ގާނޫނުއަސާސީ މުގުރަމުން ދާއިރު ވަކީލުން ހަނު ތިބޭނީ ކަންބޮޑުވޭ: އަލީ ހުސައިން

ގާނޫނުއަސާސީ މުގުރަމުން ދާއިރު ގާނޫނީ ވަކީލުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ތިބޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ ދެ ފަހަރަށް ގާނޫނުއަސާސީ މުގުރާލައި، ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް "ދިރުވާލަމުން ދާއިރު" މިކަމާ މެދު ގިނަ ވަކީލުން އެއްޗެއް ނުބުނާ ކަމަށެވެ. މިއީ ވަކީލުން ވެސް ހައްގު ބަސް ބުނަންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށާއި އެއްޗެއް ނުބުނެ ވަކީލުން ތިބެނީ ކޮން ބަޔަކު އައިސް ގައުމު ސަލާމަތް ކުރާނެ ކަމަށްތޯ އަލީ ހުސައިން ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

"އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގަ އާއި އަމިއްލަ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ 900 އެއްހާ ވަކީލުން އެބަތިބި. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާންޖެހޭ ހައްގުބަސް ވިދާޅުވާ ތަނެއް،" ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް އިސް މެމްބަރުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާސަތު ގެއްލުމުގެ ކުރިން، ވަކީލުން ހައްގު ބަސް ބުނަން އަލީ ހުސައިން އިލްތިމާސް ކުރެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރިޒުގު ދެއްވާނީ މާތްﷲ ކަމަށާއި އެކަމަކީ އެހެން ފަރާތަކަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން އެންމެން ވެސް ދަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ކާބަފައިން ކުރި މަސައްކަތުގެ މަތިން ހަނދާން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިކަންކަމުން މިސާލު ލިބިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

"ހުވަޔަކީ އާދައިގެ އެއްޗެއް ނޫން. ހުވައެއް ކުރުމަށް ފަހު އެއާ ޚިލާފްވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ މެދު ސުވާލު ކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްގެން ތިޔަ ބޭފުޅުން ތި ގެންގުޅުއްވަނީ،" އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ވ) އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ސަރުކާރު ދަނީ ބަލިވަމުން ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފަޅި ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރަކަށް ވާ ފަދަ ސަރުކާރެއް މިއަދު ނެތް ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމަލުފުޅުތަކުން ވެސް ހާމަވަނީ ގާނޫނީ ސަރުކާރެއް ނެތްކަން ކަމަށް ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

"މިއަދު މިފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭހާ ދަށު ދަރަޖަ އަށް ސަރުކާރުން ވައްޓާލާފައިވާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑު މެމްބަރުންނަށް ދަންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެ ދަންތުރައިގައި ތިބޭފުޅުން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާށޭ،" ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތެދުވެ، ހައްގު ބަސް ބުނަންޖެހޭ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ޖަލުތަކުގައި ބައިތިއްބައިގެން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ފުރުސަތު ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.