ޚަބަރު / ޕީޖީ އޮފީސް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފުލުސް މީހާ އަށް ދިން އަދަބު ބޮޑުވުމުން ޕީޖީން ހައި ކޯޓަށް ދަނީ

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ޖަލަށްލި ފުލުސް މީހާ: އޭނާއަށް އިއްވީ އެއް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފުލުސް މީހާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅި އަދަބު މާ ބޮޑު ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަދަބު ލުއިކުރަން ހައި ކޯޓަށް ދާން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގިރިއާ އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފުލުސް މީހާ އަބްދުއްރަހްމާން ރަފީއުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވީ އެއް އަހަރާއި އެއް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. އެއީ އަދަބުގެ ދެ ގުނަ މަތިކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅި އަދަބުގެ ބައި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމީ އަދަބުގެ މިންވަރު ބޮޑުވުމުން ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން އެދުނީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ ދަށުން ހަތް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި ދިނުމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ފުލުސް މީހާގެ އަދަބު ބޮޑުކުރީ ޝަރީއަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އުސޫލުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭ އިހުތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެއީ އަދަބުގެ މިންވަރު ބޮޑުކުރުމަށް އޮންނަ އިހުތިޔާރެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި އަލަމްގިރިގެ މައްޗަށް ވެސް އިއްވީ ހަތް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާއާ އެކު ގުޅުން ހިންގި ވަކީލް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިމް ސައްތާރަށް އިއްވީ ތިން މަހުގެ ގޭ ބަންދުގެ ހުކުމެކެވެ.

42 ކޮމެންޓް, 23 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 9%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 91%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

112112

24 September 2022

މޮޅު މީހުންނަށް މޮޅު ގޮތް. ދެރަ މީހުންނަށް ދެރަ ގޮތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފު،

24 September 2022

ފަރަކަށް ބޯޓެއް އުރުނީމަ ޖޫރިމަނާކުރަނީ ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލާފަ. އަޑުއިވޭގޮތުގަ،ނާޒިމު ސައްތާރު ގިރިއަށް އަރާފަ މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެތެެރޭގަ ފުންވެއްޖެ. ޕޮލިސްމީހާ ގިރިއަށް އަރާފަ ގަޑިއެއްހާއިރު ފުންނުވެ ޙަރަކާތްކުރިކަމަށްވޭ. އެހެންވީމަ ގިނަވަގުތު ގިރިއަށް ބީއްސާލައިގެން އުޅުނުމީހާއާއި ގިރިއަށް ބީއްސާލާފަ ކުޑަހިނދުކޮޅަކުން ފުންވި މީހާއާއި ތަފާތުވާނެ. އެއްގޮތަކަށް ދެމީހުންކުރި އެއްކުށަކަށް ދެ ޙުކުމެއްއައީ އެހެންވެގެންކަމަށް ވެދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ކަންނެ

23 September 2022

"ތާހިރު ދިރިއުޅުން" އެބުނީ ރަނގަޅަށް. އެއް ކިށެއް ކުރި ދެ މީހަކަށް އަދަބު ތަފާތުވަންޏާ އެވާގޮތެއް ބަލަންޖެހޭނެ ޕީޖީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިޔާލީ އަލީ

23 September 2022

ފީޖީން ހީވަނީ މިވެރިކަން އަވަހަށް ނިންމާލާ ނުވަތަ ރައީސަށް ހެސްކިޔާފަ މީހުން ބަވާ ވަރު ކުރަން އުޅޭހެން، މި ދެން ކޮން ކަމެއް ޕީޖީ މިކަމުގަ އުޅޭކަށް، މިއަށްވުރެ މާމުހިއްމު މައްސަލަތައް އެބަހުރި ފީޖީން ދުވަން ޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ކާލޯ

24 September 2022

ޕީޖީއަކީ މުޅި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް ޝަމީމު ކުރިޔަސް މިކަމުގައި މުޅި ދައުލަތް ޝާމިލުވާނެ! އެހެން ނޫންނަމަ އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ ނަމުގައި، މިހާރު މިއޮތީ އިބޫ ސާލިޙްވެސް ހިމެނޭހެން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހުށައެޅިފަ!!! މިއީ ރޭވިގެން މިކަން ނޯމަލައިޒްކުރަން ކުރާ މުޑުދާރު ކަމެއް! ޤިޔާމަތްދުވަހުން ފަސޭހަ ނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

