ޚަބަރު / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ޔާމީން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔާމީން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަށްފަހު ޖަލަށް ވަޑައިގަތުމަށް ލޯންޗްގައި: އެމަނިކުފާނުގެ ޖަލު ހުކުމް މިއަދު ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައި --- ފޮޓޯ/މިހާރު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައި ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދިން މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިން ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ޔާމީން 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ.

އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން މިއަދު ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަން ޔާމީންގެ ވަކީލުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނެވެ. ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޖަމީލްގެ ޓްވީޓް

އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ މެދު ހައި ކޯޓުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

ޔާމީންގެ ވަކީލުން ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަންނަ މާޗް މަހު އެމަނިކުފާނު ހައި ކޯޓުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އެ ހުކުމާ އެކު، ޔާމީނަށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ގެއްލިފަ އެވެ. އެކަމަކު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފިނަމަ އެ ފުރުސަތު އެމަނިކުފާނަށް އަނެއްކާވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

އެ މައްސަލާގެ އިތުރުން ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދިން މައްސަލާގައި ޔާމީނަށް އިތުރު ދައުވާތަކެއް ކުރާ މައްސަލައެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ވެސް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 8 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 25%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 63%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 13%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބަޑިތަކުރު

22 February 2023

ޝަރީޢަތްތައް ކުރިޔަށްދާލެއް އަވަސްކަމުން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭބަޔަކު އިސްތިއުނާފުނުކޮށް ދަންމަދަންމާ ތިބިނަމަ އަޅޭ ކިހާ ރަނޅު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުކުންދަމަހައްޓާ

22 February 2023

އަންނަނީ އަންނަނީ ބ.ވ.ޔ އެނބުރި އަންނަނީ ނެގުނު މިންވަރު މަދުވެގެން، ކެވުނުފައިސާ ދެގުނަކުރަން އަންނަނީ ގެންނަީ އަތްލުމަށް ތިޖޫރިއަށް މިކަހަލަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ދިވެހި ދައުލަތް ސަލާމަތް ކުރައްވާށި

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

21 February 2023

"ޔާމީނަށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ގެއްލިފަ އެވެ. އެކަމަކު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފިނަމަ އެ ފުރުސަތު އެމަނިކުފާނަށް އަނެއްކާވެސް ލިބޭނެ އެވެ". އެހެންވީމަ ޕީޕީ ކުދިން ގަބޫލުކުރާ "ޙަލާލު" ހުކުމަކަށް ތިޔަ ހުކުމެއް ވެގެން ދާނެތާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގެސް

21 February 2023

އަދީބު ޔާމީނަށް ދިންލަޑެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ބަޑިތަކުރު

22 February 2023

އަދީބަކީ އަތްދަށު ވަޑިއެކެވެ. މާވަޑިމީހާ ބުނީމާ ބުނިކަމެއް ކޮށްދޭން ގެންގުޅު ސޮރެކެވެ. އެހެންނޫންނަމަ ކޮންމެ ރަށަކުން ނެގި 1 މިލިޔަންގެ ކަމިޝަންވެސް ހުރީހީ އަދީބުއަތުގައެވެ. އެކަމަކު އަތުގައި ހޭކެންޏާ ދަތުގައި ހޭކޭނޭ ބުނާހެން އަދީބުގެ ދަތުގައިވެސް ހުރީ ފުދޭވަރަކަށް ހޭކިފައެވެ. ދޭވަރު މަދުވާން ފެށީމާ ލަނޑުދީފައި އޮތީވެސް އަދީބަށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އާވަސް

21 February 2023

ކޮންމެ ރަށަކުން މިލިޔަނެއް ނެގުން އެއީ ނަދުރެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކާތިބު

21 February 2023

ކޯޓުން މައްސަލަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިމުނަސް، ރައްޔަތުންގެ ހިތުގައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެބަ ބޭނުންވޭ. ކުރީގެރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްއަކީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަން ފެއްޓެވި ބޭފުޅެއް. އިތުރު ވިޔަފާރިއެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. ދެން ކޮންތާކުންތޯ މިލިއަނުން މިލިއަނުން ޑޮލަރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ބޭންކެއްގަ، އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފަ އެހެރީ. މާލީ ބަޔާނުން ވެސް ނުފެންނަ އެއްޗެއް. ދެން ހަމަތެދުތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަށްކޮ

21 February 2023

މީނާގެ މައްޗަށް މިވަރުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއި ހުކުންތައްކުރާއިރު މީނާމީ މައުސޫމެއްކަމަށް ބުނާބަޔަކު އުޅޭ، އެބަޔަކަށް ދުވަހަކުވެސް އޭނާ ދޫކޮއްލާ މުޛުތަމައަށް ފައިދާވާނެ ހައްލެއްވެސް ނުދެއްކޭ. އިންކާރު ކުރެވޭވަރަށް ހެއްކެއްނެތް ތަނުގަ އާއްމުމީހަކު ގަބޫލު ކުރާނެފަދަ ހެކިބަސްދޭނެ ފަރާތެއްވެސް ނެތް. މީނާ މިމަޅިތަކުން ސަލާމަތް ކުރެވޭ ވަރުގެ މީހަކަށްވެސް މިއަދު ތިބީ ދުޝްމަނުން ގޮތުގައި ތިބިބަޔަކު. ދުޝްމަން ކުރުވީވެސް އަމިއްލަ ފުޅަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަހެރުވައް

21 February 2023

އާރަށް މައްސަލަ ކައިކޯޓުން ކާމިޔާބުވާއިރު ފުއްގިރި މައްސަލަ އޮތީ ޖިނާއީ ކޯޓުގަ ބޯމަތިވެފަ. ސަލާމަތެއް އެބައޮތް؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454