ނަޝީދަށް ދައުވާކުރަނީ ގަަދަބާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ބަރިބަރި އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސީ މަގްބޫލްކަމާއި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލެމުންދާތީ، ގަދަބާރުން ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ޖުލައި، 2010 ގައި ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް، ކ. އާރަށުގައި ބެހެއްޓި މައްސަލާގައި ނަޝީދަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރަން ފޮނުވައި ޝަރީއަތް މިއަދު މެންދުރު 1:30 އަށް ވަނީ ޝެޑިއުލްކޮށްފަ އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފަ އެވެ.

ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އާ ދައުވާ ކުށްވެރިކޮށް އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި "މަތިމައްޗަށް، ބަރިބަރި" އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމް ކުރަނީ ރައީސް ޔާމީން އަޑީގައި ހުންނަވައި ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އަދި ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ސިޔާސީ ބޭނުމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސީ މަގްބޫލްކަން ގެއްލެމުން ދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުގައި ހިންގި ހުތުރު އަމަލުތަކުން ވެސް ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވާ ކަަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"ބޭރުގެ އެކިއެކި ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުން މީގެ ކުރިން ވެސް، ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޝަރީއަތްތަކާއި ހުކުމްތައް ކުށްވެރިކޮށް ބަލައިގެންފައި ނުވާ ހިނދު މިފަހަރު ވެސް މިފަދަ ނޭއްގާނީ ކަންކަން ކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހުތުރު ނަން ލިބޭނެ އެވެ،" ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނިގޮތުގައި ސިޔާސީ މަގްބޫލުކަމާއި ބާރުވެރިކަން އުފެދިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނެވެ. އިންތިހާބުތަކާ ކުރިމަތިލައްވަން ރައީސް ޔާމީން ފަސްޖެހިވަޑައިގެން ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް ނުހައްގު ދައުވާތައްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ކަސްތޮޅު އެޅުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ކަންކަމުން ދުރުވެ، ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ އުސޫލްތަކަށް އިއާދަވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް އެ ބަޔާނުގައި އެމްޑީޕީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.