މުންޖިޗޭ

23 September 2022

އޭނަކުރި ކަމަކީވެސް ބޮޑުކަމެއް، ކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަބަކީވެސް ޤާނޫނުގައި އޮތް އަދަބެއް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތް އަދަބު އަދި މާބޮޑު، ކުރަންމިއުޅޭ ކަމެއް ސާފެއްނޫން، އެކަކު ގެއަށް ޙުކުމްކުރީމަ ގޭގަހުރެގެން ވަކާލާތުކުރަނީ، ލަދެއް ޙަޔާތެއްވެސް ނެތް، ޙީލަތްތެރިކަމުން އަދަބު ލުއިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމޭ ބުންޏަސް އެއީ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާނުވަހާ ހިނދަކު ސަލާމަތެއްނެތް، ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހެމާފެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަރީ55

24 September 2022

ޤާނޫނުގަ އޮތް އަދަބު އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ އޮންނަ އަދަބަކީ. އެހެން އަދަބެއް ނޯންނާނެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކު.

The name is already taken The name is available. Register?

މުންޖިޗޭ

24 September 2022

ލިވާޠުކުރާ މީހުންނަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ އަދަބަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ އަދަބެއްނޫން. ޑރ. އިޔާޟު ކައިރިން އަހާބަލަ، އޮޅުންއަރާފަ އޮތިއްޔާ އޭރުން ސާފުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަލަސްތީން

23 September 2022

އެމްޑީޕީގެ އިސްމީހުންނަކީ ގައްދާރު ބައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

23 September 2022

އަލަމްގީރުމެންގެ ކަންކަން ބަލާ ހުއްޓުވަން ތިބޭނީ ފުލުހުން! ފުލުހުންގެ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ކޯޓްތައް! ކޯޓްތަކުގެ ކަންކަން ބަލަން މަޖިލިސް! މަޖިލިސް ޒިއްމާދާރު ކުރުވަން ވޯޓް ނުވިއްކަމާ!

The name is already taken The name is available. Register?

މުންޖިޗޭ

23 September 2022

އަނބޮއްފުޅާއި ދަނބޮއްފުޅުގެ ވާހަކައާ ވަރަށް ވައްތަރު، އެންމެފަހު ބުޅާ ނުކުމެ މީދާ ފަހައިގަތީމަ އެއްޗަކުން އެއްޗަކުންގޮސް ކަންނިމޭނީ، ނިމޭއިރު އޮންނާނީ ވާނެ ހަތަރެތިވެފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުދީނާ

23 September 2022

ހިހިހީހީހީ ހުހުހުހޫ ހޭހޭހޭ ދެން އެޖެންޑާ 19 ގަހިމެނޭ ކަންތަކަކީމީބާ

The name is already taken The name is available. Register?

ހައިރާނ

23 September 2022

ރަޖިސްޓްރީފީ ނުދިނީބާ!؟ އެހެންނޫނީ މިކަމުގައި، މިހިންވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ެއެޑަމް

23 September 2022

ޕީޖީ އައްއޮންްނަނީ ދަޢުވާ ކުރުމާ ނުކުރުމުގެއިޚުތިޔާރު ކަމައް އަޅުގަޑުމީގެކުރިން ހީކުރަނީ އެކަމަކުމިހާރުއެގިއްޖެކޯޓުގައިދަޢުވާކުރަނީވެސް ޕީޖީކަން އަދިޙުކުމްކުރަންވީގޮތާމުއްދަތުވެސް ޤާޒީއައްއަންގަނީވެސްޕީޖީކަން,މިފަހަރުމިއޮތީގާޒީއަމުރައްކިޔމަންނުވީމާް,ޕީޖީ,އަތައްގޮވާފަރާއްޖޭގަ މަޖިލިސްތެރޭގަ ޖާބިރުމެން,އަރާރުންވެގަޔައްއަރާތަޅާފޮޅާފަ,ވަޤުތުންވަޤުތައްހަދާގާނޫނުދަސްކުރިއަސްޕީޖީކަމާޤާޒީކަމާ އެޓަނީޖަނަޜަލްކަންކުރެވޭނީ ދީނާ,ސަރީޢަތާ,ޤާނޫނުވެސް,އެގިގެން,

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454