ސަރުކާރުން ދަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ޖެއްސުން ކުރަމުން: ކޯލިޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ބިރު ދައްކައި، ޖެއްސުން ކުރަމުން ދާ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާއި އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ އާ ކެމްޕެއިނެއް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ލީޑަރުންނަށް އެކިއެކި ފިއްތުންތައް ސަރުކާރުން ކުރިމަތި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަމުން ދާ ކަމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރިހަމަ ބާރު މިހާރު އޮންނަ ޕީޕީއެމުން މައުމޫން ވަކި ކުރުމާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިތުރު ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރުމާއި ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު އެތެރެކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ކުއްލި ގޮތަކަށް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އޮފީހުން ހިންގަމުން އަންނަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި މަޖިލިހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ފާސްވި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ސުޕާ މެޖޯރިޓީ ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. އާންމުކޮށް މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި ސަރުކާރަށް 60 މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތަސް، އެ އަދަދު 48 އަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"މަސީހާ ދެކޮޅަށް ނެގި ވޯޓުން އެމަނިކުފާނާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެވަޑައިގަތަސް، އެމަނިކުފާނު [ރައީސް] ވަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ބިރު ދައްކައި ޖެއްސުން ކުރުމުގެ އާ ކެމްޕެއިނެއް ފައްޓަވާފައި،" ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، ލީޑަރުން ކުށްވެރި ކުރުމަށެވެ. އަދި ލީޑަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ، ދައުވާ އުފުލި އަދި އުފުލުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް، ނުހައްގުން ނިގުޅައިގެންފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި މުދާ އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގާއިމުކުރި އެއްބަސްވުމުގައި މައުމޫނާއި ނަޝީދާއި ގާސިމްގެ އިތުރުން އަދާލަތުޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ސޮއިކުރެއްވި އެވެ.