ޚަބަރު / އިބްތިހާލްގެ މަރު

އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި 5 މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

މަންމަގެ އަނިޔާގައި މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް. - ފޮޓޯ: އައްސަދު ފޮޓޯގްރަފީ

ވ. ރަކީދޫގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން އިބްތިހާލް މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބެނީ ބ. އޭދަފުށީ މާބަގީޗާގެ ލިސާން އަބޫބަކުރާއި ވ. ފުލިދޫ، ނަލަހިޔާ އާމިނަތު ޝިޔާޒާ އާއި ގދ.ފިޔޯރީ ބީޗް ވިލާ އަހްމަދު ޝުޒާދާއި ގއ.ދެއްވަދޫ ނަސްރީނުގެ މުހައްމަދު ރަޝީދާއި ފ.ފީއަލި ގުލްއަލާމާގެ މުހައްމަދު ޝަކީބަށެވެ.

މި މީހުންގެ ތެރެއިން އައިމިނަތު ޝިޔާޒާ އާއި އަހްމަދު ޝުހާދަކީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގައި ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި ދެ މީހެކެވެ. މުހައްމަދު ރަޝީދާއި މުހައްމަދު ޝަކީބަކީ މިހާރު ވެސް ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. ލިސާން އަބޫބަކުރަކީ ފުލުހުންގެ ނޮދަން ސްޓޭޝަންގައި ހުރި ވ. އަތޮޅުގެ އެކްޓިން ކޮމާންޑަރެވެ.

މި މީހުންގެ ތެރެއިން ލިސާން އަބޫބަކުރު ފިޔަވައި އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނާ ހަވާލާދީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ ރ.ގެ ދަށުންނެވެ.

ލިސާން އަބޫބަކުރަށް ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ ރ.ގެ ދަށުން ދައުވާ ކުރަނީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު އަދި ފުލުހުންގެ ގާނޫނާ ހަވާލާދީ އެވެ.

ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާ އަކީ "ޝަރުއީ ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން" ބަޔާންކުރާ މާއްދާ އެވެ. އެ މާއްދާގެ ރ. ގައި ބުނަނީ މިފަދަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ ކުށެއް ކުރި މީހާގެ އަދަބަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އެކަމަށް އޮންނަ އަދަބު ކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރީ 28، 2015 ގައި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލާގައި އިބްތިހާލްގެ މަންމަ އާފިޔާގެ މައްޗަށް ގަސްދުގައި ކުއްޖަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އާފިޔާ ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވެ އެކަން ކުރި ގޮތް ވެސް ޝަރީއަތުގައި ކިޔައިދީފަ އެވެ.

އިބްތިހާލް މަރުވީ އޭނާގެ ކަރުގައި ހިފައި ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ތެޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާތަކެއްގަ އެވެ.

އިބްތިހާލް މަރުވެފައި ވަނީ އޭނާ އަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެ އެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 51 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 69%
icon sad icon sad 22%
icon angry icon angry 10%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސަލާން،!

17 January 2017

السلام عليكم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ބެކާރު ކަމެއް ކިތައްމެ ވަރަށް ދައުވާކުރިޔަސް މިޣައުމުގަ ތިކަމުގަ އިނަސާފެއް ނުލިބޭނެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ މިގަވާދު އޮވެގެނެއް އިސްލާމް ދީނާހިލާފް ގަވަދު އޮއްވަކާ ބަލާތި ! 5. إن شاءالله ، أمن ،،،،،!.

