ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ އަނިޔާދެނީ މަޖިލިސް ވެސް ހިސޯރުކޮށްގެން، މަސީހު ވަކިކުރަން ޖެހޭ: ޖަމީލް

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް ސަރުކާރުން އަރައިގަނެ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދެމުންދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް އޮތީ ހިސޯރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެހެންވެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓާ އެކު މަގާމުން ދުރުކުރުމުން، މިހާރު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވާފައިވާ ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ މަސީހް މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ދައްކަވައިފަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް ސަރުކާރުން އަރައިގަންނައިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދޭން މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ އަމަލުތަކުން ބިރުވެރިކަން ފެތުރިފައި އޮތްއިރު ވެސް މަޖިލިސް އޮތީ "ތަޅުލާފަ" އެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތަކަށް ވެސް މަޖިލިސް "ބަންދުވެފައި" އޮތް ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަމާއި މެމްބަރުންގެ ހަމަހަމަކަމާއި ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތައް ގެއްލިއްޖެ. މަޖިލީހަށް އާ ރައީސަކު ބޭނުން. --ޖަމީލް
މަސީހް ވަކިކުރަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ދައްކަވައި ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަމާއި މެމްބަރުންގެ ހަމަހަމަކަމާއި ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތައް ގެއްލިއްޖެ. މަޖިލީހަށް އާ ރައީސަކު ބޭނުން،" ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އެއްކިބާކޮށްފަ އެވެ.

މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން ނަގާ ވޯޓު އަންނަ ހޯމަދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްވާނީ އެ ދުވަހެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން މަސީހް ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް، ވޯޓު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް، އެ ވޯޓުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ނައިބު ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަސީހް ވަކިކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.