް ސިޓީ އަށް ފޭސް މާސްކްގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އަމިއްލަ ގޮތުން އެކަމަށް އެހީތެރިވާން ނިންމައިފަ އެވެ.


ނިއު ޔޯކްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފޭސް މާސްކްގެ ދަތިކަން ވަނީ އިންތިހާ އަށް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ވެސް މާސްކްގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެގެން ބައެއް މީހުން ކަރުދާސް މާސްކް ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރަށް މާސްކް އަލުން ދޮވެގެން ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑެވެ.

މިކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން ޑިޒައިނަރު ކްރިސްޓިއަން ސިރިއާނޯ، ނިއު ޔޯކްގެ ގަވަރުނަރު އެންޑްރޫ ކުއޯމީ ޓެގްކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ފޭސް މާކްސް ފޯރުކޮށްދޭން އޭނާ ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ޓީމެއް އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފައިބެ އެވެ.

އެ ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ގަވަރުނަރު ވަނީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ޕްރައިވެޓްކޮށް މެސެޖްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް ސިރިއާނޯގެ އެހީ ގަބޫލުކުރެއްވިކަން އިއުލާނުކުރެއްވައި އެހީ އަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެއާ އެކު، 34 އަހަރުގެ ޑިޒައިނަރު ވަނީ އޭނާގެ ޓީމުން އުފައްދާ މާސްކްގެ ނަމޫނާތަކެއް ވެސް ޓްވިޓާގައި ދައްކާލައި، އޭގެ ތަފުސީލު ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެ މާސްކްތައް އާންމުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) ގެ އެޕްރޫވަލް ވެސް ލިބިގެންނެވެ.

މި ދަނޑިވަޅުގައި ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ފަރާތުން ހާއްސަ އެހީއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާތީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް ތައުރީފުކޮށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފޭސް މާސްކަކީ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މި ވަގުތު އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއް ވަސީލަތެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ޑިމާންޑް އުފުލި، ސަޕްލައިގެ ތާށިކަން ކުރިމަތިވި އެކައްޗަކީ ވެސް މިއީ އެވެ.

ސިރިއާނޯ ކަހަލަ މީހުން ބަލިމަޑުކަމުގެ މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި އެ މީހެއްގެ ފެންވަރުން އެހީވާން ނިންމުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ނަމޫނާއަކަށް ބެލިދާނެ އެވެ. އެހީއެއްވާން ބިލް ގޭޓްސް އާއި ޖެކް މާ ކަހަލަ މަހުޖަނަކަށް ވާކަށް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.