ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޖަމީލާ އާއި ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީ އާއި ކުރީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.


މިއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި ނަޝީދަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައި ފަހުން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅަކު އެ މަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ޖަރުމަނަށް ކުރަމުން ގެންދާ ދަތުރުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ވަފުދުގައި ހިމެނޭ، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޖަމީލާ ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރާ، ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު، އެ ގައުމު ވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމާ މެދު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ގައުމުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ގޯސްވާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވެ ބަޔާން ނެރެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ޖަރުމަނުން އެންމެ ފަހުން ބަޔާން ނެރުނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް 7 ގަ އެވެ. ލަންކާގައި ހުންނަ ޖަރުމަނުގެ އެމްބަސީން ނެރުނު އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ މިހާރު އޮތީ ދެމެހެއްޓެނިވި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް ފަހި ހާލަތެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދާއި ޝާހިދާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ބައެއް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހުން ފެށިގެން، މާދަމާގެ ނިޔަލަށް މި ވަފުދުން ޖަރުމަންގެ ބާލިންގެ ޗާންސެލާގެ އޮފީހުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ހާރިޖީ އަދިި އިގްތިސާދާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ އެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަރުމަނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި އެ މަޖިލިހުގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކާ ސިޔާސީ ގްރޫޕްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ނަޝީދާއި ޝާހިދުގެ އިތުރުން މި ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު އުމަރު އަބްދުލް ރައްޒާާގާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އާމިނަތު ނާދިރާ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް އަދި ޑރ. އާސިމް އަހުމަދާއި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ކޮއްކޮ އާދަމް އާޒިމެވެ.