ޑިމޮކްރަސީ އަށަގަންނުވައި، ލީޑަރުން މިނިވަންކޮށްދޭން ޖަމީލާ އަރިހުން އެދެފި

ޑިމޮކްރަސީ އަލުން އިއާދަކޮށް، ޖަލުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް، ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީގެ އަރިހުން އިދިކޮޅު އިސް ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންގެ އިސް ވަފްދެއް ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޖަރުމަނުގެ ވެރިރަށް ބާލިންގައި ޖަމީލާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ޖަރުމަނުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ވެސް އެ ވަފްދުން މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ.

ބާލިންގައި ހުންނަވައި "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ވެރިންނާ މެދު ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅައި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސްތަގިއްލު ކަމެއް ނެތް ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބާރު ސަރުކާރުން ކަނޑުވާލައި، ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޖާގަ ނެތުމާއި ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވެސް ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖަމީލާ ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވީ މިއީ އޭނާ އަށް ނޭނގޭ އާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަން. އެކަމަކު އެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންނަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި ނަޝީދަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައި ފަހުން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅަކު ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު މި ކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ސަރުކާރުން އެހީ ކަމަށް. އެހެންވެ އެކަންކަން ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ފެށީ ކަމަށް،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރާ، ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު، އެ ގައުމު ވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމާ މެދު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ގައުމުގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ނަޝީދާއި ޝާހިދުގެ އިތުރުން މި ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު އުމަރު އަބްދުލް ރައްޒާގާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އާމިނަތު ނާދިރާ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް އަދި ޑރ. އާސިމް އަހުމަދާއި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ކޮއްކޮ އާދަމް އާޒިމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ވަފްދުން ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ މީގެ ކުރިން ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.