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދު

17 January 2017

މިކަމާ ހަވާލުވެގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ސިޔާސީ ބޭފުޅާގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް ނެތީތޯއެވެ. އިހުމާލު ނެތީ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކަށްވީމާތޯއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނާ

17 January 2017

އެބޭފުޅާ އަމިއްލައަށް އެކަން ގަބޫލު ކޮށް އިސްތިޢުފާ ދީފައެއްނު އެހެރީ. މިހާރު ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް ހަގީގަތަކީ މިއެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްތާވެސް އިހުމާލު

17 January 2017

މި ތުއްތު މައުސޫމް ކުއްޖާ މަރުވުމުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާ ސިވިލަ ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލު ވާ ފަދައިން، އެތައް އޮފީހަކުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާޢި ފަސާދައިގައި އިހުމާލުވާ މީޙުން ތިބީ ހިހޫތަނުން ކާލަ ކާލަ، ބާލިޙަށް ބަންޑާރަ ކަފަ ލައްވައިގެން ނިދަން! ދެން އޮތީ ތިމާވެށްޓާއި މެދު އިހުމާލު ވުން! އެކި ނަންނަމުގަ އެކި ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓް ތައް ހިންގަނީ އެކަށޭނަ ވަރަށް ވެއްޓަށް ބެލުމެއްނެތި! ފަރު ގޮއްވުމަކީވެސް އިހުމާލެއް! ތޮށީ ލާ އިރު ހަރަދު ބޮޑުވާތީ އޭ ކިޔާފަ އެކަންވެސް މޮހިނަށް އޮޑި ދޭހެން ކުރުން މީޥެސް އިހުމާލު! ދެން ހަމަ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން އެތައް ހަރަދެއް ކޮށް ބިން ސާފުކޮށް އެަތައް މލިޔަނެއް ދީގެން ޑިސައިން ކޮށް ކުރަހާފަ އެއެއްޗިހި ކުނި ވަށިގަނޑަށް ލާފަ އެއްލަލުން ވެސް މީއީ އިހުމާލް! އިހްމާޅު ވުމަކީ ހަމަ އެކަނި އިންސާނެއްގެ މަރާ ގުޅީގެން ވާ އިހުމާލެއް ނޫން! މިސަރުކާރުގެ ވެރިންގެ ކިބައިން ފެންނަނީ ހައްތާވެސް އިހުމާލު! ކޮންމެ އިހުމާލަކުން މީހަކު މަރުނުވިޔަަސް އެތައް ގެއްލުމެއް ޤައުމަށާޢި ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ލިބެމުން! އަދި ކޮބާ ނަގާހާ ލޯނާ، ވިއްކާހާ ޓީބިލް! މިއީވެސް އިހުމާލު! މުޅި ގައުމުގަ އޮތީ އިހުމާލު ވުމާ ޒިއްމާ އިން ރެކުމާ ބައިތިލްމާލު ލޫޓޫޥުން!

The name is already taken The name is available. Register?

ވެސްޓު

17 January 2017

ހިތާމަހުރި. ތިޔަ ހަބަރުން އެނގުނީ ދައުލަތް ފެއިލް ވެފައިވާވަރު. މިބުނީ ރައީސް މީހާއާ ހަމައިން ފެއިލް ވެފައޭ. ވެރިކަމަށް އަރާފަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގެންނަން. އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީއަކީ ނެތް އެއްޗެއް. ހިތާމަ ހުރި. ރަގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާ ނުކުރެވި ކިހިނެއްތޯ އަމާން މުޖުތަމައެއް ގާއިމް ކުރެވޭނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުޅަހެޔޮ ޢާއިލާއަކަށް އިޖުތިމާއީ ހަމަޖެހުން ހޯދައިދިނުން ބުއްދިވެރި. ތިޔަ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ތިކުރަނީ ނިކަމެތި މުވައްޒަފުންނަށް. އާހިރުގަ ހުކުމް އަންނާނީވެސް ހަމަ އެމުވައްޒަފުންނަށް. ވެރިން ތިބޭނީ ފިނި ކޮޓަރީގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރޯމަން

