އަޝްރާގެ ވަކީލު ބުނަނީ ދައުވާ ކުރަނީ ތަހުގީގު ނުކުރާ ތުހުމަތަކަށް ކަމަށް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހައްވާ އަޝްރާގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން އުފުލިޔަސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ތަހުގީގު ކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އަޝްރާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަސަން ނަޒީހުގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުލަތުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ. މި ދައުވާ ކުރަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ދުވަހެއްގައި ނަޒީހުގެ ގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަޝްރާ އާއި ނަޒީހު ތިއްބައި އެތަނަށް ވަދެ ފުލުހުން ފާސް ކުރިއިރު 39 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި އަޝްރާގެ ވަކީލް އާދަމް އާސިފް ވިދާޅުވީ، އަޝްރާ ހައްޔަރުކުރީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ވެސް ޓެސްޓްކުރި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވުމުން އަޝްރާ ދޫކޮށްލީ ކަމަށާއި އެހެންވީއިރު މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާތީ އާސިފް އެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދި އެވެ.

ތަހުގީގު ނުކުރާ ކުށަކަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަކީލް އެދުނީ އަޝްރާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ދެއްކުމަށެވެ.

ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގުކުރި ފަރާތާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި ކޯޓު އަމުރު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަޝްރާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން މިއަދު ސާފުކޮށް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ.

އެ ކަންކަން ސާފުނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނުމުން، މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ އެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ. ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނީ ތުހުމަތަކީ ކޮބައިކަން އެނގިގެން ކަމަށާއި ތުހުމަތު ނުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ތަހުގީގަކަށް ވާނެ ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮޓަރިން ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޒިންމާ އަޝްރާ ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ތަނަކުން އެއްޗެއް ފެނުމަކީ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް އަޝްރާގެ ވަކީލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެތަނުން ފެނުނު އެއްވެސް މަސްތުވާއެއްޗަކުން އަޝްރާގެ އެއްވެސް ފޮރެންސިކް ހެއްކެއް ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ރައްދުގައި ދައުލަތުން ބުނީ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނުއިރު، އެ ކޮޓަރީގައި އަޝްރާ ހުރި ކަމަށާއި އަދި އެތަނުން އޭނާގެ އަންނައުނު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ކޮޓަރިން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެެތީގެ ޒިންމާ އަޝްރާ ވެސް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ.

ނަޒީހުގެ ވަކީލް ވެސް ވަނީ ދައުވާއާ މެދު ބައެއް ސުވާލު އުފައްދައި، އަދި ބައެއް ލިޔުންތައް ނުލިބޭތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެހެންވެ އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދައުލަތަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އަޝްރާ އާއި ނަޒީހުގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާ އެކު 100،000ރ. އިން ފެށިގެން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ.