ޚަބަރު / ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން

ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ގާޒީއަކު ގުޅި މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް

ފަނޑިޔާރުންގެ ހުވާ: ވަރިވާން އެދި ކޯޓަށް ދިޔަ އަންހެނަކަށް ފަނޑިޔާރަކު ގުޅާ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި --- ފޮޓޯ/މިހާރު

ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ރަށެއްގެ ކޯޓެއްގެ ގާޒީއަކު ގުޅާ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގެ ކޯޓަކަށް ވަރިވާން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާއަށް އެ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ފޯނުން ގުޅި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން މިހާރު ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ސުލޫކީ އެހެން މައްސަލަތަކެއްގައި ވެސް އެ މެޖިސްޓްރޭޓް މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ކުރިން ބަލާފައިވެ އެވެ.

މީގެކުރިން ސުލޫކީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެ އެވެ.

32 ކޮމެންޓް, 12 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 83%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 17%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

GanevihkaaDOTcom

27 May 2023

ތިޔަފަދަކަންކަން ފެންމަތިވީމާ ސަންޕެންޝަނަކަށްފަހު ދޫކޮށްނުލަ އެކަށީގެންވާ ހަރުކަށި އަދަބުދޭނަމަ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކަންކަން މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅުވާނެ، ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް ގިނަފަހަރު ރަނގަޅަށްނުބަލާ!!

The name is already taken The name is available. Register?

ހޮހަޅަ

26 May 2023

ނުގުލާ ކިހިނެއްތޯ ހުސްވީމަ އިންނާށޭ ބުނެވޭނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިބްރ

25 May 2023

ނަސޭހަތެއް ދޭންވެގެން ގުޅިކަމަށްވެދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

‫ޝަމީމް

25 May 2023

‫ކޯޓު ތަކުގަ މައްސަލަ ތައް ކިތަންމެ ދުވަހަކު އޮތަސް މައްސަލަ އެއް ނެތް.. އެޅޭނޭ ފިޔަވަޅެއް އޮތް ހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ..

The name is already taken The name is available. Register?

އަންދަލޫސިޔާ

25 May 2023

މީނަތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މިއީ މަށޭ

25 May 2023

އެ އަންހެންމީހާއަށް ގުޅީ މަށޭ އެބަ ކިޔާތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީހަމީދު

25 May 2023

ތީ ދެން އެވަރުކަމެއްތަ،

The name is already taken The name is available. Register?

ބުނަމާ

25 May 2023

އެކައުންޓް ނަންބަރ ދޭން ގުޅީ ! މައްސަލަ އަވަސް ކޮއްދޭށޭ ބުނީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސާބަސް178

25 May 2023

ޢެހެންވީމާ ޔަގީން ވަރި ކޮއްދޭނެކަން

The name is already taken The name is available. Register?

ފުޅިމަދު

25 May 2023

ވަރިވާންއުޅޭމީހުނާއި ގާޒީން ވާހަކަދެއްކުން މަނަލީތޯ. މިސާލަކަށް ގާޒީގެ ސެކެޓްރީ ވަރިވާންއުޅެންޏާ އެހިސާބުން ގާޒީއަށް އޭނައާއި ވާހަކަދެއްކޭނެތަ. ނޫނީ ރަށު މަރުކަޒު ޑޮކްޓަރު ވަރިވާންއުޅެންޏާ ގާޒީއަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެބާ. ގާޒީއަކީ މާބަނޑު އަންހެނަކަށްވެފަ ޑޮކްޓަރަކީ ވަރިވާންއުޅޭ ފިރިހެނެއްވިއްޔާ ގާޒީ ދެންހަދާނީ ކިހިނެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454