17 January 2017

ދައުވާ ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. އެކަމު ކޮބާ މިނިސްޓަރު؟ ކޮބާ އޭގެ ދަށުގަ ހުރި ޑެޕިއުޓީ؟ މިމީހުން ކިހިނެއް ސަލާމަތްވާނީ؟ މިހާރު މި ގޯސްވީ އެންމެ އާދައިގެ މުވައްޒަފު. އަހަންނަށް ވ. އަތޮޅުގަ ހުންނަ ޖެންޑަރ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެނޭ. މުވައްޒަފަކު ނެތިގެން އެތަން ބަންދު ކޮށްފަ ހުންނަނީ ކިތައް ދުވަހުތޯ؟ ސޯޝަލް ވޯކަރެއް ނުލާ ހަމައެކަނި އެޑްމިން އޮފިސަރެއް ލައިގެން އެތަން ހިންގީ ކިތައް ދުވަހުތޯ؟ މައްސަލަ ހުށަހެޅެނީމަ ސޯޝަލް ވޯކަރެއް ނެތިގެން އެޑްމިން މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރީ ކިތައް ދުވަހުތޯ؟ މިއީ ހުސް ސުވާލު. މީގެ ޖަވާބު ދެވެންޖޭހެނެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށްވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބުހުތާނު

17 January 2017

މީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. ދެރަ ކަމެއް ވީމަ އަދަބު ލިބެނީ ތިރިން މައްޗަށް. މޮޅު ކަމެއް ވީމާ މަތިން ތިރި އަށް. ތިޔަ ޖެންޑަރ ގެ ސެންޓަރުތަކަކީ ނަމަކަށް މުވައްޒަފުން ލާފަ ތިބޭ ތަނެއް. އެތަންތަނަށް ބަޖެޓެއް ނުދޭ. ދަތުރެއް ކުރެވޭކަށް ނޯވޭ. މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނެއް ނުދޭ. ތިޔަ ވ. އަތޮޅު ދެކުދިންނަކީވެސް ދާއިރާގެ ތަމްރީނު ނެތް ދެކުދިން ކަމަށް ވަނީ. އެކަމް މަރުގެ ޒިންމާ އެކުދިންގެ ބޮލުގަ. ކޮބާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު؟ މިކަމުގަ މުޅި ދައުލަތް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ. މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ނުލިބޭނީ ކީއްވެތޯޔާ، ބަޖެޓް ނުލިބެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރެވެންޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގެދާނޯމޮސް

16 January 2017

އިޙްމާލުވާ މީހުންގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިކަން މިހާރު އެބަޔަކަށް ވިސްނޭނެއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ތިޔަމިނިސްޓްރީ ސީދާފުލުހުންގެ ޒިންމާ ދަށައް ގެންގޮސްގެން ނޫނީ ޒިންމާ ނަގަންތިބޭ ބަޔެއްގެ އިހްމާލް ކުޑައެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަޤީޤަތް

16 January 2017

ވަޅެއް ނުތެޅޭނެއެވެ. ތެޅޭނީ ދާންޏެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސެމްސަން

16 January 2017

އާދައިގެ މުވައްޒަފުން މައްޗަށް ދައުވާއެއް ކޮށް ނިންމާލަނީ ކަމަށް ނުވާނެބާ؟ ކޮބައިބާ އޭރުގެ މިނިސްޓަރު؟

The name is already taken The name is available. Register?

ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ

16 January 2017

ކުދީން ގާތަށް މިނިސްޓްރީ ތަމުސީލުކޮށްދޭން ދާނީ ހަމަ ބޮޑުންތާ. އެއަތޮޅު އެން މަތީ ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރަށް ދައުވާކުރަނީ އެކަހަލަ އިދާރާއެއް ފުލުހުންތެރޭގައި ނެތީމަތަ؟ ވަޒީފާއަށް އިހުމާލުވުމުން ކަނޑާލަންވީ މިނިސްޓަރުތަ؟ އެނޫނަސް ޖެންޑަރު މިނިސްޓަރެއް އައްޔަނު ނުކޮށް ހުރީ ކިއެއްވެތަ؟ އެއީ ރައީސުގެ އިހުމާލެެއްތަ؟ ކޮބާތަ އިބްތިހާލުގެ އަވައްޓެރިން؟ އެމީހުނަށް ދައުވާ ކުރާކަށް ނުފެނޭތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުﷲނާފިޒު

16 January 2017

އަދި ކިތައް އަހަރު ނަގާނެބާ! މި މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމާ ކުށްވެރިވާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ކުމްކުރަން އިތުރު ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭބާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454