އިތުރު ދައުވާއެއް ކުރަން ފޮނުވީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި: ނަޝީދުގެ އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން މައްސަލަ ފޮނުވީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކަމަށް ނަޝީދުގެ އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ޔާމީން ހުންނަވަނިކޮށް، ޖުލައި، 2010 ގައި އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށް، ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކ. އާރަށުގައި ބެހެއްޓި މައްސަލާގައި ނަޝީދަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން ފޮނުވީ މިދިޔަ އަހަރުގަ އެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ އެ މައްސަލާގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، ޔާމީން ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންތަކަކަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގެ އިތުރުން އެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.

ނަޝީދުގެ އޮފީހުން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މި މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފުލުހުން ފޮނުވީ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވައިލަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނަޝީދު ހިންގަވާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ދައުވާއެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނު މިހާރު އުވާލާފައިވާއިރު، އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރަން އުޅުމަކީ ވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ނަޝީދުގެ އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

އެ އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތް ގަޑުބަޑުކޮށް، ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށްލުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތި ކަމެކެވެ.

ހިމާޔަތް ދޭން ކަމަށް ބުނެ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މި މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ބަދަލު ދޭން ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިން ފައިސާ ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރިން ވަނީ ސަރުކާރަށް އަންގަވައިފަ އެވެ،

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދަށް ކޯޓުން ވަނީ 13 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ނަޝީދު ފޮނުވުމުން އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހުންނެވީ އެ ގައުމުގެ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.